عوامل مؤثر بر میزان مطالعۀ دورة ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مطالعه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پـرورش شهر تهران، اجراء شده است. ضمن اینکه شناسایی شاخصهای مربوط بـه هـر عامـل واولویـت بنـدی عوامل شناسایی شده از اهداف فرعی پژوهش می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی می  باشد. به منظور بررسی سوالات پژوهش، از میان 620 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت فعـال در نظـام  آموزشی، مدیران و معلمان دوره ابتدایی با تحصـیلات کارشناسـی ارشـد و بـالاتر کـه جامعـه آمـاری پژوهش را تشکیل داده است، تعداد 250 معلم به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحلـه ای انتخاب شده اند. برای شناسایی عوامل موثر برمطالعه از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی اسـپیرمن و آزمـون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش به شناسایی عوامـل مـدیریتی، آموزشـی، فردی، امکاناتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به همراه گویه های مربوط به آنها شناسایی شـده انـد . ضـمن اینکه عوامل امکاناتی، تکنولوژیکی و فردی بیشترین تاثیرگذاری را بر مطالعه معلمان داشته اند و عوامل اجتماعی، آموزشی و مدیریتی از اثرگذاری کمتری برخوردارند

کلیدواژه‌ها