نمایه نویسندگان

آ

 • آریافر، حسین رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-103]
 • آزاد مرد، شهنام مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]

ا

 • احدی، حسن بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • اسدزاده، سمیه نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • اسلامی هرندی، حسینعلی ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]
 • اعتمادی، احمد اثر بخشی مداخله معنوی/ مذهبی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان زن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-139]
 • اکرامی، محمود تبیین مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 31-54]
 • امینی، داریوش اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]

ب

 • بخت، محمد بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • بذرافشان مقدم، مجتبی بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • برزگر بفرویی، کاظم پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]

پ

 • پورکریمی، جواد نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 9-30]

ج

 • جاویدان، لیدا بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]
 • جعفری هرندی، رضا ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]

چ

 • چنگایی، مهتاب اثر بخشی مداخله معنوی/ مذهبی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان زن [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 115-139]

ح

 • حسین زاده، طیبه رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 34-53]
 • حسین قلی زاده، رضوان بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه‌های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 99-114]
 • حسینی، سید رسول ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]
 • حیدری، محمود بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]

ر

 • رحیمی مند، مریم بررسی جنبه‌های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش‌های نوین تدریس در آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-31]
 • رزقی شیرسوار، هادی رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 87-103]
 • رستگار، احمد رابطه سرمایه‌های روانشناختی و تمایل به ترک شغل با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 34-53]

ز

 • زاهد، عادل ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]

س

 • سپهوندی، محمدعلی اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]
 • سلمانی اردکانی، مریم پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]

ش

 • شهودی، مریم نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]
 • شیرازی تهرانی، علیرضا اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]

ض

 • ضیاء، بابک ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]

ط

 • طالب زاده نوبریان، محسن نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • طالبی، هوشنگ مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]

ع

 • عباس پور، عباس بررسی جنبه‌های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش‌های نوین تدریس در آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 9-31]
 • علیزاده، لیلی نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]

غ

 • غلامی، زهرا نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]

ف

 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • فرج الهی، رسول نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه‌ی خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه‌ای درمعلمان تربیت‌بدنی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 58-79]

ق

 • قلائی، بهروز بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 71-86]

ک

 • کجباف، محمدباقر مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق و روش آموزش مرسوم بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری دانشجو معلمان* [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 79-98]
 • کجباف، محمدباقر بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • کریمی یوسفی، سیده هایده ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]
 • کنعانی هرندی، ستاره ارزشیابی برنامه‌های آموزشی آموزش از دور در دوره متوسطه شهر تهران از نظر فراگیران بر اساس الگوی NADE-TDEC [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 124-149]
 • کوهستانی، حسینعلی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]

م

 • مظاهری، محمد مهدی بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]
 • معینی‌کیا، مهدی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 56-70]
 • منفردی راز، براتعلی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان منطقه2 کشور [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 36-57]
 • موسوی، سیدحسین نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]
 • میردریکوند، فضل اله اثر بخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 80-97]
 • میرکمالی، سیدمحمد نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 9-30]
 • میرلو، محمدمهدی نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 98-123]

و

 • وقارموسوی، مجید ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت آموزش کارآفرینی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری توانایی‌های مدرسین و به کارگیری امکانات کمک آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-77]
 • ولی زاده، زهرا بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمال‏کاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 105-128]

ه

 • هاشمی، اکرم السادات پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان دختر بر اساس هوش هیجانی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 16-35]
 • همتی، معصومه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • همتی ثابت، اکبر اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارتهای اجتماعی و شیوههای مقابله با استرس دانش آموزان دبیرستانی شاهد دختر همدان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]

ی

 • یعقوبی، ابوالقاسم بررسی رابطه ابعاد شخصیتی و عزت نفس با تعلل‌ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 71-86]