کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 271-290

رضا جعفری هرندی؛ مجید شریفی قورتانی؛ فاطمه اسلامی هرندی


ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-28

امیرحسن کوهی؛ غلامعلی احمدی؛ جمال عاشوری؛ رضا بیرامی