اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی استاد گروه مدیریت آموزشی، پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

khanifarut.ac.ir

سردبیر

دکتر حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی استاد، گروه مدیریت آموزشی، پردیس فارابی، دانشکدة مدیریت و حسابداری

khanifarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فروزان ادیب فر

تاریخ ایران و اسلام استادیار گروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان

f.adibfaryahoo.com

دکتر قدسی احقر

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ahghar2004yahoo.com

دکتر محمود اکرامی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

m.ekramipnu.ac.ir

دکتر محمد رضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

ms84sarmadiyahoo.com

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی استادگروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

a_khorshidi90yahoo.com

دکتر براتعلی منفردی راز

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

sotan3193yahoo.com

دکتر سید محمود میرزمانی بافقی

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد

mirzamani2003gmail.com

مدیر اجرایی

زهرا رستمی

رییس اداره نشریات علمی

rostami_z58yahoo.com