تشخیص عوامل مؤثر بر جو مدارس دورة متوسطه ها شهرستان ی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر جو مدارس دوره ی متوسطه آموزش وپـرورش شهرسـتانها ی اسـتان تهران با اهداف الف- اهداف کلی : تبیین عوامل موثر بر بر جو مدارس دوره ی متوسـطه آمـوزش وپـرورش شهرستانها ی استان تهران ب- اهداف فرعی 1- تشخیص عوامل مذکور دربهبـود جـو مـدارس 2- تشـخیص شاخصها ی هر سبک از عوامل مذکور به طور جداگانه 3- ارائه راهکارهـایی بـرای رسـیدن بـه بهتـرین و مناسب نیتر جو در مدارس از جمله اهداف پژوهش حاضر می باشد. همین سـوال اصـلی پـژوهش : عوامـل موثر بر جو مدارس دوره ی متوسطه آموزش وپرورش شهرستانها ی استان تهران کدامند ؟ و سوالها ی فرعـی پژوهش 1- هریک از عوامل فوق مرکب از چـه شـاخص هـا یی هسـتند . 2- اولویـت بنـدی ایـن عوامـل و شاخصها ی ها چگونه است ؟ و برای انتخاب گروه نمونه و همچنین افزایش دقـت انـدازه گیـری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای با واحد مدرسه بر اساس فرمول تعیـین حجـم نمونـه تعـداد 504 نفـر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل یم دهد کـه از ایـن تعـداد 398 دبیـر (112 زن و 286 مـرد ) 38 مـدیر (11زن و 27 مرد) 45 کارشناس ستادی (13 زن و 32 مرد) 23 متخصـص تعلـیم و تربیـت (7زن و16 مـرد ) می باشد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه 75 سؤالی محقق ساخته تشکیل می دهد. این پرسـشنامه به مدد تئوریها ی جو سازمانی و بررسی متون جو و فرهنگ سازمانی و یافته های پـژوهش هـا ی پیشـین گردآوری شد و پس براساس فن دلفی در سه مرحله برای متخصصان تعلیم و تربیت ارسال شد و در نهایـت به کمک اساتید محترم راهنما و مشاور تدوین و ویرایش گردید. در پژوهش حاضر اعتبـار ابـزار سـنجش بـه وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار اعتبار کل تست برابر 0 /94 شده است. روایی ابزار سـنجش به وسیله تحلیل عاملی محاسبه شد که از بار عاملی نسبتاً بالایی برخـوردار بـوده و کلیـه سـؤالات پرسشـنامه مورد تأیید قرار گرفته است.نتایج پژوهشی حاضر هفت عامل موثر در جو مدارس به شرح زیـر اسـت عامـل اول : رفتار صمیمی مد یر (24/95٪) عامل دوم رفتار همکارانه مدیر (8/60%) عامـل سـوم : رفتـار دسـتور ی مدیر (3/48%) عامل چهارم : رفتار تحدیدی مد یر (3/30%) عامل پنجم : رفتار حمایتی مـد یر (2/76%) عامـل ششم : رفتار عدم اشتغال معلمان (2/47%) عامل هفتم:رفتار صمیمی معلمان (2/43%) می باشند.

کلیدواژه‌ها