بررسی نقش همترازسازی ها آزمون در ها سنجش ی کلاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دقت در تهیۀ آزمونها ی پیشرفت تحصیلی و سنجش کلاسی هرچند هز و بر نهی وقت ریگ باش، به علت نقش مهمی که در سرنوشت فرد ایفا یم کند ارزشمند است، پس لازم است حداقل اصول علمی در تهیه آزمون ها رعایت شود. یکی از موارد مهم برای بهبود کیفیت این ها آزمون ، استفاده از شـ وهی هـا ی جدیـد برای تجزیه و تحلیل ها داده یم باشد. از دو دهۀ گذشته با تکیه بر نظریه پرسش ـ پاسخ یم توان اقدام به تهیۀ سؤالها یی کرد که بدون توجه به متغیرهای مربوط به دانشآموزان، دشواری و آسانی ها آن از قبـل تعیین شده و توانایی آنان بدون توجه به سؤال خاصی تعیین شود. علاوه بر این، مـ یتـوان سـؤال هـا را چنان تنظیم نمود که فقط برای دانشآموزان ی مناسب باشد که از توانایی بالا برخوردارند و سـرانجام از یک مجموعه سؤال می توان چندین آزمون کاملاً مشـابه تهیـه کـرد کـه در فـرم هـا ی مختلـف، از نظـر ویژگیها ی آماری یکسان باشند. این امکان، همترازسازی آزمـون اسـت کـه در سـنجش هـا ی کلاسـی یم تواند مفید و کاربردی باشد. در این مقاله شیوه های مختلف همترازسـازی و کـاربرد آن در سـاخت آزمونها ی پیشرفت تحصیلی در سنجشها ی کلاسی تشریح شده و پیشـنهادات کـاربردی و عملـی در
این زمینه ارائه شده است

کلیدواژه‌ها