رابطۀ بین باورهای دینی با ها سبک ی رهبری مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی باورهای دینی با ها سبک ی رهبـری مـدیران مـدارس است. روش تحقیق به صورت همبستگی یم باشد و جامعه ی آماری را هیکل ی مدیران مقاطع سـه گانـه ی شهرستانها ی رامسر، تنکابن و عباس آباد به تعداد 328 نفر تشکیل داده است کـه از ایـن تعـداد بـا توجه به جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 175 نفـر بـه عنـوان نمونـه انتخـاب گردیدند. اطلاعات مورد نیاز براساس دو پرسشنامه ی استاندارد باورهای دینی و سبکها ی رهبری بـه دست آمد. برای تجزیه و تحلیل ها داده نیز از آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمـده نشـان می دهد که بین باورهای دینی و سبکها ی رهبری مـدیران رابطـه وجـود دارد . بـین باورهـای دینـی و سبکها ی رهبری(رابطه مدار) مدیران مدارس رابطه وجود دارد. بین باورهای دینی و ها سبک ی رهبری (رابطه مدار- وظیفه دار) مدیران مدارس رابطه وجود دارد .

کلیدواژه‌ها