امکانسنجی کاربرد ها و شیوه های نوین سنجش پیشرفت تحصیلی در پایۀ ابتدایی مدارس شهر تهران از دیدگاه معلمان 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی امکان استفاده از ها و شیوه های  نوین سنجش پیشرفت تحصیلی از دیدگاه معلمـان ابتدایی شهر تهران پرداخته است. با استفاده از روش پژوهش پیمایشی، نمونه یا مشتمل بر 375 نفـر از معلمان ابتدایی ها پایه های  اول تا پنجم از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس روش نمونه ی گیری تصادفی یا خوشه یا چندمرحله انتخاب شدند. به منظور جمع آور ی اطلاعات، پرسشنامه محقق سـاخته در اختیار معلمان قرار گرفت. تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون خی 2 نشان داد که تمایـل معلمـان بـه استفاده از روشها ی سنجش مانند مشاهده معلم، آزمونها ی معلـم سـاخته ، پرسشـگری و آزمـون هـا ی استانداردشده بیشتر از روشها ی دیگر است و ها آن تمایل بیشتری بـه اسـتفاده از یاهـ روش سـنجش پیشرفت تحصیلی معلم محور در مقایسه با  روش ها ی دانش آموز محور دارند. ینت ریگ جه ینتیجه گیری ها روش ی سنتی در برابر ها روش ی نوین سنجش دارند

کلیدواژه‌ها