بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (وظیفه­شناسی و نوروزگرایی) و عزت نفس با تعلل­ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی با روش توصیفی (همبستگی چند متغیری) و تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد. برای دستیابی به گروه نمونه مورد نیاز با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای، از بین 1500 دانشجوی استان، نمونه­ای به اندازه 412 نفر انتخاب و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند. پرسشنامه­ها شامل پرسشنامه تعلل­ورزی تحصیلی، پرسشنامه سنجش صفات پنج­گانه شخصیتی (NEO) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بودند. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای وظیفه­شناسی و نوروزگرایی با تعلل­ورزی تحصیلی رابطه دارند. همچنین یافته­ها حاکی از آن بودند که متغیرهای وظیفه­شناسی، نوروزگرایی و عزت نفس پیش­بینی کننده­های مناسبی برای تعلل­ورزی تحصیلی محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها


بیابانگرد، اسمائیل. (1380). بررسی رابطه مفاهیم منبع کنترل عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حسن زاده، رمضان. (1392). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان.
حسنوند عموزاده، مهدی. (1391). رابطه کمرویی، عزت نفس خودکارآمدی وجرأت­ورزی با اضطراب اجتماعی. یافته­های نو در روانشناسی. سال هفتم. شماره 24. پاییز 1391.
حسینی، فرشاد و خیر، مهدی. (1388). پیش­بینی تعلل­ورزی رفتاری و تصمیم­گیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15 (3)، 265-273.
خزایی، فاطمه؛ شعیری، محمدرضا؛ حیدری نسب، لیلا؛ جلالی، محمدرضا. (1393). مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت­نفس، اضطراب اجتماعی، کمرویی و پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح جرأت­ورزی متفاوت. دو ماهنامه علمی پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره 3، مرداد و شهریور، صص 238.
سواری، کریم. (1390). ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال­کاری تحصیلی، اندازه­گیری تربیتی، بهار و تابستان 1390، سال دوم، شماره پنجم، صص97-110.
شیرزادی، نسترن. (1389). رابطه تعلل­ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس با واسطه­گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان­های بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
فاتحی، یونس؛ عبدخدایی، محمدسعید؛ آذرافروز، مریم؛ بختی، مجتبی. (1393). اهمال­کاری تحصیلی و پنج مدل شخصیتی. روانشناسی شخصیت. دوره نهم. شماره چهارم. تابستان1393.
کاظمی، محمد؛ فیاضی، محسن و کاوه، محمد. (1389). بررسی میزان شیوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بین مدیران و کارکنان دانشگاه. پژوهشنامه مدیریت تحول، 2 (4)، 63-42.
گروسی فرشی، میرتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزشیابی شخصیت، تبریز: نشر جامعه پژوه.
ملکیان بهابادی، محسن؛ محسنی ذنوزی، هاشم؛ کشاورز، محسن. (1388). بررسی رابطه کمال­گرایی وعزت­نفس در نخبگان علمی و ورزشی و افراد غیرنخبه شهر تهران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 41 ، صص127-147.
نیازی، بتول. (1379). رابطه بین مفاهیم، منبع کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهرستان تنکابن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تنکابن.
یاسمی نژاد، پریسا؛ فیض آبادی فراهانی، زهرا؛ گل محمدیان، محمد؛ نادری، نادر. (1392). رابطه سلامت روان وتعلل­ورزی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیستم، دوره جدید شماره هشت، بهار وتابستان.
Breems. N , Basden A. (2014). Understanding of computers and procrastination: A philosophical approach. Computers in Human Behavior, 31 (2014) 211–223.
Chun Chu, A.H. & Choi, J.N. (2005). Rethinking Procrastination: Positive Effects of “Active” Procrastination Behavior on Attitudes and Performance. The Journal of Social Psychology, 145 (3),245–264. EN.
Day, V.; Mensink, D. & O’Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, (30), 120–134.
Dietz, F.; Hofer, M. & Fries, S. (2007). Individual Values, Learning Routines, and Academic Procrastination. British Journal of Educational Psychology, (77), 893-906.
Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination. New York:Signet Books.
Farran, B (2009). Predictor of academic prorastivation in college students, Dissertation submitted fullfillment of the reqaier ment for the degree of philosophy in the department of pscyology at for dham university.
Ferrari, J, R (2006). Procrastiation: different tine thine orientation relect,  Journal of search in personality . 41(3):707-714· 
Ferrari, J.R. (1991a). A preference for a favorable public impression by rocrastinators: Selecting arnong cognitive and social tasks. Personalis, and individual Derences, (12), 1233-1237.
Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L.
Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality, 20(2), 85-94.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449–468.
Howell, A.J., Buro, K. (2009). Implicit beliefs, achievement goals, and procrastination: A mediation analysis. Learning and Individual Differences, 19 (1), 151-154.
Kagan, M., Cakir, O., Ilhan, T., Kandemir, M. (2010). The explanation of the academic procrastination behavior of university students with perfectionism, obsessive-compulsive and five factor personality traits. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2121-2125.
Rothblum, E. D. Solomon, L. J. & Murkami, J. (1986). Affective, cognitive and behavioral deference between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 10 (4), 387-394.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133,65–94.
Stoeber, J., & Stoeber, F. S. (2009). Domains of Perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life. Personality and Individual Differences,46, 530-535. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14, 231–234.
Veenman, M.V. J. & Van Hout-Wolters, B. H. A. M. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning:conceptual and methodological considerations. Journal of Metacognition Learning, 1, 3-14.
Walters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95 (1), 179-185.