نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، ابراهیم مقایسۀ روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن‌ها بر خلاقیت و پیشرفت درسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 97-109]
 • امیدوار، عظیم نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]

ب

 • برقی ایرانی، زیبا پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]
 • بهزادفر، مرجان اثر میانجی مدیریت دانش، بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 111-136]

پ

 • پورعبدل، سعید نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]

ج

 • جاودانی، مریم اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]

خ

 • خادم حسینی، مسعود نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • خراسانی، اباصلت تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]

ذ

 • ذاکری، مختار تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه‌های سازنده‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-73]

ز

 • زادمهر، سمیه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]
 • زارع، حسین پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • زمانی منش، حامد تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 107-145]

س

 • سعدی پور، اسماعیل مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-54]
 • سهرابیان، طاهره بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • سید عباس زاده، میرمحمد نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • سید عباس زاده، میرمحمد طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه (مطالعه‌ای آمیخته با جنبه‌های کیفی و کاربرد تکنیک دلفی)* [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-50]

ش

 • شوقی، بهزاد اثر میانجی مدیریت دانش، بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 111-136]
 • شیخیانی، محمد رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • شیرازی تهرانی، علی رضا اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]

ص

 • صیانت، فرانک رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]

ع

 • عباسی، مسلم نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • عباسیان، حسین بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]
 • عبدالهی مقدم، مریم بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]
 • علی نژاد، محسن بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 9-26]

غ

 • غلامرضایی، سیمین بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 147-163]

ف

 • فدایی مقدم، ملیحه پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 91-105]
 • فکوری، زهرا رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]

ق

 • قاسم زاده، ابوالفضل نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • قهرمانی فرد، کامیار طراحی و اعتباربخشی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلمان دوره دوم متوسطه (مطالعه‌ای آمیخته با جنبه‌های کیفی و کاربرد تکنیک دلفی)* [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 27-50]

ک

 • کیهان، جواد تحلیل جایگاه آموزش‌و‌پرورش چندفرهنگی در محتوای برنامۀ درسی علوم اجتماعی و فارسی دورۀ ابتدایی به‌روشِ آنتروپی‌شانون [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 79-95]

گ

 • گشمردی، نوشین رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]

م

 • ملکی، شیوا نقش تعاملی سرمایۀ روان‌شناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی و پاسخ‌گویی سازمانی کارکنان آموزشی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-32]
 • موسوی، فرانک مقایسۀ روش تدریس مشارکتی ازطریق محیط یادگیری الکترونیکی با شیوۀ سخنرانی و تأثیر آن‌ها بر خلاقیت و پیشرفت درسی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 97-109]
 • مولایی، اکبر رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای تحصیلی آنان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 55-67]
 • میردریکوند، فضل الله اثربخشی آموزش بازسازی شناختی در اصلاح سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]

ن

 • نریمانی، محمد نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری دانش‌آموزان [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 75-90]
 • نوابی، مسعود تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بر مبنای مفروضه‌های سازنده‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 51-73]

ه

 • هلاجیان، مهدیه مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزشی ایفای نقش و پرسش‌و‌پاسخ بر تفکر انتقادی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-54]