نویسنده = غلامعلی احمدی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 217-232

مریم مهرپور؛ نادر سلیمانی؛ غلامعلی احمدی؛ پرویز صباحی


2. ارائة مدلی بر اساس رابطة سبک‌های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-28

امیرحسن کوهی؛ غلامعلی احمدی؛ جمال عاشوری؛ رضا بیرامی