بررسی رابطۀ هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر پایۀ سوم متوسطه شهرستان کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق جاری بررسی رابطه هوش هیجانی، یادگیری خـودتنظیمی و خودپنـداره تحصـیلی بـا عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی1390-91بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان پسـر پایـه سـوم متوسـطه شهرسـتان کاشـان تشـکیل یم دادند.بر این اساس نمونه ایی به حجم 340 دانش آموز با اسـتفاده از روش تصـادفی سـاده انتخـاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، پرسشنامه راهبردهای یـادگیری خودتنظیمی پینتریچ و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی بک و استیر بود. نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی با عملکـرد تحصـیلی دانـش آمـوزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد کـه بـه ترتیـب مولفه های راهبردشناختی ، خودنظم دهی، خودپنداره تحصیلی، خودکنترلی و خودانگیزی دارای نقـش معناداری در تبیین و پیش بینی متغیر عملکرد تحصیلی هستند و در پنج گام و در مجموع قادر به تبیـین 0 /391 از واریانس عملکرد تحصیلی می باشند

کلیدواژه‌ها