مقایسۀ ابعاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار راهنمایی ( با تاکید بر دیدگاه نوروسایکولوژی بلوغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقطع راهنمایی از دوران حساسی است که غالباً با شروع سن بلوغ همراه است. پیدایش ظواهر بلوغ در ابعاد جسمی و روانی و رشد و تحولات مغزی تاثیرات متفاوتی در رفتارهای نوجوانـان در ایـن مقطـع دارد که گاهی با ایجاد مشکلاتی برای نوجوان، خانواده و محیط آموزشگاهی توام شـده و زمینـه بـروز برخورد های منفی و قهر آمیز را با نوجـوان فـراهم مـی کنـد . هـدف از پـژوهش حاضرمقایسـه ابعـاد شخصیتی دانش آموزان دارای رفتارهای بهنجار و نابهنجار دانش آموزان اسـت تـا از ره آورد آن بتـوان شناخت صحیحی نسبت به رفتارهای دانش آموزان در این برهه حساس از زنـدگی بدسـت آورده و در امور تربیتی و پرورشی بهره گرفت. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای است. نمونـه مـورد مطالعـه شامل 190 نفردانش آموز می باشد که به روش خوشه ای تصـادفی انتخـاب شـده انـد . جهـت سـنجش شخصیت نوجوانان از پرسشنامه شخصـیت نوجوانـان آیزنـک اسـتفاده شـده اسـت و مـلاک مقایسـه رفتارهای بهنجار و نابهنجار، موارد انضباطی ثبت شده در دفاتر انضـباطی مـدارس بـود . روش آمـاری استفاده شده در این پژوهشت ی استودنت است. نتایج نشان داد که میان دو گـروه تفـاوت وجـود دارد و گروه عادی در شاخص برونگرایی و گروه دارای موارد انضباطی در شاخصها ی روان رنجورتر وروان پریشتر میزان بالاتری نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها