فرایند پذیرش مقالات

 

تصویر کلی از فرآیند ارزیابی مقاله در نشریه به همراه درج حداکثر زمان لازم برای هر مرحله

 

تذکر مهم: حداکثر مدت از زمان ارسال مقاله تا اخذ پذیرش نهایی در نشریه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 6 ماه می باشد.