مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزش شاگرد محور و روش آموزش معلم محور بر پیشرفت تحصیلی مولفه های درک مطلب و دستورزبان درس زبان انگلیسی پایه سومراهنمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو روش آموزش شاگرد محور و روش آموزشمعلم محـور بـر پیشرفت تحصیلی مولفه های درک مطلب و دستور زبان درس زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی انجـام شده است. نوع پژوهش آزمایشی بوده که جامعـه آن را دانـش آمـوزان پایـه سـوم مـدارس راهنمـایی شهزستان سرپل ذهاب تشکیل یم دهد. دو کلاس 15 نفری به عنوان نمونه آماری به وهیش ی خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه گواه در نظـر گرفته شد. گروه آزمایشی به روش شاگرد محور و گروه گواه به روش معلم محور(سنتی) مورد آموزش قرار گرفتند. با استفاده تحلیل کوواریانس ها داده تحلیل شدند. یافتههـا نشـان داد داد کـه بـین میـانگین نمرات مقیـاس درک مطلـب در روش تـدریس شـاگرد محـور وروش تـدریس معلـم محـور تفـاوت معنیدار ی وجود دارد.. بدین ترتیب ضمن تایید فرض دوم پـژوهش مشـخص شـدکه روش آمـوزش شاگرد محور در آموزش دستورزبان انگلیسی از روش آموزش معلممحور کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها