اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضامراد صحرایی

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

sahraeiatu.ac.ir

سردبیر

دکتر رضوان حکیم زاده

برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

hakimzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فروزان ادیب فر

تاریخ ایران و اسلام استادیار گروه آموزش تاریخ، دانشگاه فرهنگیان

f.adibfaryahoo.com

دکتر قدسی احقر

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ahghar2004yahoo.com

دکتر محمود اکرامی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

m.ekramipnu.ac.ir

دکتر محمد رضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

ms84sarmadiyahoo.com

دکتر عباس خورشیدی

مدیریت آموزشی استادگروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

a_khorshidi90yahoo.com

دکتر براتعلی منفردی راز

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

sotan3193yahoo.com

دکتر سید محمود میرزمانی بافقی

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد

mirzamani2003gmail.com

مدیر اجرایی

زهرا رستمی

رییس اداره نشریات علمی

rostami_z58yahoo.com