بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در آموزشگاه زبان شهرستان بهارستان و رباط کریم استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش" بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان در آموزشگاه زبان شهرستان بهارستان و رباط کریم استان تهران" است. به این منظور از 140 معلم زبان شهرستان ،به عنوان جامعه آماری استفاده گردید. برای انتخاب نمونه از بین معلمان، ابتدا آموزشگاه را برحسب جنسیت طبقه بندی کردیم و سپس با استفاده از فرمول تخصیص بهینه از هر طبقه بندی نمونه ای را
انتخاب و بعد از آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده فراگیر جامع انتخاب شد با توجه به جدول مورگان تعدادکل نمونه برای 140 نفر جامعه ،103 نفر می باشد سپس از طریق پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری گردید. از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه تحلیل نشان داد که بین اخلاق حرفه ای مدیران با تعهد سازمانی معلمان ارتباط به میزان(r =0/300) وجود دارد بدین معنی است که رعایت اخلاق حرفه ای در حالت کلی موجب افزایش تعهد سازمانی معلمان می شود

کلیدواژه‌ها