نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، مهران تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]

ا

 • اذری، همایون بررسی رابطة بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطة اول دخترانة شهرستان سیرجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]

ب

 • بابایی، علی هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامه درسی جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 135-153]
 • بهارلو، مصطفی طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]

ح

 • حاج خزیمه، مجتبی ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-30]
 • حربی، آزاده طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]
 • حمیدی، فریده هنجاریابی مقیاس ذهن‌آگاهی لانگر برای معلمان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-63]

خ

 • خرمایی، فرهاد پیش‌بینی کمک‌طلبی تحصیلی توسط باورهای هوشی با واسطه‌‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-128]

ر

 • رحیمی، زهرا تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]
 • رحیمیان، حمید بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • ریحانی، ابراهیم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]

ز

 • زارع، حسین بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 83-98]
 • زمانی منش، حامد بررسی دیدگاه دبیران دربارۀ موانع کاربست یافته‌های پژوهشی در آموزش‌وپرورش [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-133]

س

 • سبحانی جو، سبحان بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • سوری، زهره تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]

ص

 • صیدی، فریده بررسی نقش باورهای انگیزشی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با میانجیگری کمال‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 83-98]

ط

 • طاهری، مرتضی بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]
 • طلایی، ابراهیم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]

ع

 • عباس پور، عباس بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-30]

غ

 • غلامی، بهاره تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]

ف

 • فردانش، هاشم تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به‌سمت تقویت استدلال ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 153-180]
 • فولادچنگ، محبوبه رابطة رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گر‌وه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با توجه به نقش جنسیت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]

ق

 • قاسمی نژاد، محدثه بررسی رابطة بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطة اول دخترانة شهرستان سیرجان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]
 • قلانی، محمدرضا طراحی و آزمودن الگویی از پیش‌آیندهای عملکرد تحصیلی درس ریاضی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 60-83]
 • قنبری، محمد پیش‌بینی کمک‌طلبی تحصیلی توسط باورهای هوشی با واسطه‌‌گری احساسات شرم و گناه [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 105-128]

ک

 • کمری، سامان رابطة رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان گر‌وه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با توجه به نقش جنسیت [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 129-152]

م

 • معدن دار آرانی، عباس بررسی عوامل مؤثر بر رغبت‌های شغلی در دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شاخۀ نظری شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-47]
 • معماری، هنگامه هنجاریابی مقیاس ذهن‌آگاهی لانگر برای معلمان [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 49-63]
 • موسوی، سیده ماهرخ نقش سودمندی ادراک شده، فرسودگی‌تحصیلی و امید به آینده در پیوند با انگیزش‌تحصیلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 85-103]
 • موسوی اعظم، سید مصطفی بررسی دیدگاه دبیران دربارۀ موانع کاربست یافته‌های پژوهشی در آموزش‌وپرورش [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 99-133]
 • میرکمالی، سید محمد ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 9-30]

ن

 • نصیرپور، حسین تأثیر تکالیف الکترونیکی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-81]