تغییر در بازه انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

به اطلاع کلیه نویسندگان و مخاطبان ارجمند می رساند نشریه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی با توجه به  جبران تاخیرهای پیش آمده در انتشار شماره های گذشته ،از شماره پیاپی 22(بهار 1399) مجدد به صورت فصلنامه منتشر می گردد.