مطالعات آموزشی و آموزشگاهی (PMA) - فرایند پذیرش مقالات