نمایه نویسندگان

آ

 • آذرپرور، افسانه الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 183-208]
 • آراسته، حمید آسیب‌شناسی برنامة معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 339-366]
 • آراسته، حمیدرضا طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-39]
 • آراسته، حمیدرضا طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 478-437]
 • آریافر، حسین رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-103]
 • آزاد مرد، شهنام مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • آزادی، مهران تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]
 • آزادی، یدالله رابطة هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 41-61]
 • آسماندره، عبدالحمید بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]
 • آقااحمدی، قربانعلی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-82]
 • آقاحسینی، تقی تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]
 • آیتی، محسن الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]
 • آیتی، محسن انطباق برنامة ‌درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 688-665]

ا

 • ابراهیم پور کومله، سمیرا شناسایی و بررسی ویژگی‌های مطلوب عناصر برنامۀ درسی برای نیل به پرورش مهارت‌های حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی برای دورۀ ابتدایی تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 125-172]
 • ابراهیم زاده، خوشدوی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • ابراهیمی، ایوب ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد 360 درجه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-103]
 • ابراهیمی، ایوب مطالعۀ کیفی عوامل مؤثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش‌وپرورش؛ مطالعة موردی، استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • ابراهیمی، ایوب شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • ابراهیمی، ایوب طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-39]
 • ابراهیمی، سید عباس شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 240-213]
 • ابراهیمی، صلاح الدین مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-193]
 • ابراهیمی، مجتبی پیش بینی حمایت خود مختاری معلّمان براساس عوامل ‌استرس‌زای شغلی با‎ میا نجی گری راهبرد های مقابله ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 601-624]
 • ابراهیمی اورنگ، اکبر تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • ابراهیمی‌قوام، صغری بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • ابراهیمی قوام، صغرا الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • اب روشن، حسن تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]
 • ابوالمعالی، خدیجه تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب‌آوری و فرسودگی‌تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 140-163]
 • احدی، حسن بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • احدی، حسن مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بی‌نظمی هیجان افراد مبتلا به پرخوری عصبی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطة شهر کرمان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 655-673]
 • احسانی تیلمی، سلمی ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 261-289]
 • احقر، قدسی تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • احقر، قدسی طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • احمدآبادی، آرزو طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 478-437]
 • احمدآبادی، رؤیا بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر اثربخشی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی با نقش تعدیلگر سیستم‌های عملکرد بالا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 566-539]
 • احمدی، امینه طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • احمدی، امینه ارائه مدل ارتقای بهره‌وری مدیران مبتنی بر باز مهندسی و آمایش آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 427-447]
 • احمدی، رحیم اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تاب‌آوری و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیة پنج تبریز [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 77-100]
 • احمدی، سهیلا بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • احمدی، غلامعلی ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 9-28]
 • احمدی، غلامعلی شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • احمدی، فاطمه بررسی سطح یادگیری دانش‌آموزان از مفاهیم فیزیک به کمک مدل ساختن‌گرایی APOS [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 133-161]
 • اخلاقی، مسعود تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]
 • اداوی، حمیده تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • اذری، همایون بررسی رابطة بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطة اول دخترانة شهرستان سیرجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]
 • اراسته، حمیدرضا شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • اردلان، محمد رضا مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 404-385]
 • ارمز، احسان طراحی مدل کیفی آینده‌پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • ازموده، معصومه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تاب‌آوری و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیة پنج تبریز [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 77-100]
 • اسدزاده، حسن ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-62]
 • اسدزاده، حسن الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • اسدزاده، حسن نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • اسدزاده، سمیه نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • اسدنژاد پروج، سیده سمیه بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم در حل مسائل کلامی ریاضی براساس مدل نیومن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 129-158]
 • اسدی، سمیه ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • اسدی، سمیه شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت خدمات واحدهای آموزش دانشگاه: رویکرد آمیخته (مورد: واحد آموزش یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 105-131]
 • اسدی، مصطفی بررسی سطح یادگیری دانش‌آموزان از مفاهیم فیزیک به کمک مدل ساختن‌گرایی APOS [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 133-161]
 • اسدی یونسی، محمدرضا بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی NCTM بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة پنجم در درس ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]
 • اسفیجانیان، زهرا ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 384-359]
 • اسکندری، آرزو اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خلاقیت و انگیزة پیشرفت دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 351-376]
 • اسلامی هرندی، حسینعلی ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]
 • اسلامی هرندی، فاطمه بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]
 • اسماعیلی، ابراهیم مقایسۀ روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن‌ها بر خلاقیت و پیشرفت درسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 97-109]
 • اسماعیلی جلال‌آبادی، زهره تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]
 • اسمعیلی، محسن راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 592-567]
 • اصغری، نسیم بررسی انواع درک‌های دانش‌آموزان دورة متوسطه در مواجهه با شکل هندسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 353-387]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد رابطة سخت کوشی و برون گرایی با عملکرد تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • اعتمادی، احمد اثر بخشی مداخله معنوی/ مذهبی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان زن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-139]
 • اعرابیان، اقدس تبیین روابط ساختاری بین توانایی حل مسئله، تاب‌آوری و فرسودگی‌تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 140-163]
 • اعظم رجبیان، علی رابطة سخت کوشی و برون گرایی با عملکرد تحصیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 253-269]
 • اعلائی، غلام‌حسین تحلیل رابطه بین هوش فرهنگی با هیجان‌پذیری در تدریس معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-168]
 • اعلامی، فرنوش بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 9-40]
 • افتخار افضلی، سیدحسین ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 384-359]
 • افخمی اردکانی، مهدی بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 155-179]
 • افروز، غلامعلی نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • افشار کرمانی، مژده بررسی تأثیر اجرای سنجش عملکردی بر سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و ارائة مدل کاربردی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • افشین مهر، وحید ارائة مدلی برای پاسخگوبودن مدارس عادی به کودکان اوتیسم بر پایة رفتارشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • افضلی، افشین ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • افضلی، سعیده ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 427-448]
 • اقایی، امیر جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]
 • اقبالی، علی مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • اقدامی، زهرا رابطه بین ادراک دانشجویان از کیفیت فضای دانشگاه و سازگاری آن‌ها با دانشگاه: نقش واسطه ای درگیری تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 7-33]
 • اقدسی، علی نقی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 247-267]
 • اکبرزاده، زهرا مضامین مغفول در برنامة درسی اجراشده از نگاه اساتید با تأکید بر روش آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 718-689]
 • اکبری، احمد طراحی الگوی اعتبارسنجی استانداردهای بین‌المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 325-354]
 • اکبری، تقی شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 642-617]
 • اکبری بورنگ، محمد انطباق برنامة ‌درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 688-665]
 • اکبری کیارود، سیده مریم ارائة مدلی برای پاسخگوبودن مدارس عادی به کودکان اوتیسم بر پایة رفتارشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • اکرامی، محمود تبیین مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-54]
 • الله کرمی، آزاد تأثیر روش تدریس نقشۀ مفهومی بر خودتنظیمی و خودپندارۀ تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]
 • الله وردی زاده، افسانه پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 449-467]
 • اللهی، ذبیح الله ارزیابی محتواهای رسمی موجود در شبکۀ شاد از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 179-161]
 • الماسی، مسعود اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • امام، سیدمحمدرضا بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]
 • امام، سیدمحمدرضا مسئولیت حکومت اسلامی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 265-291]
 • امام جمعه، محمد رضا نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]
 • امانیان، اسدالله طراحی مدل کیفی آینده‌پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • امیدوار، عظیم نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • امیری، مجید تبیین و بررسی نشانگرهای نوآوری محتوای برنامه های درسی هنر مدارس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • امیریان، لیلا تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • امیریان زاده، مژگان ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 271-298]
 • امینی، داریوش اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • امینی، محمد واکاوی دیدگاه‌ها و عملکرد معلمان در زمینة تکلیف‌دهی به دانش‌آموزان در پایه‌های دورة اول ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 389-418]
 • اندام، رضا طراحی مدل پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی براساس عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان زن تربیت‌بدنی استان البرز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-215]
 • انصاری، ابراهیم بررسی علل گرایش دانش آموزان به کتاب های کمک‌درسی ریاضی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان (پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 469-493]
 • انصاری، عبدالله مطالعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر فزونی مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات اختصاص‌یافته [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 119-146]
 • انصاریان، فهیمه تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • انصاری راد، پرویز نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]
 • اهنچیان، محمدرضا ابعاد و الزامات حرفه‌ای‌شدن مدیران‌ مدارس(مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانة شهر مشهد) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 137-162]
 • اوجی‌نژاد، احمدرضا پیش‌بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراک‌شده [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • اوجی نژاد، احمدرضا پیش‌بینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 505-531]
 • اوضاعی، نسرین نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]
 • اولادیان، معصومه طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • ایمانی، محمدنقی ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 123-152]
 • ایمانی گله پرده‌سری، محمدنقی ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]

ب

 • بابامرادی، افشین تأثیر روش تدریس نقشۀ مفهومی بر خودتنظیمی و خودپندارۀ تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]
 • بابایی، علی هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامه درسی جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 135-153]
 • بادله، علیرضا مقایسه آموزش مبتنی بر شبیه سازی با رویکرد سازنده گرایی و رویکرد سیستماتیک بر یادگیری و یادداری هنرجویان فنی و حرفه ای [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-49]
 • بادله، علیرضا شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی و ارزیابی وضع موجود در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • باستانی پور مقدم، مهشید موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • باستانی پورمقدم، مهشید بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]
 • باقرپور، معصومه رابطة فلسفة تربیتی و سبک شناختی در حل مسألة معلم با رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 7-35]
 • باقرزاده، محمدرضا شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 267-295]
 • باقری، فریبرز طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 664-643]
 • باقری، مهران مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • باقریان فر، مصطفی بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • باقری مجد، محمد باقر انطباق برنامة ‌درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجند [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 688-665]
 • باقری نیا، حسن تعهد در آموزش عالی از مسیر دوسو‌توانی برند دانشگاه علامه طباطبایی تهران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 321-338]
 • بخت، محمد بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • بختیاری، ابوالفضل ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • بخشایش، علیرضا نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • بخشی جهرمی، مسیح اله تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 523-546]
 • بخیت، معصومه رابطة هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 41-61]
 • بداق، رزا بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر اثربخشی تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی با نقش تعدیلگر سیستم‌های عملکرد بالا (مورد مطالعه: سازمان اداری و استخدامی کشور) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 566-539]
 • بدرا، محمدشتا طراحی الگوی ساختاری- روشی تدریس رصدخانه ای به ابتنای نظریه ربط ها و نسبت ها (با تمرکز بر القای جمع الجمعی انفسی و آفاقی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 295-328]
 • بدری گرگری، رحیم تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • بدلی، مهدی تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • بذرافشان مقدم، مجتبی بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • براتی، هادی نقش میانجی‌گری جوّ روان‌شناختی در رابطة بین سبک مدیریت و خوش‌بینی سازمانی؛ مطالعه با تمرکز بر دانشگاه فرهنگیان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]
 • برزگر بفرویی، کاظم پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]
 • برزگر بفرویی، کاظم نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • برزگر بفرویی، کاظم طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]
 • برزگر بفرویی، مهدی نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]
 • برزگر بفرویی، مهدی نقش میانجی‌ توانمندسازی روان‌شناختی در رابطة بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانات تدریس [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 107-129]
 • برزویان، صمد شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران: یافته‌های یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 195-220]
 • برقی ایرانی، زیبا پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • برقی ایرانی، زیبا ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • بزرگی نژاد، خدیجه ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 271-298]
 • بشیری اسکویی، فریبا نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]
 • بگیان کوله مرزی، محمدجواد ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • بنیادی، حجت اله طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]
 • بنی هاشم، سیدکاظم تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • بهارلو، مصطفی طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]
 • بهرامی، شهاب راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 592-567]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]
 • بهزادفر، مرجان اثر میانجی مدیریت دانش، بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 111-136]
 • بهشتی، سعید تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • بی باک، اسماعیل نقش ویژگی های شخصیتی، کیفیت آموزشی و توانمندی فردی در نگرش به حرفۀ معلمی دانشجومعلمان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 9-31]
 • بیرامی، رضا ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 9-28]
 • بیرامی، منصور پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه‌های خودارزشمندی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • بیرمی پور، علی بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایلام [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 211-181]
 • بینش، مرتضی طراحی الگوی اعتبارسنجی استانداردهای بین‌المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 325-354]

پ

 • پاشا، رضا تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت نفس، اضطراب اجتماعی و قاطعیت دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 99-114]
 • پاشایی، محمدرضا کارکرد بن‌مایۀ اگزیستانسیالیستی «آزادی» در استعاره‌های مفهومی فارسی یازدهم متوسطه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 547-575]
 • پاکدامن، مجید بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی NCTM بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة پنجم در درس ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]
 • پرورش، بهیه بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • پوررشیدی، زهرا تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]
 • پورروستایی اردکانی، سعید تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • پورعبدل، سعید نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • پورکریمی، جواد نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 9-30]
 • پورکریمی، جواد شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت خدمات واحدهای آموزش دانشگاه: رویکرد آمیخته (مورد: واحد آموزش یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 105-131]
 • پورکریمی، جواد طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 17-46]
 • پورمنوچهری، سیدعلی بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]
 • پورمنوچهری، سیدعلی مسئولیت حکومت اسلامی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 265-291]
 • پیروزیان، زهرا طراحی الگوی اعتبارسنجی استانداردهای بین‌المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 325-354]
 • پیری، موسی طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]
 • پیله ور مؤخر، الهام شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]
 • پیمانی زاد، حسین شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • تازش، رسول بررسی و کشف مدل‌های ذهنی دانش آموزان متوسطۀ اول در خصوص مفهوم حجم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 329-361]
 • تجری، طیبه تبیین مدل سوادآموزی زبان‌شناختی دانشجومعلمان رشتة علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان براساس دانش ‌زیباشناختی، هوش‌اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-154]
 • تقی پور ظهیر، علی مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 404-385]
 • تقی پوریان، محمدجواد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-82]
 • تقی زاده، عباس الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]

ج

 • جامعی، رشید تاثیرآموزش زیست شناسی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 81-103]
 • جام‌گوهری، صمد امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]
 • جاودانی، محمد ارزیابی تطبیقی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در مدارس دوره ابتدایی شهر شیراز برمبنای الگوی کیفی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 55-79]
 • جاودانی، مریم اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]
 • جاویدان، لیدا بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]
 • جباری، ثریا کاوشی بر فهم ابعاد اقتدار معلمی در کلاس درس دانشگاهی؛ با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-79]
 • جباری، علیرضا طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • جباری، نگین توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]
 • جعفری، الهه ارزیابی کیفیت مؤلفه‌های طرح هدایت تحصیلی نوین براساس مدل کانو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 358-309]
 • جعفری، پریوش مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • جعفری، پریوش شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مطالعة کیفی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-425]
 • جعفری، سکینه پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس بافت اجتماعی کلاس با میانجی‌گری مشارکت رفتاری و عاطفی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 329-350]
 • جعفری کمانگر، فاطمه ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 261-289]
 • جعفری هرندی، رضا ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]
 • جعفری هرندی، رضا نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • جعفری هرندی، رضا بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]
 • جلیلیان، سهیلا پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]
 • جماعتی، رسول ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 449-476]
 • جمهری، فرهاد تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • جنگی، پریا نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]

چ

 • چرابین، مسلم طراحی الگوی اعتبارسنجی استانداردهای بین‌المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 325-354]
 • چنگایی، مهتاب اثر بخشی مداخله معنوی/ مذهبی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان زن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-139]

ح

 • حاتمی، محمد مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بی‌نظمی هیجان افراد مبتلا به پرخوری عصبی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطة شهر کرمان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 655-673]
 • حاج خزیمه، مجتبی بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • حاج خزیمه، مجتبی ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-30]
 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]
 • حاجی حسین نژاد، غلام رضا بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • حافظی، اکرم پیش‌بینی خودکنترلی براساس مهارت‌های اجتماعی و رفتاری دانش‌آموزان با نیازهای ویژة ذهنی آموزش‌پذیر دبستان‌های استثنایی شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 61-86]
 • حافظی، حسین مقایسه سرمایه روان شناختی، شادکامی و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های پسرانه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 215-243]
 • حافظی، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 696-675]
 • حبیبی آذر، افسانه اثربخشی رویکرد حل مسئله در آموزش درس کارورزی بر ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-61]
 • حجازی، اسد رابطة مؤلفه‌های هوش هیجانی با پیشرفت‌گرایی شغلی معلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 177-191]
 • حجازی، اسد واکاوی موانع و مشکلات فعالیت اعضای هیئت علمی در نظام آموزش ‌عالی تربیت معلم [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 93-121]
 • حجازی، اسد شناسایی اهداف و فعالیتهای مطلوب در برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 47-76]
 • حجازی، اسد شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 240-213]
 • حجازی، سمانه شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت خدمات واحدهای آموزش دانشگاه: رویکرد آمیخته (مورد: واحد آموزش یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 105-131]
 • حربی، آزاده طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]
 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • حسن مرادی، نرگس جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]
 • حسن مرادی، نرگس بررسی تطبیقی «ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا، جان‌باختگان، جانبازان و رزمندگان» در کشورهای مختلف [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 625-653]
 • حسنوند عموزاده، مهدی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 696-675]
 • حسنی، جعفر تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • حسنی، حسین بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • حسنی، فهیمه طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 664-643]
 • حسنی، مهدی بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی NCTM بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة پنجم در درس ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]
 • حسنی جعفری، فتانه تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • حسین بر، یارمحمد بررسی نابرابری‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص‌های کشوری و ارائة الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 383-413]
 • حسین پور سعادت ابادی، جعفر تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 523-546]
 • حسین زاده، طیبه رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 34-53]
 • حسین قلی زاده، رضوان بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • حسینی، خدیجه رابطة فلسفة تربیتی و سبک شناختی در حل مسألة معلم با رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 7-35]
 • حسینی، سید رسول ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]
 • حسینی، سید رسول ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • حسینی، سید رسول ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 123-152]
 • حسینی، سید رسول مطالعة تأثیر برنامة تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه‌ای چابکی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مدارس متوسطة شهر ری) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 299-328]
 • حسینی، سید رسول طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • حسینی، سید عدنان اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • حسینی، سید عدنان رواسازی پرسشنامة هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی (AEQ-ES) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 153-179]
 • حسینی خواه، علی بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • حسینی نسب، سیدداود تاثیر آموزش برنامة یادگیری اجتماعی-هیجانی جامع بر خودآگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی1 [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 165-179]
 • حسینی نسب، سید داوود اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 247-267]
 • حسینی نسب، سیدداوود اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تاب‌آوری و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیة پنج تبریز [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 77-100]
 • حق شناس، زهرا تحلیل رابطه ساختاری بین ادراک از رهبری دانش‌محور و عملکرد نوآورانه با نقش میانجی عملکردهای مدیریت دانش معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 266-241]
 • حکیم زاده، رضوان ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 449-476]
 • حلاجی، محسن واکاوی دلالت‌های اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی‌های معلم [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 221-246]
 • حمیدزاده، علی ارائة مدل خط‌مشی‌گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش‌های مهارتی در ایران: یک مطالعة کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 361-382]
 • حمیدی، فریده هنجاریابی مقیاس ذهن‌آگاهی لانگر برای معلمان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-63]
 • حمیدی‌فر، فاطمه ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 245-264]
 • حمیدی فر، فاطمه ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 297-315]
 • حنیفی، فریبا ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]
 • حیدری، جواد کارکرد بن‌مایۀ اگزیستانسیالیستی «آزادی» در استعاره‌های مفهومی فارسی یازدهم متوسطه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 547-575]
 • حیدری، محمدحسین جستاری در ویژگی‌های سقراط در جایگاه معلمی الهام‌بخش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 487-521]
 • حیدری، محمود بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • حیدریانی، لیلا تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و نوع‌دوستی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 537-511]
 • حیدری لقب، طاهره نقش میانجی درگیری شغلی معلمان در رابطة توانمندی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 317-341]

خ

 • خادم حسینی، مسعود نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • خاکی، علی بررسی تأثیر محتوای کتب هنرستان در روند آموزش هنرجویان رشتة معماری (نمونة موردی: کتاب عناصر و جزئیات) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 215-235]
 • خاکی، علی بررسی تفاوت‌های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش‌آموزان ابتدایی استان تهران و خراسان رضوی به تفکیک جنسیت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 241-259]
 • خباره، کبری تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • خدیوی، اسداله بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعة موردی: پردیس‌های استان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 39-70]
 • خراسانی، اباصلت تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]
 • خرمایی، فرهاد پیش‌بینی کمک‌طلبی تحصیلی توسط باورهای هوشی با واسطه‌‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-128]
 • خلیلی خضرآبادی، مهدیه نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطة بین تنظیم شناختی هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 343-360]
 • خلیلی صدرآباد، افسر بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • خنیفر، حسین شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • خنیفر، حسین تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 23-47]
 • خنیفر، حسین مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-193]
 • خنیفر، حسین ارائة مدل خط‌مشی‌گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش‌های مهارتی در ایران: یک مطالعة کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 361-382]
 • خنیفر، حسین تدوین الگوی مشارکت دستگاه‌ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مطالعه‌ای به روش فراترکیب) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 403-423]
 • خورسندی، الهام تحلیل رابطه ساختاری بین ادراک از رهبری دانش‌محور و عملکرد نوآورانه با نقش میانجی عملکردهای مدیریت دانش معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 266-241]
 • خورسندی طاسکوه، علی شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران: یافته‌های یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 195-220]
 • خورشیدی، عباس ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]
 • خورشیدی، عباس الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • خورشیدی، عباس ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 245-264]
 • خورشیدی، عباس ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 297-315]
 • خوش اخلاق، حسن بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر نایین [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • خوش منظر شاهرودی، مهناز بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • خیّر، محمد ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 271-298]

د

 • دادجو، یداله رویکرد قرآن کریم در نظم اجتماعی نسبت به نظریه نظم اجتماعی پارسونز [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 363-390]
 • دادگر، سیدامین اله بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]
 • دادگر، سیدامین اله مسئولیت حکومت اسلامی در هدایت متربیان از دیدگاه فقهی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 265-291]
 • دانشمند، بدرالسادات ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه‌های شهرکرمان بارویکرد بهینه کاوی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 181-209]
 • داودی، علیرضا بررسی عوامل مؤثر بر تحول در حوزه فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش ایران (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 381-402]
 • داوری، فرزانه شاخص های تدریس اثربخش اساتید رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 39-61]
 • درتاج، فریبرز ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-62]
 • درتاج، فریبرز طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 664-643]
 • درفش، حجت الله بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایلام [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 211-181]
 • دریکوند، فاطمه بررسی مهارت‌های مقابله با فشارهای روانی و مشکلات براساس نظریة روان‌شناختی فولکمن و لازاروس در مثنوی معنوی با تکیه بر حکایت «شیر و نخجیران» [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 355-380]
 • دستجردی، رضا بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی NCTM بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایة پنجم در درس ریاضی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 195-214]
 • دشتی، ادریس رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]
 • دلاور، علی ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-62]
 • دلاور، علی الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • دلاور، علی نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • دلاور، علی طراحی راهبردی برنامة درس‌پژوهی در مقطع ابتدایی با روش‌های SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 367-404]
 • دهانی، نازنین هزا رابطة بی‌علاقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 449-467]
 • ده بزرگی، ژیلا تحلیلی بر نقش طراحی آموزشی در توسعۀ حرفه‌ای کارورزان رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 269-294]
 • دهقان، صفرعلی نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • دهقان منشادی، منصور بررسی و مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز مادة 28 دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 419-448]
 • دهقانی یزدلی، هادی کارکرد بن‌مایۀ اگزیستانسیالیستی «آزادی» در استعاره‌های مفهومی فارسی یازدهم متوسطه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 547-575]
 • دیبایی صابر، محسن شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]

ذ

 • ذاکری، مختار تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه‌های سازنده‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-73]
 • ذوالفقاری، حسین پیش‌بینی انگیزش تحصیلی (اُلگوی MUSIC) دانشجویان آموزش از راه دور بر اساس عوامل بزرگ شخصیتی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 325-352]
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]

ر

 • راحت دهمرده، طاهره ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ آسیب‌زا از تلفن همراه در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 525-541]
 • راد، سیدابراهیم طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • راد‌‌منش، حمیده بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر پایة اول دبیرستان شهر یزد [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-94]
 • ربی، سیما بررسی انواع درک‌های دانش‌آموزان دورة متوسطه در مواجهه با شکل هندسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 353-387]
 • ربیعی، مریم شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-82]
 • رجب پور، ابراهیم بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 155-179]
 • رحمانیان کوشککی، بهاره تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر انگیزش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 221-244]
 • رحمتی، محمدحسین شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • رحمتی، محمدحسین تدوین الگوی مشارکت دستگاه‌ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مطالعه‌ای به روش فراترکیب) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 403-423]
 • رحیم دشتی، زینب ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • رحیم زاده، لعیا تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • رحیمی، رقیه ابعاد و الزامات حرفه‌ای‌شدن مدیران‌ مدارس(مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانة شهر مشهد) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 137-162]
 • رحیمی، زهرا تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]
 • رحیمی، مهدی نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 129-145]
 • رحیمیان، حمید بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • رحیمی راد، حسین پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه‌های خودارزشمندی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • رحیمی مند، مریم بررسی جنبه‌های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش‌های نوین تدریس در آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-31]
 • رزقی شیرسوار، هادی رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-103]
 • رستگار، احمد رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 34-53]
 • رستگار، احمد طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]
 • رستگاری، نرجس آسیب‌شناسی برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل تحلیلی سه‌شاخگی «3c» [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 245-265]
 • رستمی، پیمان طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]
 • رستمی، حسین پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 449-467]
 • رستمی، رضا پیش‌بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه‌های کارکردهای اجرایی مغز [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • رستمی نژاد، محمد علی الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]
 • رسولی، سیده عصمت مضامین مغفول در برنامة درسی اجراشده از نگاه اساتید با تأکید بر روش آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 718-689]
 • رشیدی، علی تدوین الگوی مشارکت دستگاه‌ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مطالعه‌ای به روش فراترکیب) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 403-423]
 • رضائی، مهدیه میزان انطباق محتوای برنامه‌های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط‌ زیستی دانش‌آموزان در حوزة شناختی از دیدگاه معلمان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 37-65]
 • رضائی ورمزیار، مرادعلی الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • رضایی، اکبر پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس مؤلفه‌های خودارزشمندی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • رضایی، سجاد اثربخشی راهبردهای یادگیری- یاددهی با تأکید بر ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی دانشجومعلمان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 293-324]
 • رضایی جمالویی، حسن تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • رضایی شریف، علی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-88]
 • رضوی زاده، ندا واکاوی چالش‌ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دورة اول متوسطه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 435-405]
 • رفیعی پور، امین نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطة بین تنظیم شناختی هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 343-360]
 • رمضانخانی، صفی الله ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 245-264]
 • رمضانخانی، صفی الله ارائة الگوی جذب دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (با رویکرد آمیخته) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 297-315]
 • رمضانی، فاطمه جستاری در ویژگی‌های سقراط در جایگاه معلمی الهام‌بخش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 487-521]
 • رنجبر اسفیجر، نسرین بررسی نقش جو روانی- اجتماعی کلاس درس در خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان پایة ششم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 279-298]
 • روئین، فریبا ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای در آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 163-191]
 • روحانی، نیره السادات شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]
 • روشن نیا، سمیه تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • رومانی، سعید بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • ریحانی، ابراهیم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]

ز

 • زادمهر، سمیه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]
 • زارع، حسین بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 83-98]
 • زارع، حسین پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • زارع، مریم طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]
 • زارع نیستانک، محمد بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر نایین [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • زارعی، احسان طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 510-479]
 • زارعی، رضا ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 271-298]
 • زارعی، عظیم الله شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 240-213]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]
 • زارعی زوارکی، اسماعیل طراحی راهبردی برنامة درس‌پژوهی در مقطع ابتدایی با روش‌های SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 367-404]
 • زاهد، عادل ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]
 • زاهد بابلان، عادل رابطة خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 149-170]
 • زاهد بابلان، عادل کاوشی بر فهم ابعاد اقتدار معلمی در کلاس درس دانشگاهی؛ با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-79]
 • زاهد بابلان، عادل شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 642-617]
 • زاهدبابلان، عادل رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]
 • زاهدبابلان، عادل ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-88]
 • زبرجدیان، زهره تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد سازنده گرایی بر یادگیری فعال درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان البرز [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 137-154]
 • زغیبی قناد، سیمین بررسی مدل علّی جنسیت و باور هوشی افزایشی با راهبردهای شناختی و فراشناختی با میانجی‌گری هیجان‌های مثبت تحصیلی در دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • زلفی، وحیده اثربخشی آموزش راهبرد‌های تنظیم هیجان در مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی و مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 255-278]
 • زمانی، بی بی عشرت تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • زمانی، علی شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • زمانی مقدم، افسانه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مطالعة کیفی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-425]
 • زمانی مقدم، افسانه مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 404-385]
 • زمانی منش، حامد تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]
 • زمانی منش، حامد بررسی دیدگاه دبیران دربارۀ موانع کاربست یافته‌های پژوهشی در آموزش‌وپرورش [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-133]
 • زندکریمی، مریم بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • زندوانیان نایینی، احمد آسیب شناسی برنامه درسی انشاء در پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-122]
 • زین آبادی، حسن‌رضا مطالعۀ کیفی عوامل مؤثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش‌وپرورش؛ مطالعة موردی، استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • زین آبادی، حسن رضا شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • زین آبادی، حسن رضا طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-39]
 • زینالی، شیرین پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 449-467]
 • زینلی، بهروز نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • زینلی پور، حسین طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 510-479]
 • زینوند فرد، هانیه بررسی و کشف مدل‌های ذهنی دانش آموزان متوسطۀ اول در خصوص مفهوم حجم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 329-361]
 • زینی وند، رضا شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 267-295]

س

 • ساعی مهربان، رضا شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • ساکی، رضا بررسی و مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز مادة 28 دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 419-448]
 • سالاری چینه، پروین آسیب‌شناسی برنامة کارورزی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل تحلیلی سه‌شاخگی «3c» [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 245-265]
 • سامی، رقیه طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]
 • سبحانی جو، سبحان بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • سبحانی فرد، یاسر بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]
 • سبزه، بتول بازی های خلاق مبنایی برای شکل گیری نگرش کارآفرینانه در کودکان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 495-523]
 • سبزیان، سعیده رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • سپهریان آذر، فیروزه تاثیرآموزش زیست شناسی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 81-103]
 • سپهوندی، محمدعلی اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]
 • ستایشی اظهری، محمد نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • ستوده فر، فائزه مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]
 • سجادی، سیدمهدی سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • سجادی، سید نصراله تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر انگیزش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 221-244]
 • سجادیان، ایلناز اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة دوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-167]
 • سراجی، فرهاد مطالعۀ پدیدارشناسانۀ تجارب کسب‌شدۀ دانشجومعلمان از برنامۀ درسی روایت‌پژوهی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 308-267]
 • سرمدی، محمد رضا مطالعة رابطة باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 615-593]
 • سرمدی، محمدرضا تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • سرمدی، محمدرضا مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • سعادت، سارا مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-193]
 • سعادتی شامیر، ابوطالب طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 664-643]
 • سعدی پور، اسماعیل مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-54]
 • سعدی پور، اسماعیل ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-62]
 • سعدی پور، اسماعیل الگوی ساختاریِ نقشِ میانجیِ سرمایه‌های تحولی درونی و سرمایه روان‌شناختی در پیوند بین سرمایه‌های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 9-37]
 • سعیدی، علی بررسی تطبیقی فرایند تألیف کتاب‌های درسی در ایران و چند کشور جهان (کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، ترکیه و آمریکا) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 69-101]
 • سلسبیلی، نادر ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب‌های احتمالی آن در برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 49-74]
 • سلطانی زاده، محمد مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]
 • سلگی، مریم نقش تفکر انتقادی و سرمایه های روان‌شناختی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان متأهل شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 577-599]
 • سلمانی اردکانی، مریم پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]
 • سلمانی نژاد، ساغر بررسی سطح یادگیری دانش‌آموزان از مفاهیم فیزیک به کمک مدل ساختن‌گرایی APOS [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 133-161]
 • سلیمانی، شهناز طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر ساختن‌گرایی شناختی برای دانش‌آموزان پایة ششم ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 63-84]
 • سلیمانی، مجید تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 87-106]
 • سلیمانی، نادر شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • سلیمی، سمانه بررسی نقش میانجی سرزندگی تحصیلی در رابطه بین انگیزش درونی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 135-160]
 • سماوی، عبدالوهاب طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 510-479]
 • سمیعی زفرقندی، مرتضی تأثیر استفاده از نقشه مفهومی بر یادگیری درس علوم [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 81-98]
 • سنگانی، علیرضا نقش واسطة هوش معنوی، مهارت‌های اجتماعی و خلاقیت در رابطة بین ترتیب تولّد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 219-236]
 • سهرابی، شهناز تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • سهرابی، عنایت مقایسه سرمایه روان شناختی، شادکامی و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های پسرانه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 215-243]
 • سهرابیان، طاهره بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • سواری، کریم ساخت و اعتباریابی پرسش نامه رفتارهای مخرب کلاسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 149-164]
 • سوری، حسین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 696-675]
 • سوری، زهره تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]
 • سید جوادین، سید رضا طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]
 • سید عباس زاده، میرمحمد نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • سید عباس زاده، میرمحمد طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه (مطالعه‌ای آمیخته با جنبه‌های کیفی و کاربرد تکنیک دلفی)* [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-50]
 • سیدکلان، سیدمحمد بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعة موردی: پردیس‌های استان اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 39-70]
 • سیدکلان، سیدمحمد کاوشی بر فهم ابعاد اقتدار معلمی در کلاس درس دانشگاهی؛ با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 53-79]
 • سید موسوی، مهری شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]
 • سیف، محمد حسن طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]
 • سیف نراقی، مریم شناسایی و بررسی ویژگی‌های مطلوب عناصر برنامۀ درسی برای نیل به پرورش مهارت‌های حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی برای دورۀ ابتدایی تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 125-172]
 • سیف نراقی، مریم بررسی نابرابری‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص‌های کشوری و ارائة الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 383-413]
 • سیفی، علی مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-193]
 • سیفی، علی طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 17-46]

ش

 • شاطری باقی آبادی، حمید ارائة مدل سنجش اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 123-152]
 • شاه ابادی، lمحمد رضا تأثیر قصه های قرآنی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 113-125]
 • شاه امیری، فاطمه سادات بررسی تأثیر اجرای سنجش عملکردی بر سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و ارائة مدل کاربردی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • شاهورانی سمنانی، احمد بررسی تأثیر اجرای سنجش عملکردی بر سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و ارائة مدل کاربردی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 121-143]
 • شاهی صدرآبادی، فاطمه بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر نایین [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • شبانی، راضیه ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]
 • شجاعی، علی اصغر پیش بینی حمایت خود مختاری معلّمان براساس عوامل ‌استرس‌زای شغلی با‎ میا نجی گری راهبرد های مقابله ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 601-624]
 • شرخانزاده، ماریا مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بی‌نظمی هیجان افراد مبتلا به پرخوری عصبی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطة شهر کرمان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 655-673]
 • شرعیات، حسن طراحی راهبردی برنامة درس‌پژوهی در مقطع ابتدایی با روش‌های SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 367-404]
 • شریف الحسینی، مهناز ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامة قابلیت‌ یادگیری ‌سازمانی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 244-211]
 • شریفی قورتانی، مجید بررسی رابطة رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه ای تعهد سازمانی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 271-290]
 • شفیعی، حسن میزان انطباق محتوای برنامه‌های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط‌ زیستی دانش‌آموزان در حوزة شناختی از دیدگاه معلمان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 37-65]
 • شمشیری، بابک تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]
 • شهریاری، اسماعیل بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 9-28]
 • شهودی، مریم نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]
 • شوقی، بهزاد اثر میانجی مدیریت دانش، بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 111-136]
 • شیبک، الهه بررسی نقش میانجی سرزندگی تحصیلی در رابطه بین انگیزش درونی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 135-160]
 • شیخ زاده، محمد تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 299-324]
 • شیخیانی، محمد رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • شیرازی تهرانی، علی رضا اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]
 • شیرازی تهرانی، علیرضا اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]
 • شیربیگی، مریم مطالعة رابطة باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 615-593]
 • شیرزادی، رضا بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]
 • شیری، اردشیر تأثیر انگیزش فردی و سرمایه ی اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-113]
 • شیری، اردشیر شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-148]
 • شیری، مریم رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]

ص

 • صاحبی، زهرا اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 247-267]
 • صادقی، جمال پیش بینی حمایت خود مختاری معلّمان براساس عوامل ‌استرس‌زای شغلی با‎ میا نجی گری راهبرد های مقابله ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 601-624]
 • صادقی، علی شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • صادقی، علی رضا ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 427-448]
 • صالحی، کیوان تبعات شکل‌گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 261-297]
 • صالحی، کیوان پیش‌بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه‌های کارکردهای اجرایی مغز [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • صباحی، پرویز شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • صدیقی، ایراندخت تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • صرامی، غلامرضا مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بی‌نظمی هیجان افراد مبتلا به پرخوری عصبی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطة شهر کرمان) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 655-673]
 • صفایی موحد، سعید شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • صفرنواده، خدیجه تحلیلی بر نقش طراحی آموزشی در توسعۀ حرفه‌ای کارورزان رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 269-294]
 • صفری، اکرم نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]
 • صفری، علیرضا نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطة بین تنظیم شناختی هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 343-360]
 • صفی خانی، یحیی آسیب‌شناسی برنامة معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 339-366]
 • صمدی، پروین سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • صمدی، معصومه تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • صمیمی، زبیر شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]
 • صنوبر، عباس تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 87-106]
 • صیانت، فرانک رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • صیدی، فریده بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 83-98]
 • صیف، محمد حسن مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]

ض

 • ضرابیان، فروزان مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • ضمیری، محمد رضا رویکرد قرآن کریم در نظم اجتماعی نسبت به نظریه نظم اجتماعی پارسونز [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 363-390]
 • ضیاء، بابک ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]

ط

 • طالب زاده نوبریان، محسن نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • طالبی، بهنام اثربخشی رویکرد حل مسئله در آموزش درس کارورزی بر ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 39-61]
 • طالبی، بهنام طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]
 • طالبی، هوشنگ مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • طالع پسند، سیاوش نقش میانجی درگیری شغلی معلمان در رابطة توانمندی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 317-341]
 • طاهری، حسین طراحی مدل پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی براساس عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان زن تربیت‌بدنی استان البرز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-215]
 • طاهری، مرتضی بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • طباطبایی، سیدمحمود تأثیر مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی پدران وابسته به مواد مخدر دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 223-245]
 • طلایی، ابراهیم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود ارزیابی کیفیت مؤلفه‌های طرح هدایت تحصیلی نوین براساس مدل کانو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 358-309]
 • طهماسبی کهیانی، فاطمه پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهای هوشی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-78]

ظ

 • ظفرمند، آزاده برنامة درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 223-253]
 • ظفری زاده، علی اکبر تأثیر مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی پدران وابسته به مواد مخدر دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 223-245]
 • ظهیری، اعظم طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری (مورد مطالعه: دبیران شهر شیراز) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 233-252]

ع

 • عابدی تراب، رضا شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • عابدینی، نجمه آسیب شناسی برنامه درسی انشاء در پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-122]
 • عابدی نیا، افشین شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 642-617]
 • عارف، لیلا تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • عارف نژاد، محسن شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 267-295]
 • عاشوری، جمال ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 9-28]
 • عاشوری نالکیاشری، هاجر تحلیل و بررسی پیامدهای گسترش نفوذ فضای مجازی بر آموزش و یادگیری در وضعیت کرونایی و پساکرونا؛ با رویکرد فراترکیب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 97-133]
 • عالی، آمنه رابطة راهبردهای انضباطی معلمان با حواس‌پرتی از تکلیف و بدرفتاری کلاسی از نظر دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 469-486]
 • عالیپور بیرگانی، سیروس بررسی مدل علّی جنسیت و باور هوشی افزایشی با راهبردهای شناختی و فراشناختی با میانجی‌گری هیجان‌های مثبت تحصیلی در دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • عباداله عموقین، جعفر ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 384-359]
 • عبادی، رحیم شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • عبادی مناس، قدرت تاثیرآموزش زیست شناسی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 81-103]
 • عباس پور، عباس بررسی جنبه‌های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش‌های نوین تدریس در آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-31]
 • عباس پور، عباس بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • عباس پور، عباس شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران: یافته‌های یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 195-220]
 • عباسپور، نفیسه اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خلاقیت و انگیزة پیشرفت دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 351-376]
 • عباسی، عفت شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • عباسی، مسلم نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • عباسیان، حسین بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]
 • عباسیان، حسین تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی مدرسه با میانجی‌گری خوشبینی تحصیلی معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-74]
 • عباسیان، حسین شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • عباسیان، حسین طراحی الگوی مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-39]
 • عباسیان، حسین آسیب‌شناسی برنامة معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 339-366]
 • عباسیان، حسین طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 478-437]
 • عباسی سروک، لطف اله ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]
 • عباسی سروک، لطف اله الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • عبدالله زاده، حمید تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی مدرسه با میانجی‌گری خوشبینی تحصیلی معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-74]
 • عبدالمحمدی، کریم نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • عبدالملکی، شوبو ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • عبداله پور، کاظم بررسی علل گرایش دانش آموزان به کتاب های کمک‌درسی ریاضی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان (پژوهش آمیخته) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 469-493]
 • عبدالهی، بیژن آسیب‌شناسی برنامة معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 339-366]
 • عبدالهی مقدم، مریم بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • عبدی زرین، سهراب پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • عجم، علی اکبر بررسی نقش جو روانی- اجتماعی کلاس درس در خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان پایة ششم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 279-298]
 • عراقیه، علی رضا ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 449-476]
 • عراقیه، علیرضا تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • عرب، علی ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ آسیب‌زا از تلفن همراه در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 525-541]
 • عرب زاده، عبدالرضا طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی کارورزی تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • عرفانی، نصراله تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • عسکری، یوسف بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایلام [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 211-181]
 • عظیم پور، احسان پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]
 • عظیم پور، احسان نقش میانجی فرسودگی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی در رابطة بین سرزندگی تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 237-262]
 • عظیمی، حسن بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • علایی، محمد شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 95-112]
 • علوی، سیده وحیده طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • علی آبادی، خدیجه طراحی راهبردی برنامة درس‌پژوهی در مقطع ابتدایی با روش‌های SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 367-404]
 • علی آبادی، خدیجه تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 97-120]
 • علی آبادی، سمیرا طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]
 • علیپور، فرهاد بررسی میزان اهتمام و پایبندی مدیران دانشگاه فرهنگیان به اجرای مفاد میثاق‌نامة مدیران، و تأثیر آن بر آوا و تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت ‌علمی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 33-61]
 • علیدادی، علیرضا مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • علیزاده، ابوالفضل نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطة بین تنظیم شناختی هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 343-360]
 • علیزاده، لیلی نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]
 • علی محمدی، غلامعلی توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]
 • علیمحمدی اردکانی، مجید بررسی تأثیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بر نوآوری مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس یزد) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 155-179]
 • علی نژاد، محسن بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]
 • علی نژاد، محسن تبیین نقش ساختار توانمندساز مدرسه در اثربخشی مدرسه با میانجی‌گری خوشبینی تحصیلی معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-74]
 • علی نژاد، مهرانگیز تحلیل هوشمند‏سازی مدارس براساس الگوی سوات [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 85-111]
 • علی نژاد، مهرانگیز ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه‌های شهرکرمان بارویکرد بهینه کاوی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 181-209]
 • عیدی پور، کامران رابطة هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 41-61]

غ

 • غدیری، فرهاد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • غفاری، مسعود بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]
 • غفرانی، عاطفه تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 23-47]
 • غفوری، فرزاد طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]
 • غلامرضایی، سیمین بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • غلامی، بهاره تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]
 • غلامی، زهرا نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]

ف

 • فاضلی، نعمت الله بررسی فرهنگ روابط معلمان با همکاران، والدین و دانش آموزان: مدارس روستایی و چندپایه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 167-192]
 • فاطمیان، علی مطالعة مبانی معرفت‌شناسی آموزش مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 155-180]
 • فانی، شیرین اثربخشی آموزش راهبرد‌های تنظیم هیجان در مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی و مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 255-278]
 • فانی، علی اصغر طراحی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و دیگراسناد بالادستی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 113-144]
 • فتحی واجارگاه، کوروش ارائة الگوی شایستگی برای مدیران دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 145-176]
 • فتحی واجارگاه، کوروش الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • فتحی واجارگاه، کوروش شناسایی شایستگی های اصلی معلمان دورة متوسطه از دیدگاه خبرگان تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 83-111]
 • فدایی، ندا الگوی سازمان یادگیرنده برای دورة ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 99-126]
 • فدایی مقدم، ملیحه پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • فرج الهی، رسول نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]
 • فرجی ده سرخی، حاتم موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • فردانش، هاشم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]
 • فرزادی، فاطمه ساخت و اعتباریابی پرسش نامه رفتارهای مخرب کلاسی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 149-164]
 • فرزین، سمیرا طراحی مدلی برای تفکر انتقادی دانشجومعلمان شیراز براساس راهبردهای فراشناختی خواندن و تأخیر در رضامندی تحصیلی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 9-30]
 • فرهادیان، علی شناسایی مشکلات فرایند مصاحبه تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگوی مطلوب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 105-136]
 • فریبرزی، الهام طراحی مدل کیفی آینده‌پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • فریبرزی، الهام ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامة قابلیت‌ یادگیری ‌سازمانی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 244-211]
 • فقیه آرام، بتول امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]
 • فقیه آرام، بتول ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 449-476]
 • فکوری، زهرا رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • فلاح، وحید مضامین مغفول در برنامة درسی اجراشده از نگاه اساتید با تأکید بر روش آمیخته [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 718-689]
 • فلاح نژاد، حمید رویکرد قرآن کریم در نظم اجتماعی نسبت به نظریه نظم اجتماعی پارسونز [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 363-390]
 • فولادچنگ، محبوبه رابطة رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گر‌وه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با توجه به نقش جنسیت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]

ق

 • قائمی، بهاره رابطة هوش استراتژیک مدیران با عملکرد شغلی و موفقیت سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 41-61]
 • قائمی، فرشته طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 17-46]
 • قائمی، فرشته پیش‌بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه‌های کارکردهای اجرایی مغز [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • قادرمرزی، حبیب الله اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • قادری، محمد صدیق اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید بر کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش ‏آموزان پسر دوره دوم متوسطه [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 49-65]
 • قادری، مصطفی ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 427-448]
 • قادری مقدم، محمد ابراهیم بررسی و مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز مادة 28 دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 419-448]
 • قاسم تبارگنجی، سید محمد مهدی رویکرد قرآن کریم در نظم اجتماعی نسبت به نظریه نظم اجتماعی پارسونز [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 363-390]
 • قاسم زاده، ابوالفضل نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • قاسم زاده، ابوالفضل بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]
 • قاسمی کندسکلایی، نرگس تحلیل رابطه بین هوش فرهنگی با هیجان‌پذیری در تدریس معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 147-168]
 • قاسمی نژاد، محدثه بررسی رابطة بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطة اول دخترانة شهرستان سیرجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]
 • قدم پور، عزت اله تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر بهزیستی روان شناختی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایة اول دورة متوسطة دوم [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 65-82]
 • قدم پور، عزت اله رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • قدم پور، عزت اله بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • قدم پور، عزت اله نقش میانجی‌ توانمندسازی روان‌شناختی در رابطة بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانات تدریس [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 107-129]
 • قدمی، مجید شناسایی مؤلفه‌های فرامنطقه‌ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 377-402]
 • قدوسی، فائزه تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • قربانخانی، مهدی تبعات شکل‌گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 261-297]
 • قربانی، محمود ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامة قابلیت‌ یادگیری ‌سازمانی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 244-211]
 • قربانیان، پروین مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان) [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 404-385]
 • قربانیان، حسین شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 240-213]
 • قره ویسی، سمیرا نقش میانجی‌ توانمندسازی روان‌شناختی در رابطة بین کارآمدی جمعی معلمان و هیجانات تدریس [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 107-129]
 • قرونه، داود نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای مشاغل معلمان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 157-182]
 • قرونه، داود ابعاد و الزامات حرفه‌ای‌شدن مدیران‌ مدارس(مورد مطالعه: دبیرستان‌های دخترانة شهر مشهد) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 137-162]
 • قلائی، بهروز بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 71-86]
 • قلانی، محمدرضا طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]
 • قلی پور کنعانی، یوسف شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 267-295]
 • قلیزاده، نعمت اله پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دورة متوسطه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 123-140]
 • قنبری، محمد پیش‌بینی کمک‌طلبی تحصیلی توسط باورهای هوشی با واسطه‌‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-128]
 • قنبری طلب، محمد پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهای هوشی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-78]
 • قندالی، فاطمه تأثیر مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی پدران وابسته به مواد مخدر دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 223-245]
 • قهرمانی فرد، کامیار طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه (مطالعه‌ای آمیخته با جنبه‌های کیفی و کاربرد تکنیک دلفی)* [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-50]
 • قورچیان، نادرقلی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • قورچیان، نادرقلی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مطالعة کیفی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-425]

ک

 • کارخانه، فاطمه رابطة راهبردهای انضباطی معلمان با حواس‌پرتی از تکلیف و بدرفتاری کلاسی از نظر دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 469-486]
 • کاشانیان، لیلی واکاوی دیدگاه‌ها و عملکرد معلمان در زمینة تکلیف‌دهی به دانش‌آموزان در پایه‌های دورة اول ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 389-418]
 • کاوه، کیانا ارائه مدل ارتقای بهره‌وری مدیران مبتنی بر باز مهندسی و آمایش آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 427-447]
 • کاووسی، اسمعیل تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 523-546]
 • کتبی، فرشته کیفیت زندگی کاری و نقش آن در بی‌تفاوتی سازمانی معلمان ورزش [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 245-260]
 • کتبی، فرشته اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی معلمان ورزش [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 101-119]
 • کجباف، محمدباقر مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • کجباف، محمدباقر بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • کچوئیان جوادی، رضا شناسایی مؤلفه‌های فرامنطقه‌ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 377-402]
 • کدیور، پروین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 696-675]
 • کرمی، زهرا رویکردهای مورد استفاده ی استادان دانشگاه برای مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی درسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-86]
 • کرمی، زهرا تحلیلی بر نقش طراحی آموزشی در توسعۀ حرفه‌ای کارورزان رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 269-294]
 • کرمی، زهره مطالعۀ پدیدارشناسانۀ تجارب کسب‌شدۀ دانشجومعلمان از برنامۀ درسی روایت‌پژوهی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 308-267]
 • کرمی، ناصر شناسایی مؤلفه‌های فرامنطقه‌ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 377-402]
 • کریمی، روح انگیز طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • کریمی، شیدا مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • کریمی، فریبا الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 183-208]
 • کریمی، منوچهر اثربخشی آموزش راهبرد‌های تنظیم هیجان در مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی و مؤلفه‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورة دوم متوسطه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 255-278]
 • کریمی، منیره اثربخشی آموزش گروهی طرحواره های شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان ناسازگار دختر دبیرستانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 7-22]
 • کریمیان، حسین بررسی و تبیین میزان توجه به مهارت‌های تفکر ‌انتقادی در کتاب‌های هدیه‌های آسمان دورة ابتدایی از دیدگاه معلمان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 75-95]
 • کریمیان پور، غفار رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 31-48]
 • کریمیان پور، غفار رابطة خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 149-170]
 • کریمی باغملک، آیت اله مقایسه تأثیردو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-156]
 • کریمی باغملک، آیت اله مطالعة تأثیر برنامة تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه‌ای چابکی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مدارس متوسطة شهر ری) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 299-328]
 • کریمی تبار، حسین شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-148]
 • کریمی یوسفی، سیده هایده ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]
 • کشت‌ورز کندازی، احسان پیش‌بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فارس بر اساس خوش‌بینی تحصیلی و خودکارآمدی ادراک‌شده [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • کفراشی، محمد حسین بررسی تطبیقی «ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا، جان‌باختگان، جانبازان و رزمندگان» در کشورهای مختلف [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 625-653]
 • کلانتر، جهانگیر تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و نوع‌دوستی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 537-511]
 • کلباسی، افسانه تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]
 • کمری، سامان رابطة رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گر‌وه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با توجه به نقش جنسیت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]
 • کنعانی هرندی، ستاره ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]
 • کهرازهی، مجید ارزیابی محتواهای رسمی موجود در شبکۀ شاد از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 179-161]
 • کهیاری حقیقت، امین تعهد در آموزش عالی از مسیر دوسو‌توانی برند دانشگاه علامه طباطبایی تهران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 321-338]
 • کولایی، قدرت اله ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-88]
 • کوهستانی، حسینعلی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]
 • کوهی، امیرحسن ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 9-28]
 • کوهی، امیرحسن تأثیر مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی پدران وابسته به مواد مخدر دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 223-245]
 • کیاکجوری، داود شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-82]
 • کیان، مریم آسیب شناسی برنامه درسی انشاء در پایه ششم دوره تحصیلی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 99-122]
 • کیخا، احمد ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • کیهان، جواد تحلیل جایگاه آموزش‌و‌پرورش چندفرهنگی در محتوای برنامۀ درسی علوم اجتماعی و فارسی دورۀ ابتدایی به‌روشِ آنتروپی‌شانون [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-95]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • گرجی، معصومه شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]
 • گشمردی، نوشین رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • گل پور، روح ا... مطالعة تأثیر برنامة تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه‌ای چابکی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مدارس متوسطة شهر ری) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 299-328]
 • گلرد، پروانه ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای در آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 163-191]
 • گلستانی، حسن پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس بافت اجتماعی کلاس با میانجی‌گری مشارکت رفتاری و عاطفی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 329-350]
 • گلشنی، اکرم بررسی مهارت‌های مقابله با فشارهای روانی و مشکلات براساس نظریة روان‌شناختی فولکمن و لازاروس در مثنوی معنوی با تکیه بر حکایت «شیر و نخجیران» [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 355-380]
 • گلکاری، سمیه الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]

ل

 • لسانی، مهدی طراحی مدل عِلّی رابطة بین نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی و پذیرش نرم افزار آماری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 143-166]
 • لعلی دستجردی، محسن مقایسه ی مؤلفه‌های کامل گرایی، هوش هیجانی و سلامت روان دختران تیزهوش و عادی مقطع متوسطه ی شهر اصفهان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 41-59]

م

 • مؤیدفر، همام نقش مؤلفه های سرمایه روا‌ن‌شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-52]
 • مالکپور لپری، کامران ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • ماهروزاده، طیبه سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • ماهی گیر، فروغ مقایسه تأثیردو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-156]
 • متانی، مهرداد شناسایی موانع اجرای اثربخش خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 267-295]
 • متعالی، لیلا مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • محبی، سراج الدین ارائه الگوی نظام جذب و تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای در آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 163-191]
 • محبی، علی شناسایی مؤلفه‌های فرامنطقه‌ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 377-402]
 • محمدآبادی، معصومه موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • محمد جعفری، خاطره طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • محمدزاده ادملایی، رجبعلی پیش بینی حمایت خود مختاری معلّمان براساس عوامل ‌استرس‌زای شغلی با‎ میا نجی گری راهبرد های مقابله ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 601-624]
 • محمدی، فرهاد مقایسه اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژه یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 99-117]
 • محمدی، محمدرضا تأثیر چندرسانه‌ای پروژه‌محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 81-97]
 • محمدی، محمود تحولات تاریخی گفتمان معلم در ایران معاصر [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 193-222]
 • محمدی، مهدی بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 147-162]
 • محمدی، مهدی ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • محمدی، مهدی طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • محمدی، مهدی ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 384-359]
 • محمدی حسینی، سید احمد تعهد در آموزش عالی از مسیر دوسو‌توانی برند دانشگاه علامه طباطبایی تهران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 321-338]
 • محمودی، حشمت الله تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]
 • محمودی، مهدی بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 53-75]
 • مدنی، سید احمد واکاوی دیدگاه‌ها و عملکرد معلمان در زمینة تکلیف‌دهی به دانش‌آموزان در پایه‌های دورة اول ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 389-418]
 • مرادی، آسیه ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • مرادی، علی مطالعة رابطة باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 615-593]
 • مرادی، کبری مقایسه سرمایه روان شناختی، شادکامی و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های پسرانه [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 215-243]
 • مرادی، مرتضی بررسی مدل علّی جنسیت و باور هوشی افزایشی با راهبردهای شناختی و فراشناختی با میانجی‌گری هیجان‌های مثبت تحصیلی در دانشجویان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 97-120]
 • مرزوقی، رحمت اله ارزیابی میزان به‌کارگیری تکنیک اجراسنجی برنامة درسی به‌وسیلة معلمان دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-26]
 • مزاری، ابراهیم تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • مسلمی، ناهید ارائة مدل خط‌مشی‌گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزة آموزش‌های مهارتی در ایران: یک مطالعة کیفی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 361-382]
 • مشتاقی، سعید نقش مؤلفه های سرمایه روا‌ن‌شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) و جهت گیری اهداف پیشرفت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 33-52]
 • مصرآبادی، جواد نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 181-198]
 • مصطفوی، زینب السادات شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • مصطفوی، زینب السادات بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 9-40]
 • مصلحی، لیلا شاخص های تدریس اثربخش اساتید رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 39-61]
 • مطهری نژاد، حسین طراحی مدل عِلّی رابطة بین نگرش نسبت به کامپیوتر، اضطراب آمار، خودکارآمدی و پذیرش نرم افزار آماری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 143-166]
 • مظاهری، محمد مهدی بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • مظفری، افسانه نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • مظفری، محسن تبیین مدل سوادآموزی زبان‌شناختی دانشجومعلمان رشتة علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان براساس دانش ‌زیباشناختی، هوش‌اجتماعی و درک مبتنی بر تحلیل [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-154]
 • معدن دار آرانی، عباس بررسی عوامل مؤثر بر رغبت‌های شغلی در دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شاخۀ نظری شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-47]
 • معروفی، یحیی رویکردهای مورد استفاده ی استادان دانشگاه برای مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی درسی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-86]
 • معروفی، یحیی بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • معظمی، مجتبی ارائه مدل ارتقای بهره‌وری مدیران مبتنی بر باز مهندسی و آمایش آموزش عالی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 427-447]
 • معظمی، مجتبی تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 523-546]
 • معظمی، مجتبی بررسی تطبیقی «ارائة خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا، جان‌باختگان، جانبازان و رزمندگان» در کشورهای مختلف [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 625-653]
 • معماری، هنگامه هنجاریابی مقیاس ذهن‌آگاهی لانگر برای معلمان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-63]
 • معینی‌کیا، مهدی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]
 • معینی کیا، مهدی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-88]
 • معینی کیا، مهدی شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 642-617]
 • مقدم زاده، علی تبعات شکل‌گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 261-297]
 • مقصودی، مجتبی آسیب‌شناسی کیفی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 215-240]
 • ملاحسینی، امیرهوشنگ اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة دوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-167]
 • ملاحسینی، علی ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]
 • ملامحمد زمانی، مرضیه تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 299-324]
 • ملکی، بهرام تأثیر آموزش راهبردهای شناختی برکاهش اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان پسر پایه ی دوم و سوم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 115-127]
 • ملکی، شیوا نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • ملکی، فاطمه میزان همسویی کتاب ریاضی پایة هشتم با دیدگاه ریاضیات واقعیت‌مدار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 193-218]
 • منصوری‌فر، شیما تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • منظری توکلی، وحید اثربخشی آموزش گروهی طرحواره های شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان ناسازگار دختر دبیرستانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 7-22]
 • منفردی راز، براتعلی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]
 • مهبد، مینا رابطة فراشناخت و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری راهبردهای تنظیم انگیزش [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 477-504]
 • مهدوی، مجتبی بررسی تفاوت‌های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش‌آموزان ابتدایی استان تهران و خراسان رضوی به تفکیک جنسیت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 241-259]
 • مهدی زاده، عادله امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]
 • مهدیزاده، امیرحسین تبیین رابطة سرمایة فکری با اثربخشی معلمان؛ مطالعه با تمرکز بر مدارس ابتدایی شهر بهارستان تهران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 199-218]
 • مهدیزاده، امیرحسین ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 449-476]
 • مهدیون، روح الله بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر جاسک [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 263-283]
 • مهرآور گیگلو، شهرام ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • مهرام، بهروز برنامة درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 223-253]
 • مهرپور، مریم شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 217-232]
 • موسوی، ستاره تبیین و بررسی نشانگرهای نوآوری محتوای برنامه های درسی هنر مدارس [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 169-192]
 • موسوی، سمانه سادات پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • موسوی، سیدحسین نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • موسوی، سیدمحسن تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • موسوی، سیده ماهرخ نقش سودمندی ادراک شده، فرسودگی‌تحصیلی و امید به آینده در پیوند با انگیزش‌تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 85-103]
 • موسوی، سید ولی الله اثربخشی راهبردهای یادگیری- یاددهی با تأکید بر ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی دانشجومعلمان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 293-324]
 • موسوی، فرانک مقایسۀ روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن‌ها بر خلاقیت و پیشرفت درسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 97-109]
 • موسوی، فرانک بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-48]
 • موسوی، فرانک بررسی وضعیت سایش اجتماعی کارکنان و رابطة آن با بیگانگی شغلی کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 181-201]
 • موسوی اعظم، سید مصطفی بررسی دیدگاه دبیران دربارۀ موانع کاربست یافته‌های پژوهشی در آموزش‌وپرورش [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-133]
 • موسوی پناه، سید مسلم رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]
 • موسوی تازه آبادی، سیده فاطمه درک پدیدارشناسانه ی کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-39]
 • موسی پور، نعمت الله بررسی سطح همخوانی برنامة درسی قصدشده و اجراشده دروس تربیتی دورة کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 71-98]
 • موسی پور، نعمت الله طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • موسی پور، نعمت الله ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 427-448]
 • موسی پور، نعمت الله طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 510-479]
 • موسی‌پور میاندهی، پری اثربخشی راهبردهای یادگیری- یاددهی با تأکید بر ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی دانشجومعلمان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 293-324]
 • موسیوند، محبوبه نقش تفکر انتقادی و سرمایه های روان‌شناختی در پیش بینی رضایت شغلی معلمان متأهل شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 577-599]
 • مولائی علی‌آباد، حسین ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • مولایی، اکبر رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • مولایی، حسین ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد 360 درجه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-103]
 • مولوی، زینب مفهوم‌پردازی فلات تحصیلی و شناسایی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 299-320]
 • میبدی، محمد بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • میدانی، محمود شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای اثربخشی رهبری مدیران پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (مطالعة کیفی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 391-425]
 • میدانی پور، کتایون شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران: یافته‌های یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 195-220]
 • میرجلیلی، سیدمحمدعلی بررسی نقش توسعة حرفه‌ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعة موردی دانشگاه‌‌های فرهنگیان یزد [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 9-38]
 • میردریکوند، فضل الله اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]
 • میردریکوند، فضل اله اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • میرعرب رضی، رضا امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]
 • میرعرب رضی، رضا ارزیابی کیفیت مؤلفه‌های طرح هدایت تحصیلی نوین براساس مدل کانو [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 358-309]
 • میرغفاری، فاطمه طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • میرکمالی، سید محمد تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 9-29]
 • میرکمالی، سید محمد ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-30]
 • میرکمالی، سید محمد بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 9-40]
 • میرکمالی، سید محمد پیش‌بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه‌های کارکردهای اجرایی مغز [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 247-270]
 • میرکمالی، سیدمحمد نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 9-30]
 • میرلو، محمدمهدی نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • میری، انور تأثیر آموزش راهبردهای شناختی برکاهش اختلال یادگیری ریاضی در دانش آموزان پسر پایه ی دوم و سوم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 115-127]

ن

 • نادری، زهرا اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خلاقیت و انگیزة پیشرفت دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 351-376]
 • نادری، سمیه راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 592-567]
 • نادری، عزت‌الله شناسایی و بررسی ویژگی‌های مطلوب عناصر برنامۀ درسی برای نیل به پرورش مهارت‌های حل مسأله در درس مطالعات اجتماعی برای دورۀ ابتدایی تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 125-172]
 • نادری، عزت الله بررسی نابرابری‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص‌های کشوری و ارائة الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 383-413]
 • نادری، مریم سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • نادری، مهین تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • نادری، ناهید شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • نادری، ناهید تدوین الگوی مشارکت دستگاه‌ها و نهادها با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی (مطالعه‌ای به روش فراترکیب) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 403-423]
 • نادری بنی، ناهید مدل شایستگی ها و توانایی های مدیران میانی آموزش و پرورش: پژوهشی آمیخته [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-193]
 • نادی، محمد علی رابطة ساختاری بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک‌شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 127-154]
 • نادی، محمد علی تحلیل رابطه ساختاری بین ادراک از رهبری دانش‌محور و عملکرد نوآورانه با نقش میانجی عملکردهای مدیریت دانش معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 266-241]
 • نادی، محمدعلی اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطة دوم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 145-167]
 • نارنجی ثانی، فاطمه شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • نارنجی ثانی، فاطمه بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 9-40]
 • نارنجی ثانی، فاطمه ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • ناستی زایی، ناصر رابطة بی‌علاقگی تحصیلی و اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 449-467]
 • ناصری، نازیا سادات طراحی مدل کیفی آینده‌پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک در دانشگاه فرهنگیان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • ناصری جهرمی، راحیل طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • ناصری جهرمی، رضا طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 7-35]
 • نامداری پژمان، مهدی طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 17-46]
 • نامور، مجید کیفیت زندگی کاری و نقش آن در بی‌تفاوتی سازمانی معلمان ورزش [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 245-260]
 • نامور، مجید اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی معلمان ورزش [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 101-119]
 • نبوی، سید صادق شناسایی مشکلات فرایند مصاحبه تخصصی داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائة الگوی مطلوب [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 105-136]
 • نجاتی، نعمت الله ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامة چندبُعدی اشتیاق دانشجویان (SES) [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 113-142]
 • نجفی، منظر میزان انطباق محتوای برنامه‌های درسی دورة ابتدایی با نیازهای مرتبط با ارتقای سواد محیط‌ زیستی دانش‌آموزان در حوزة شناختی از دیدگاه معلمان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 37-65]
 • نریمانی، محمد نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • نصرتی هشی، کمال اثربخشی اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان بر نگرش به خلاقیت و انگیزة پیشرفت دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 351-376]
 • نصیرپور، حسین تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]
 • نصیری بنی ولک، فخر السادات ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • نظری، خسرو مطالعة تأثیر برنامة تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه‌ای چابکی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: مدارس متوسطة شهر ری) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 299-328]
 • نظری فردوئی، زهرا بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر نایین [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 83-104]
 • نعمتی داغیان، سکینه تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 299-324]
 • نقدی دورباطی، وحید تحلیل ابعاد اجتماعی دانش محتوای آموزشی در آموزش ریاضی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 67-92]
 • نقدی دورباطی، وحید مطالعه تجربی شرایط اجتماعی نظم خُرد بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 193-221]
 • نقی لو، زینب کیفیت زندگی کاری و نقش آن در بی‌تفاوتی سازمانی معلمان ورزش [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 245-260]
 • نقی لو، زینب اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی معلمان ورزش [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 101-119]
 • نوابی، مسعود تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه‌های سازنده‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-73]
 • نوذری، حسینعلی بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]
 • نورشاهی، ندا بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • نورمحمدی نجف آبادی، محمد تأثیر سبک‌های دلبستگی در سرعت پردازش اطلاعات دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 27-42]
 • نوری کوهانی، مرضیه رابطة ساختاری بین انگیزش درونی و بیرونی، نگرش به تسهیم دانش، کنترل رفتاری ادراک‌شده، هنجارهای ذهنی و نیت تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 127-154]
 • نوغانی دخت بهمنی، محسن برنامة درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش‌آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه) [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 223-253]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 478-437]
 • نیاز آذری، کیومرث توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]
 • نیرومند، لیلا نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • نیکخو، فاطمه رابطة راهبردهای انضباطی معلمان با حواس‌پرتی از تکلیف و بدرفتاری کلاسی از نظر دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 469-486]
 • نیکخواه، محمد تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • نیکخواه فرخانی، زهرا تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 299-324]
 • نیلی احمدآبادی، محمدرضا تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد سازنده گرایی بر یادگیری فعال درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان البرز [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 137-154]
 • نیوشا، بهشته تدوین و اعتباریابی پرسشنامة تدریس اثربخش آموزگاران [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 49-78]

و

 • وارسته فر، افسانه درک پدیدارشناسانه ی کنش اجتماعی در زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-39]
 • وارسته نیا، مهدی پیش‌بینی انگیزة پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 505-531]
 • ورشوی، سمیه واکاوی چالش‌ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دورة اول متوسطه [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 435-405]
 • وشنی، امیر بررسی تأثیر آموزش چندرسانه ای نماز بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دختر دورة ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 31-48]
 • وصالی، منصور بررسی و کشف مدل‌های ذهنی دانش آموزان متوسطۀ اول در خصوص مفهوم حجم [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 329-361]
 • وقارموسوی، مجید ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]
 • ولی زاده، زهرا بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • ویسکرمی، حسنعلی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دارای افت تحصیلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 87-106]
 • ویسکرمی، حسنعلی تأثیر آموزش هوش اخلاقی بر سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و نوع‌دوستی دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 537-511]
 • ویسی، کوروش طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]

ه

 • هاشمی، اکرم السادات پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]
 • هاشمی رزینی، هادی رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 4، 1393، صفحه 67-79]
 • هداوندی، محمدرضا مطالعۀ کیفی عوامل مؤثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش‌وپرورش؛ مطالعة موردی، استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 121-146]
 • هلاجیان، مهدیه مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-54]
 • همتی، مرجان ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه‌های شهرکرمان بارویکرد بهینه کاوی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 181-209]
 • همتی، معصومه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • همتی ثابت، اکبر اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • هوشمندی، فاطمه تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]
 • هوشی السادات، سید علیرضا موانع مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده‌بنیاد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 43-63]
 • هوشی السادات، علیرضا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد 360 درجه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 89-103]

ی

 • یاسوری، مجید اثربخشی راهبردهای یادگیری- یاددهی با تأکید بر ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی دانشجومعلمان رشتة جغرافیای دانشگاه فرهنگیان گیلان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 293-324]
 • یاسینی، علی تأثیر انگیزش فردی و سرمایه ی اجتماعی معلمان بر تمایل آن ها برای اشتراک گذاری دانش ضمنی و آشکار [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-113]
 • یاسینی، علی شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-148]
 • یافتیان، نرگس میزان همسویی کتاب ریاضی پایة هشتم با دیدگاه ریاضیات واقعیت‌مدار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 193-218]
 • یافتیان، نرگس بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم در حل مسائل کلامی ریاضی براساس مدل نیومن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 129-158]
 • یاوری، احسان جستاری در ویژگی‌های سقراط در جایگاه معلمی الهام‌بخش [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 487-521]
 • یعقوبخانی غیاثوند، مرضیه ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزانِ نوجوان (ASBPNSS) [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 40-62]
 • یعقوبی، ابوالقاسم بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 71-86]
 • یگانه، اسد بررسی وضعیت سایش اجتماعی کارکنان و رابطة آن با بیگانگی شغلی کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 181-201]
 • یوردخانی، مختار بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام آموزش الکترونیکی در آموزش عالی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 53-75]
 • یوزباشی، علیرضا شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در آموزش عالی الکترونیکی [دوره 3، شماره 3، 1393، صفحه 29-53]
 • یوسفی، فریده رابطه بین ادراک دانشجویان از کیفیت فضای دانشگاه و سازگاری آن‌ها با دانشگاه: نقش واسطه ای درگیری تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 7-33]
 • یوسفی، فریده رابطة فراشناخت و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری راهبردهای تنظیم انگیزش [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 477-504]