مدل یابی ساختاری راهبردهای انگیزشی و انگیزة یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ریاضی بامیانجیگری ها سبک ی یادگیری و خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با میـانجی گـری سـبک هـا ی یادگیری و خودکارآمدی انجام شد.روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.برای انجـام ایـن تحقیـق 326 نفر از دانش آموزان پایه دوم تجربی نیمسال اول 89 -88 با روش سرشماری کامـل از مـدارس شـهر یاسـوج انتخاب شدند.در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه برگرفتـه شـده از منـابع معتبـر اسـتفاده شده که شامل راهبردهـای انگیزشـی بـرای یادگیری،خودکارآمدی، سـبک هـا ی یـادگیری و انگیـزه پیشـرفت یم باشند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز با نمره پایانی درس ریاضی 2 در نوبت اول سـنجیده شـد .نتـایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش برازش مناسـبی دارد و تـاثیر مسـتقیم خودکارآمـدی
برپیشــرفت تحصیلی،ســبکهــا ی یــادگیری بــر پیشــرفت تحصــیلی،انگیزه پیشــرفت بــر پیشــرفت تحصــیلی ،خودنظم دهی بر خودکارآمدی و خودنظمدهی بر خودکارآمدی و خودکارآمدی بر باورهـای انگیزشـی تاییـد شد.در حالیکه تاثیرات مستقیم خودنظمدهی بر پیشرفت تحصـیلی معنـادار نبـود .سـبک هـا ی یـادگیری،انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی بهترین پـیش بینـی کننـده هـای پیشـرفت تحصـیلی مـ یباشـند .خـودنظم دهـ ی بـا میانجیگری خودکارآمدی به صورت مسـتقیم ،باورهـای انگیزشـی بـا میـانجی خودکارآمـدی بـر پیشـرفت تحصیلی تاثیر دارند. انگیزه پیشرفت به صورت غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها