بررسی میزان تأثیر مشاوران مدارس در هدایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مشاوره به عنوان یک حرفه در جامعهی ما درحال گسترش و توسعه است و هر روز بیش از گذشته به وجود آن در مدارس احساس نیاز میشود. از چندین سال قبل معلمان مـدارس دریافتـه انـد کـه بـدون
کمک مشاور، در اکثر موارد دانشآموزان نمیتوانند از تواناییهای خود تا حد امکان استفاده نمایند. بـه عبارت دیگر مشاوره از دیدگاه اکثر معلمان و مدیران،وسیلهای که در بهبود کارتحصیلی دانشآموزان و
ثبات عاطفی آنها مفید و مؤثرواقع شده است. همچنین مشاوره در کاهش رفتارهای ناسازگار و افـزایش رفتار سازگار تأثیر فراوانی داشته است. سرانجام آن که مشاور به دانشآموزان کمک نمـوده تـا شـیوه ی
زندگی خود را انتخاب نمایند.در این پژوهش، با کاربرد روششناسی کیفی، تـلاش شـده اسـت تـا بـه بررسی نقش و میزان تأثیر مشاوران در هدایت تحصیلی و انتخاب رشتهی تحصیلی برای دانشآمـوزان
پرداخته شود. در این پژوهش سؤالات در دو مفهوم مطرح شد که سؤالات عبارت بودند: 1- آیا دانـش آموزان با توجه به راهنمایی مشاور از رشته خود راضی هستند2- آیا دانشآموزان اطلاع کافی در مورد
خدمات مشاوران دارند؟ که هر یک از سؤالات به صورت مضمون مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفت. در نتیجهگیری در سؤال یک دانشآموزان از رشـته ی انتخـابی خـود رضـایت داشـتند امـا ایـن
رضایت را در اینکه با علاقهی خود وارد این رشته شدند بیان میکردند و مشاور عامل مهمـی درایجـاد این رضایت به حساب نمیآید. در نتیجهگیری سؤال دو به علت عملکرد ضعیف مدرسه و مشـاور، در
معرفی مشاور به دانشآموزان، دانشآموزان اطلاعی در مورد خدمات مشاوران نداشتند.

کلیدواژه‌ها