نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی،‌ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،‌ تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی،‌ گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز،‌ تبریز، ایران.

3 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،‌ تهران،‌ ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گری فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه بوده است. روش اجرای این پژوهش ازنوع توصیفی (غیرآزمایشی) بوده و طرح پژوهش ازنوع طرح‌های همبستگی (تحلیل مسیر) است. جامعة آماری این پژوهش شامل همة دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة منطقة ساوجبلاغ از توابع شهرستان کرج در سال تحصیلی 96- 97 به تعداد کل 4570 نفر است. نمونة آماری این پژوهش نیز براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) شامل 354 نفر تعیین شد که به­شیوة نمونه‌گیری تصادفی-خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة سرزندگی تحصیلی مارش و مارتین (2006)، پرسشنامة کیفیت زندگی در مدرسه از باتن و ویلیامز (1981)، پرسشنامة فرسودگی تحصیلی برسو، سالونووا و اسچیوفیلی (2007) و پرسشنامة تاب‌آوری تحصیلی (ARI) ساموئلز (2004) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی شده است. داده‌ها با روش آماری معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شده­اند. نتایج نشان می­دهد متغیرهای سرزندگی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی بر کیفیت زندگی در مدرسه تأثیرگذاری مستقیمی دارند. همچنین می‌توان گفت متغیرهای فرسودگی و تاب‌آوری تحصیلی نقش واسطه را بین متغیرهای سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان ایفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی­قوام، صغری و عزیزی ابرقویی، محسن. (1389). رابطة بین خودکارامدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة       روان­شناسی و علوم تربیتی.
اسلامی، محمدعلی؛ سعدی­چور، اسماعیل و درتاج، فرزانه. (1390). بررسی رابطة بین هوش معنوی و سلامت جسمانی          با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکدة روان­شناسی و علوم تربیتی.
امیری، مجید. (2015). «تدوین الگوی ساختاری فشارآورهای تحصیلی بر تاب‌آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی    دانش‌آموزان دختر»، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد انسانی، ترکیه.
باوری، هانیه؛ درتاج ، فریبرز و اسدزاده، حسن. (1395). «بررسی اثربخشی آموزش بر سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان دورة دوم            متوسطه». پژوهش در نظام های آموزشی، 19(35)، 33-21.
بخشی، نگین و فولادچنگ، محبوبه. (1397). «رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی». مجلة مطالعات روان­شناسی تربیتی، 15(30)، 51-80.‎.
بهروزی، بهروز؛ شهنی­ییلاق، منیجه و پورسید، سیدمهدی. (1391). «رابطةکمال‌گرایی، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی   با فرسودگی تحصیلی». راهبرد فرهنگ، 5 (20)، 102-83.
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی فناصر و عباسی، مسلم. (1394). «مقایسة اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در        دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص». مجلة ناتوانی های یادگیری، 4(3)، 22-38.
پورعبدل، سعید؛ صبحی قرملکی، ناصر و عباسی، مسلم. (1394). «مقایسة اهمال‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در          دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص». مجلة ناتوانی‌های یادگیری، 4(3)، 38-22.
حافظی، فریبا؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح الدین و نجاریان، بهمن (1386). «رابطة علّی استرس چالش، استرس مانع        پیشرفت،            فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اهواز». دانش و پژوهش در روانشناسی. 9(32)، 166-145.
حق رنجبر، فرخ؛ کاکاوند، علیرضا؛ برجعلی، احمد و برماس، حامد. (1390). «تاب­آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان            کم­توان ذهنی». فصلنامة سلامت و روان­شناسی، 1(1)، 189-179.
خانی، محمدحسین و مرادیانی گیزه­رود، سیده خدیجه. (1393). «تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب‌آوری: نقش واسطه­ای عزت      نفس و حل مسئله»، فصلنامة اندیشه­های نوین تربیتی، دانشگاه الزهرا، 10(3)، 122-103.
دهقانی‌زاده، حسین و حسین­چاری، مسعود. (1391). «سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه‌ای   خودکارآمدی». مطالعاتآموزشویادگیری، 4(2)، 47-21.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (1386). «تاب‌آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی». مجلة          روان­پزشکیوروان­شناسیبالینیایران، 13(6)، 295-290.
سلطانی­شال، رضا؛ کارشکنی، حسین؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ عبدخدایی، محمدرضا و بافنده، حسین. (1390).         «بررسی روایی و پایایی پرسشنامة کیفیت زندگی مدرسه‌ای در مدارس شهر مشهد». علوم پزشکی دانشگاه کرمان، 19(1).       93-79.
سواری، کریم و بلشیده، کیومرث. (1389). «بررسی ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان      مقطع دبیرستان شهر اهواز». مجلة دستاوردهای روان­شناختی. 4(1)102-89.
شریفی، کبیر و سعیدی، حمیدرضا. (1394). «پیش­بینی بهزیستی روان­شناختی براساس جهت­گیری زندگی و خوش­بینی». مجلة  رویش روان­شناسی، 4(1)58-41.
عیسی­زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه، مروئی میلان، فیروز. (1393). «رابطة بین امید، خوش­بینی و معنای تحصیل با          عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پیش­دانشگاهی»، مجلة روان­شناسی مدرسه، 3(2)152-137.
قاسم، مرضیه و حسین­چاری، مسعود. (1391). «تاب‌آوری روانشناختی و انگیزش درون-بیرونی: نقش اسطه­ای         خودکارآمدی». روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 9(33)، 71-61.
قدم­پور، عزت­اله؛ فرهادی، علی، نقی بیرانوند، فاطمه (1395). «تعیین رابطة بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد          تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه لرستان»، مجلة پژوهش در آموزش پزشکی، 8(2)، 68-60.
کارشکی، حسین؛ مومنی مهموئی، حسین و قریشی، بهجت. (1391). «رابطة انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی         دانش‌آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی». فصل­نامة پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11(40)، 114-104          
کریمیان­پور، غفار؛ زاهد بابلان، عادل و دشتی، ادریس. (1396). «نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصیلی در        اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان پایة پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی»، مجلة رویکردهای نوین آموزشی،        دانشکدة روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، 12(2)، 91-75.
محمودی، زهرا، ابوالمعالی، خدیجه. (1394). «تأثیر آموزش مهارت­های تاب‌آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی دختران           دانش‌آموز مقطع دبیرستان»، اولین همایش ملی علمی­پژوهشی روان­شناسی، علوم تربیتی و آسیب­شناسی.
میکائیلی، نیلوفر؛ رجبی، سعید، عباسی، مسلم و خدیجه زمانلو. (1393). «بررسی ارتباط تنظیم هیجان و عواطف مثبت و         منفی با عملکرد و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان». فصلنامة روان­شناسی تربیتی، 32(10)، 53-31.
نعامی، عبدالرضا. (1388). «رابطة بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه        شهید چمران». مجلة مطالعات روان­شناختی، 5(3)، 134-117.
یعقوبی، ابوالقاسم و بختیاری، مریم. (1395). «تأثیر آموزش تاب‌آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر». پژوهش         در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)،16-7.
Agha Yousefi, A., Shaghaghi, F., Dehestani, M., & Barghi Irani, Z. (2012). The Relationship        between Quality of Life (QOL) and Psychological Capital with Illness Perception in            MS Patients. Quarterly Journal of Health Psychology, 1 (1): 32-45.
Anderson, L. W., & Bourke, S. F. (2013). Assessing Affective Characteristics in the Schools.          Routledge.
Ainley, J., & Bourke, S. (1992). Quality of School Life and Intentions for Futher Education:        The Case of a Rural High School. Paper presented at annual conference of AARE.         Adelaide.
 Ainley, J., Foreman, J., & Sheret, M. (1991). High School Factors that Influence Students to       Remain in School. The Journal of Educational Research85 (2): 69-80.
Ashnani, E. M., & Mostolizade, Z. (2014). The Role of School Factors in Strengthen Vitality        and Happiness (mirthfulness) of Isfahan Primary Schoolstudents. Kuwait Chapter of    the Arabian Journal of Business andManagement Review, 3 (12): 232.
Breso, E., Salanova, M., & Schoufeli, B. (2007). In Search of the Third Dimension of        Burnout. Applied Psychology, 56 (3): 460-472.
Bresó, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2007). In Search of the “Third Dimension” of           Burnout: Efficacy or Inefficacy? Applied Psychology, 56 (3): 460-478.
Bruce. S. P. (2009). Recognizing Stress and Avoiding Burnout. Currents in Pharmacy      Teaching & Learning, 1 (1): 57-64.
Collie, R. J., Martin, A. J., Malmberg, L. E., Hall, J., & Ginns, P. (2015). Academic           Buoyancy, Student's Achievement, and the Linking Role of Control: A Cross-Lagged     Analysis of High School Students. British Journal of Educational Psychology, 85 (1):    113-130.
Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (2015). Academic Buoyancy in Second Level Schools:             Insights from Ireland. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197: 98-103.
David. A. P. (2010). Examining the Relationship of Personality and Burnout in College    Students: The Role of Academic Motivation. Educational Measurement and      Evaluation       Review, 1: 90-104.
Duijn, M., Rosenstiel, I. V., Schats, W., Smallenbroek, C., & Dahmen, R. (2011). Vitality and     Health: A Lifestyle Programme for Employees. European Journal of Integrative         Medicine, 3: 97-10.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J. H., Martinussen, M., Aslaksen, P. M., & Flaten, M. A.    (2006). Resilience as a Moderator of Pain and Stress. Journal of psychosomatic      research61 (2): 213-219.
Freudenberger, H. J. (1974). Staff  Burn‐Out. Journal of social issues30 (1): 159-165.
Ghasemi, N., Kajbaf, M. B., & Rabiei, M. (2011). The Effectiveness of Quality of Lifetherapy     (QOLT) on Subjective Well–Being (SWB) and Mental Health. Journal of Clinical        Psychology, 3 (2): 23-34.
Gonzalez, R., & Padilla, A. M. (1997). The Academic Resilience of Mexican American High        School Students. Hispanic. Journal of Behavioral Sciences, 19:301−317.
Green glass, E. R., Burke, R. J., & Fiksenbaum, L. (2001). Workload and Burnout in Nurses.        Journal of Community and Applied Social Behavior and Personality, 11: 211-215.
Haghranjbar F., Kakavand A., Borjali A., Bermas H. (2011). Resilience and Quality of Life for    Mothers with Mentally Retarded Children. Quarterly Journal of Health and Psychology, 1 (1): 178-87 (Full Text in Persian).
Ho, M. Y., Cheung, F. M., & Cheung, S. F. (2010). The Role of Meaning in Life and Optimism in             Promoting Well-Being. Personality and individual differences, 48 (5): 658-663.
Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement Goal Orientations and Identity Formation    Styles. Educational Research Review, 5(1): 50-67.
 Kashdan, T. B. (2002). Social Anxiety Dimensions, Neuroticism, and the Contours of      Positive Psychological Functioning. Cognitive therapy and Research, 26 (6): 789-    810.
Kuh, G. D. Kinzie, J., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (2011). Student Success in College:       Creating Conditions that Matter. John Wiley & Sons.
 Li, Y., Ren, Z., Ren, F., Zhu, Q., Liu, Y., & Zhang, S. (2016). On the Relationship of      Extraversion,             Vitality and Meaning in Life among Chinese College Students. Advances in           Psychology,     6 (1): 85-90.
Lee, J. E. C., Sudom, K. A., & Zamorski, M. A. (2013). Longitudinal Analysis of  Psychological  Resilience and Mental Health in Canadian Military Personnel Returning from Overseas          Deployment Higher-order model of resilience in the Canadian    Forces. Journal of Occupational Health Psychology, 18 (3): 327. 337
Letzring, T. D., Block, J., & Funder, D. C. (2005). Ego-Control and Ego-Resiliency:         Generalization of Self-Report Scales Based on Personality Descriptions from Acquaintances,            Clinicians, and the Self. Journal of Research in Personality39 (4): 395-422.
Li, Y., Ren, Z., Ren, F., Zhu, Q., Liu, Y., & Zhang, S. (2013). On the Relationship of       Extraversion,             Vitality and Meaning in Life among Chinese college Students. Advances in            Psychology, 6 (1): 85-90
Malmberg, L. E., Hall, J., & Martin, A. J. (2013). Academic Buoyancy in Secondary School:        Exploring Patterns of Convergence in Mathematics, Science. English and Physical      Education. Learning and Individual Differences, 23: 262-266.
Martin, A. J. (2014). Academic Buoyancy and Academic Outcomes: Towards a Further    Understanding of Students with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD), Students without ADHD, and Academic Buoyancy itself. British Journal of     Educational     Psychology, 84 (1): 86-107.
Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., and Marsh, H. W. (2010). Longitudinal            Modelling of            Academic Buoyancy and Motivation: Do the 5Cs hold up over time? British Journal         of Educational Psychology, 80 (3): 473-496.
Martin, A. J., Ginns, P., Papworth, B., and Nejad, H. (2013). The Role of Academic         Buoyancy in            Aboriginal/Indigenous Students’ Educational Intentions: Sowing the Early Seeds of Success for Post-School Education and Training. Seeding Success in Indigenous Australian Higher, 14: 57-79.
Martin, A. J. (2013). Academic Buoyancy and Academic Resilience: Exploring Everyday’and      ‘Classic’ Resilience in the Face of Academic Adversity. School Psychology International,    34 (5): 488-500.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic Resilience and its Psychologicaland        Educational Correlates: Aconstruct Validity Approach. Psychology in the Schools,         43: 267−282.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008a). Academic Buoyancy: Towards an Understanding of         Students’ Everyday Academic Resilience. Journal of School Psychology, 46: 53-83.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual Review of       psychology, 52: 397-422.
Mathur, R., & Sharma, R. (2015). Academic Stress in Relation with Optimism and Resilience.      International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisiplinary Studies, 1 (7):        129-134.
Miller, S., Connolly, P., and Maguire, LK. (2013). Wellbeing, Academic Buoyancy and    Educational Achievement in Primary School Students. International Journal of  Educational Research, 62: 239-248
Mikaeili, N., Afrooz, G., & Gholiezadeh, L. (2013). The Relationship of Self-Concept and            Academic Burnout with Academic Performance of Girl Students. Journal of school    psychology, 1 (4): 90-103. (Persian).
Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What Makes a Good Student? How Emotions,       Self-Regulated Learning, and Motivation Contribute to Academic Achievement. Journal         of Educational Psychology, 106 (1): 121.
Modin, B., stberg, V., Toivanen, S., & Sandell, K. (2011). Psychosocial Working Conditions,       School Sense of Coherence and Subjective Health. A Multilevel Analysis of Ninth          Grade  Pupils in the Stockholm Area. Journal of Adolescence, 34: 129–139.
Muñoz-Cantero, J. M., Losada-Puente, L., & Almeida, L. S. (2017). Quality of Life, Adolescence            and Inclusive Schools: Comparing Regular and Special Needs Students. Bordón. Revista de     pedagogía, 69 (1): 139-154.
Mok, M., & Flynn, M. (1998). Effect of Catholic School Culture on Students’ Achievement In    the Higher School Certificate Examination: A multilevel Path Analysis. Educational    Psychology, 18: 409–32.
Nguyen, T. D., & Nguyen, T. T. M. (2012). Psychological Capital, Quality of Work Life, and       Quality of Life of Marketers: Evidence from Vietnam. Journal of Macromarketing,     32(1):   87-95.
Nawaz, A., Malik, J. A., & Batool, A. (2014). Relationship between Resilience and Quality of  Life in Diabetics. J Coll Physicians Surg Pak24 (9): 670-5.
Overstreet, S., & Braun, S. (1999). A Preliminary Examination of the Relationship between          Exposure to Community Violence and Academic Functioning. School Psychology         Quarterly, 14: 380−396.
Parker, P. D., & Salmela-Aro, K. (2011). Developmental Processes in School Burnout: A Comparison of Major Developmental Models. Learning and Individual Differences, 21 (2):            244-248.
Pang Sun-Keung, N. (1999). Students' Perceptions of Quality of School Life in Hong Kong         Primary Schools. Educational Research Journal, 14 (1): 49-71.
Putwain, D. W., & Daly, A. L. (2013). Do Clusters of Test Anxiety and Academic Buoyancy             Differentially Predict Academic Performance? Learning and Individual Differences, 27:    157-162.
Putwain, D. W., Daly, A. L., Chamberlain, S., & Sadreddini, S. (2015). Academically Buoyant    Students are Less Anxious about and Perform Better in High‐Stakes Examinations. British        Journal of Educational Psychology, 85 (3): 247-263.
Qinyi, T., & Jiali, Y. (2012). An Analysis of the Reasons on Learning Burnout of Junior High School Students from the Perspective of Cultural Capital Theory: a Case Study of Mengzhe Town in Xishuangbanna, China. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 3727-3731.
Rísquez, M. I. R., Garcia, C. C., & Tebar, E. D. L. A. S. (2015). Resilience and Burnout   Syndrome in Nursing Students and its Relationship with Sociodemographic Variables and         Interpersonal Relationship. International Journal of Psychological Research, 5 (1): 88-95.
Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2012). Gendered Pathways in School Burnout among Adolescents. Journal of Adolescence, 35 (4): 929-939.
Sarah, M., Paul, C., & Lisa, K. (2013). Well-Being, Academic Buoyancy and Educational             Achievement in Primary School Student. International Journal of Educational Research,   (62): 239-248.
Salmela-Aro. K, & Naatanen, P. (2005). Nuorten koulupumus- menetelmaAdolesencenta school burnout method. Helsinki, Finland, Edita.
 Samuels, W. E. (2004). Development of a Non-Intellective Measure of Academic Success:             Towards the Quantification of Resilience.
Salanova, M., Schaufeli, W., Martínez, I., & Bresó, E. (2009). How Obstacles and Facilitators      Predict Academic Performance: The Mediating Role of Study Burnout and            Engagement. Anxiety, stress & coping, 23 (1): 53-70.
Sand, G., & Miyazaki, A. D. (2000). The Impact of Social Support on Salesperson Burnout and   Burnout Components. Psychology & Marketing, 17(1): 13-26.
Schraml, K., Perski, A., Grossi, G., & Simonsson-Sarnecki, M. (2011). Stress Symptoms among    Adolescents: The Role of Subjective Psychosocial Conditions, Lifestyle, and Self-Esteem.         Journal of Adolescence, 34 (5): 987-996.
Solberg, P. A., Hopkins, W. G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of Three Training             Types on Vitality among Older Adults: A Self-Determination Theory Perspective. Psychology of Sport and Exercise, 13 (4): 407-417.
Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2014). Schoolwork Engagement and Burnout among      Finnish High School Students and Young Adults: Profiles, Progressions, and       Educational     Outcomes. Developmental psychology, 50 (3): 649.
Toghyani, M., Kalantari, M., Amiri, S., & Molavi, H. (2011). The Effectiveness of Quality of       Life Therapy on Subjective Well-Being of Male Adolescents. Procedia - Social and        Behavioral Sciences, 30: 1752-1757.
Tol, W. A., Song, S., & Jordans, M. J. (2013). Annual Research Review: Resilience and Mental    Health in Children and Adolescents Living in Areas of Armed Conflict–a Systematic Review of Findings in Low‐and Middle‐Income Countries. Journal of Child Psychology and            Psychiatry, 54 (4): 445-460.
Uludağ, O., & Yaratan, H. (2010). The Effect of Burnout on Engagement: An Empirical Study    on Tourism Students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 9 (1):        13-23.
Victoriano, J. (2016). An Investigation of the Generalizability of Buoyancy from Academics            to Athletics. MA Thesis, Agricultural and Mechanical College: Louisiana State   University, p: 18.
Wimberly‚ D. (2010). Quality of Life Trends in the Sothern black belt‚ 1980-2008: A        Research Note. Journal of Rural Social Sciences‚ 25 (1): 103-118.
Williams, T., & Batten, M. (1981). The Quality of School Life. (ACER Research Monograph         No.12). Hawthorn, Victoria: ACER
Zellars, K. L., Perrewe, P. L., & Hochwarter, W. A. (2000). Burnout in Health Care: The Role of the Five Factors of Personality. Journal of Applied Social Psychology, 30 (8): 1570-1598.
Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H. (2007). Perfectionism, Academic Burnout and Engagement        among             Chinese College Students: A Structural Equation Modeling Analysis.         Personality and Individual Differences, 43 (6): 1529-1540.