نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران و توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پژوهش­های رگرسیونی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 315 نفر می­باشد و از این تعداد 152 نفر از طریق نمونه­گیری طبقه­ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که پرسشنامه توانمندی روان­شناختی (اسپریتزر و میشرا، 1997) و پرسشنامه رهبری تحول­آفرین (باس و آولیو، 1997) برای این منظور استفاده شد. روایی ابزارها از نوع روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برای هر پرسشنامه به ترتیب؛ 77/0 و  79/0) بدست آمد. نتایج نشان داد رهبری تحول‌آفرین مدیران و توانمندی روان­شناختی اعضای هیأت علمی بالاتر از متوسط بوده و از نظر آماری نیز معنی­دار است. همچنین همبستگی مثبت و معنی­داری بین رهبری تحول‌آفرین و توانمندی اعضای هیئت دانشگاه تهران وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤلفه­های رهبری تحول­آفرین شامل؛ ویژگی­های آرمانی، رفتار آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی قابلیت پیش­بینی توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران را دارا می­باشند.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید. (1386). توانمندسازی کارکنان. کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
اسکات، سینتیا و ژاف دنیس. (1379).  تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
بازرگان، عباس. (1381). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.
بلانچارد، کن؛ کارلوس؛ جان و راندلوف، آلن. (2001). سه کلید توان افزایی. ترجمه‌ فضل الله امینی (1379). تهران: نشر افرا.
بلانچارد، کن؛ کارلوس، جان و راندلف، آلن. مدیریت توانا سازی کارکنان. ترجمه­ی مهدی ایران نژاد پاریزی (1378). تهران: انتشارات مدیران.      
بیرن بائوم، رابرت. (1988). دانشگاه‌ها چگونه کار می‌کنند. ترجمه علیرضا آراسته (1382). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
پورکریمی، جواد؛ صداقت، مریم. (1393). تبین رابطه شایستگی و سبک رهبری مدیران سازمان­های پژوهشی. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. سال 6، شماره 15. 222-201.
تقوی قره­بلاغ، حسین (1388). بررسی رابطه بین شخصیت و رهبری تحول‌آفرین در بین مدیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
جراحی، نازنین. (1389). بررسی رابطه‌ توانمندسازی و بهره­وری نیروی انسانی شرکت سازه گستر سایپا. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
رمزدن، پال. (1997). یادگیریورهبریدرآموزشعالی. ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران (1380). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.
ساجدی، امیدوار(1386). توانمندی کارکنان و سازمان­های امروز. مجله تدبیر، شماره 16، 181-162.  
سی کینلا، دنیس. توانمندسازی منابع انسانی. ترجمه­ی مهدی ایران­نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان (1383). تهران: نشر مدیران.
شیربیگی، ناصر؛ حاجی زاده، سارا. (1391). بررسی رابطه ویژگی‌های سبک رهبری خدمت­گذار مدیران مدارس متوسطه با توانمندسازی دبیران.  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 22 ، 100-81.
صمدی میارکلایی حسین، حسنعلی آقاجانی، حمزه صمدی میارکلایی. (1392). بررسی رابطه میان رهبری تحول‌آفرین و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: اداره آموزش و پروزش شهرستان بابلسر). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 1، صص 117-138.
عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1385). توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش.
عبدالهی، بیژن. (1383). طراحی الگوی توانمندسازی روان شناختی کارشناسان حوزه ستادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
عبدالهی، بیژن. (1384). توانمندسازی روان­شناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری. فصلنامهپژوهشوبرنامه­ریزیدرآموزشعالی. دوره 11، شماره 1. 63-37.
قارون، معصومه. (1373). تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 7-8. 144-105.
نورشاهی، نسرین. (1388). بررسی رابطه پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول­گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران.مطالعاتتربیتیوروان‌شناسی.سال 10.شماره 3. 76-63.
نیستانی، محمدرضا؛ چوپانی، حیدر. (1391). رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و توانمندسازی کارکنان کارخانه کویر تایر بیرجند. مدیریت صنعتی. دوره 7، شماره 20. 49-64.      
وتن دیوید،‌ای و کمرون، کیم. اس. (1988). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمه بدرالدین اورعی یزدی (1381). تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
Allameh, S. M., Heydari, M., & Davoodi, S. M. R. (2012). Studying the relationship between transformational leadership and psychological empowerment of teachers in Abade Township. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 224-230.
Appelbaum, steven H., Hongger, Karen. (1998)."Empowerment: a Contrasting Overview of Organizations in General and Nursing in particular –an Examination Organizational Factors, Managerial Behaviours, Job Design and Structural of Power". Journal of Empowerment in Organization.6(2).pp.29-50.
Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. Handbook of principles of organization behavior.
Bennis, W. G., & Nanus, B.(1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper Business essential.
Blanchard, K., Carlos, J. P., & Randolph, A. (2001). Empowerment takes more than a minute. Berrett-Koehler Publishers.
Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and teacher education, 20(3), 277-289.
Conger, J. A. (1989). Leadership: The art of empowering others. The Academy of Management Executive, 3(1), 17-24.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.
Duckett, H., & Macfarlane, E. (2003). Emotional intelligence and transformational leadership in retailing. Leadership & Organization Development Journal, 24(6), 309-317.
Edwards, J. L., Green, K. E., & Lyons, C. A. (2002). Personal empowerment, efficacy, and environmental characteristics. Journal of Educational Administration, 40(1), 67-86.
García-Morales, V. J., Jiménez-Barrionuevo, M. M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65(7), 1040-1050.
Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Naismith, N., & Soetanto, R. (2008). Understanding empowerment from an employee perspective: what does it mean and do they want it?. Team Performance Management: An International Journal, 14(1/2), 39-55.
Herman, H. M., & Chiu, W. C. (2014). Transformational leadership and job performance: A social identity perspective. Journal of Business Research, 67(1), 2827-2835.
Horrenkol Boy, C., Thomas, J. G., & Heffner Judith, A. (1999). Defining and Measuring Employee Empowerment. Journal of Applied Behavioral Science, 35(3). 369-378
Humphreys, J. H., & Einstein, W. O. (2003). Nothing new under the sun: Transformational leadership from a historical perspective. Management Decision, 41(1), 85-95.
Ismail, A., Mohamed, H., Sulaiman, A. Z., Mohamad, M. H., & Yusuf, M. (2011). An empirical study of the relationship between transformational leadership, empowerment and organizational commitment. Business and Economics Research Journal, 2(1), 89-107.
Kaivola, T., & Rohweder, L. (2007). Towards sustainable development in higher education–reflections. Publications of the Ministry of Education, 6. Retrieved form. internet: http://www. minedu. fi/OPM/.
Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: empowerment and dependency. Journal of applied psychology, 88(2), 246.
Kippenberger, T. (2002). Leadership Styles: Leading .John Wiley & Sons.
Korukonda, A. R., Watson, J. G., & Rajkumar, T. M. (1999). Beyond teams and empowerment: A counterpoint to two common precepts in TQM. SAM Advanced Management Journal, 64(1). 33-39..
Magliocca, L. A., & Christakis, A. N. (2001). Creating transforming leadership for organizational change: The Cogniscope System approach. Systems Research and Behavioral Science, 18(3), 259-277.
Matthews, R. A., Michelle Diaz, W., & Cole, S. G. (2003). The organizational empowerment scale. Personnel Review, 32(3), 297-318.
Moye, M. J., Henkin, A. B., & Egley, R. J. (2005). Teacher-principal relationships: Exploring linkages between empowerment and interpersonal trust. Journal of Educational Administration, 43(3), 260-277.
Myrick Short, P., Greer, J. T., & Melvin, W. M. (1994). Creating empowered schools: Lessons in change. Journal of Educational Administration, 32(4), 38-52.
Quinn, R. E., & Spreitzer, G. M. (1997). The road to empowerment: Seven questions every leader should consider. Organizational Dynamics, 26(2), 37-49.
Rinehart, J. S., & Short, P. M. (1993). Job Satisfaction and Empowerment among Teacher Leaders, Reading Recovery Teachers, and Regular Classroom Teachers., Teachers. Education,114(4).570-580.
Rose, P. (2010). Transformational Leadership and its Relationship to Adult 4-H Volunteers’ Sense of Empowerment in Youth Development Settings. 9(2). 58.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.
Spreitzer, G. M., & Mishra, A. K. (1999). Giving up control without losing control trust and its substitutes’ effects on managers’ involving employees in decision making. Group & Organization Management, 24(2), 155-187.
 Sweetland, S. R., & Hoy, W. K. (2000). School characteristics and educational outcomes: Toward an organizational model of student achievement in middle schools. Educational Administration Quarterly, 36(5), 703-729.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of management review, 15(4), 666-681.
Tichy, N. M., & Devanna, M. A. (1986). The transformational leader. Training & Development Journal. 40(7), 27-32.
Wang, X. H. F., & Howell, J. M. (2012). A multilevel study of transformational leadership, identification, and follower outcomes. The Leadership Quarterly, 23(5), 775-790.
Whetten, D. A & Cameron, K.S.( 2011).Developing management skills. New York: Prentice Hall.