اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

1- تولید و گسترش دانش علمی، تربیتی، آموزشی، پرورشی، پژوهشی در سطح مدارس و پردیس های وزارت آموزش و پرورش

2-نشر نظریه ها، یافته ها، پژوهش ها و دستاوردهای علمی ، تربیتی، آموزشی، پرورشی، پژوهشی در حوزه های مدیریت، رهبری، برنامه ریزی، علوم و فناوری آموزشی، طرح ریزی و نیازهای آینده وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.

3- ارائه اطلاعات، معرفی کتاب ها و نشریه ها و منابع علمی، تربیتی، آموزشی، پرورشی، پژوهشی در سطح مدارس و پردیس های وزارت آموزش و پرورش .

4-فراهم آوردن زمینه تبادل نظر میان صاحب نظران در داخل و خارج کشور

 

محورهای مقالات

- تحلیل محتوای کتاب­های درسی تربیت معلم

- آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- مطالعه تطبیقی نظام­های تربیت معلم

- ویژگی­های حرفه ای معلمان

- بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش

- ارزیابی عملکرد کارکنان پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- اعتبار سنجی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- مطالعات راهبردی در سازمان­های آموزشی و مراکز تربیت معلم

- مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه

- ارائه روشهای نوین تدریس،  تربیت و ارزشیابی برنامه ها،  روشها و آموخته های دانش آموزان 

-نقش تربیت معلم در توانمند سازی دانشجو معلمان به فناوری های نوین آموزشی

 - توسعه وارائه روش های بکار گیری موثر فناوریهای نوین آموزشی

- راههای ارتقای کیفیت آموزش در نظام تربیت معلم

 - نظریه ها و رویکردها ی نو در طراحی کتاب­­های  درسی تربیت معلم

- جهانی سازی و آثار آن در تربیت معلم

- آینده پژوهی در تربیت معلم

-کاربست یافته های پژوهشی  در زمینه های آموزشی و آموزشگاهی

- خلاقیت در تربیت معلم