نمایه نویسندگان

آ

 • آذرپرور، افسانه الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 183-208]
 • آقاحسینی، تقی تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]

ا

 • ابراهیم زاده، خوشدوی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • ابراهیمی، ایوب شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • اب روشن، حسن تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]
 • احسانی تیلمی، سلمی ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 261-289]
 • احمدی، سهیلا بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • اراسته، حمیدرضا شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • اسدنژاد پروج، سیده سمیه بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم در حل مسائل کلامی ریاضی براساس مدل نیومن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 129-158]
 • اسدی، سمیه ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • اسماعیلی جلال‌آبادی، زهره تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]
 • افضلی، افشین ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • اقایی، امیر جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]
 • امام، سیدمحمدرضا بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]
 • انصاریان، فهیمه تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • انصاری راد، پرویز نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]
 • ایمانی گله پرده‌سری، محمدنقی ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]

ب

 • بادله، علیرضا شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای کیفیت اجرای کارورزی و ارزیابی وضع موجود در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 7-35]
 • باستانی پورمقدم، مهشید بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]
 • باقری، مهران مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • بشیری اسکویی، فریبا نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]

پ

 • پرورش، بهیه بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • پورمنوچهری، سیدعلی بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]
 • پیری، موسی طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]

ج

 • جام‌گوهری، صمد امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]
 • جباری، نگین توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]
 • جعفری، پریوش مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • جعفری کمانگر، فاطمه ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 261-289]

ح

 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]
 • حسن پور، اکبر طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • حسن مرادی، نرگس جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]
 • حسینی، سید رسول ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • حنیفی، فریبا ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]

خ

 • خاکی، علی بررسی تأثیر محتوای کتب هنرستان در روند آموزش هنرجویان رشتة معماری (نمونة موردی: کتاب عناصر و جزئیات) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 215-235]
 • خاکی، علی بررسی تفاوت‌های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش‌آموزان ابتدایی استان تهران و خراسان رضوی به تفکیک جنسیت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 241-259]
 • خنیفر، حسین شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • خنیفر، حسین تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 23-47]
 • خوش منظر شاهرودی، مهناز بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]

د

 • دادگر، سیدامین اله بررسی کارکرد و نقش تربیتی و هدایتگری معلم از منظر قرآن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 335-361]

ذ

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 161-193]

ر

 • رحمتی، محمدحسین شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • رحیم زاده، لعیا تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • رستمی، پیمان طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]
 • روحانی، نیره السادات شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]

ز

 • زارعی زوارکی، اسماعیل امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]
 • زاهد بابلان، عادل رابطة خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 149-170]
 • زمانی، بی بی عشرت تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • زمانی، علی شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • زندکریمی، مریم بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • زین آبادی، حسن رضا شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • زینلی، بهروز نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]

س

 • ساعی مهربان، رضا شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • سامی، رقیه طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]
 • سبزیان، سعیده رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • سجادی، سیدمهدی سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • سلسبیلی، نادر ارزیابی آموزش خط تحریری و آسیب‌های احتمالی آن در برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 49-74]
 • سهرابی، شهناز تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • سید موسوی، مهری شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]

ش

 • شمشیری، بابک تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]
 • شیرزادی، رضا بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]

ص

 • صادقی، علی شناسایی و رتبه بندی چالش های رشتۀ آموزش جغرافیا در دانشگاه فرهنگیان (پس از اولین دوره فارغ التحصیلی) [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 209-229]
 • صفری، اکرم نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی دانش‌آموزان دورة دوم ابتدایی منطقة 16 شهر تهران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 109-127]
 • صمدی، پروین سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • صمدی، معصومه تبیین مفهومی تفکر مراقبتی در حوزه فلسفه برای کودکان به‌منظور طراحی چارچوب مفهومی و ارائه چالش‌های فراروی آن [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]
 • صمیمی، زبیر شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]

ط

 • طالبی، بهنام طراحی مدلی برای توانمندسازی معلمان دورة ابتدایی براساس رویکرد درس‌پژوهی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 223-251]
 • طهماسبی کهیانی، فاطمه پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهای هوشی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-78]

ع

 • عابدی تراب، رضا شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • عباسیان، حسین شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در مربی‌گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-38]
 • عبدالمحمدی، کریم نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • عبدالملکی، شوبو ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • عظیمی، حسن بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • علی آبادی، سمیرا طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]
 • علیپور، فرهاد بررسی میزان اهتمام و پایبندی مدیران دانشگاه فرهنگیان به اجرای مفاد میثاق‌نامة مدیران، و تأثیر آن بر آوا و تعهد سازمانی کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت ‌علمی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 33-61]
 • علیدادی، علیرضا مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • علی محمدی، غلامعلی توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]

غ

 • غدیری، فرهاد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی تعلل‌ورزی آموزشی دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 117-135]
 • غفرانی، عاطفه تحول دیجیتال در فرایند یاددهی-یادگیری: سنجش صلاحیت دیجیتال دانشجومعلمان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 23-47]
 • غفوری، فرزاد طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]

ف

 • فقیه آرام، بتول امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]

ق

 • قدم پور، عزت اله رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • قدم پور، عزت اله بررسی تأثیر رهبری کاریزماتیک بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی فرح‌بخشی در شغل در بین دبیران مدارس متوسطۀ دوم شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 105-130]
 • قدوسی، فائزه تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • قرونه، داود نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای مشاغل معلمان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 157-182]
 • قنبری طلب، محمد پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی براساس هویت تحصیلی و باورهای هوشی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 59-78]
 • قورچیان، نادرقلی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در توسعه خودمدیریتی در دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]

ک

 • کریمی، روح انگیز طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • کریمی، فریبا الگوی ساختاری قصد ترک خدمت و عملکرد شغلی مدیران براساس ذهن‌آگاهی: نقش میانجی فرسودگی هیجانی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 183-208]
 • کریمی، منیره اثربخشی آموزش گروهی طرحواره های شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان ناسازگار دختر دبیرستانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 7-22]
 • کریمیان پور، غفار رابطة خوش‏بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 149-170]
 • کریمی باغملک، آیت اله مقایسه تأثیردو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-156]
 • کلباسی، افسانه تحلیل محتوای برنامة درسی دورة کارشناسی پیوستة آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر توجه به مؤلفه‌های حرفه‌ای‌گری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 123-147]
 • کیخا، احمد ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]

گ

 • گراوند، هوشنگ رابطة سبک‌های یادگیری با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان لرستان [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • گرجی، معصومه شیوع اهمال‌کاری در دانش‌آموزان دختر و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 91-107]

م

 • مالکپور لپری، کامران ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • ماهروزاده، طیبه سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • ماهی گیر، فروغ مقایسه تأثیردو روش درمانی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-156]
 • مظفری، افسانه نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • مقصودی، مجتبی آسیب‌شناسی کیفی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 215-240]
 • ملاحسینی، علی ترسیم مدل پیش‌بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایة روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 291-310]
 • ملکی، فاطمه میزان همسویی کتاب ریاضی پایة هشتم با دیدگاه ریاضیات واقعیت‌مدار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 193-218]
 • منظری توکلی، وحید اثربخشی آموزش گروهی طرحواره های شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان ناسازگار دختر دبیرستانی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 7-22]
 • مهدوی، مجتبی بررسی تفاوت‌های سنی با رویکرد ترجیح رنگ در دانش‌آموزان ابتدایی استان تهران و خراسان رضوی به تفکیک جنسیت [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 241-259]
 • مهدی زاده، عادله امکان‌سنجی استقرار نظام آموزش مجازی فرهنگیان آموزش و پرورش شرق استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 159-172]
 • مهرآور گیگلو، شهرام ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • موسوی، سیدمحسن تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 37-64]
 • موسی پور، نعمت الله طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • مولائی علی‌آباد، حسین ارزیابی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی) [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 75-103]
 • میبدی، محمد بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • میرعرب رضی، رضا امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 65-90]

ن

 • نادری، مریم سنجش وضعیت هویت ایرانی- اسلامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائة الگویی برای آن [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 131-159]
 • نادری، مهین تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]
 • نادری، ناهید شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 79-99]
 • نارنجی ثانی، فاطمه ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به‌منظور طراحی و اجرای برنامة کارآفرینی [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 285-304]
 • نصیری بنی ولک، فخر السادات ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 101-122]
 • نوذری، حسینعلی بررسی تطبیقی رویکرد توسعه‌محور اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش ایران و ترکیه [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 311-333]
 • نورشاهی، ندا بررسی و مقایسة میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان پسر و دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان در سال 1397 [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 173-192]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 253-284]
 • نیاز آذری، کیومرث توانمندسازی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان در افق مهارت‌های نوظهور [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 231-264]
 • نیرومند، لیلا نقش شیوه‌های نوین آموزشی در ارتباطات تعاملی معلم و دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 193-213]
 • نیکخواه، محمد تحلیل SWOT در اجرای اقدام‌پژوهی از دیدگاه معلمان مجری استان چهارمحال بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1399، صفحه 195-221]

و

 • ویسی، کوروش طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 63-89]

ه

 • هوشمندی، فاطمه تأثیر برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارت پرسشگری در درس علوم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان پایة اول دورة ابتدایی) [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-192]

ی

 • یافتیان، نرگس میزان همسویی کتاب ریاضی پایة هشتم با دیدگاه ریاضیات واقعیت‌مدار [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 193-218]
 • یافتیان، نرگس بررسی و مقایسه عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم در حل مسائل کلامی ریاضی براساس مدل نیومن [دوره 9، شماره 4، 1399، صفحه 129-158]