بررسی رابط نیبۀ یو ژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1390-91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررس ی رابطه نیب ویژگیهای جمعیت شناختی دبیران با میزان استفاده از ICT در مدارس متوسـطه شـهر تبریـز در سـال تحصـ یلی 1390-1391 بـا اسـتفاده از روش تحقیـق توصـیفی همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران دبیرستانهای ناحیه یک شهر تبریز بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 265 نفر محاسبه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقـه ای برای انتخاب نمونه استفاده گردید . برای گردآوری داده ها از ٔ پرسشنامه محقق ساخته اسـتفاده شـد . پایایی پرسشنامه از طریق تکنیک آلفای کرانباخ 92 درصد بدست آمد، نتایج بوسیله نرم افزار SPSS وبا استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکراهه و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق پنج فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: بـین اسـتفاده از ICT با طبقه اجتماعی، سابقه تدریس، سن و جنسیت دبیران رابطه معنی داری وجود دارد. بین استفاده از ICT با مدرک تحصیلی دبیران رابطه معنی داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها