بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل ارائه­شده در زمینه رهبری مورد اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان با میانجی­گری متغیر عدالت سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام معلمان مدارس دبیرستان پسرانه آموزش و پرورش منطقه دو شهر قم تشکیل داده ­اند. از جامعه آماری یادشده، 300 نفر بر اساس نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامه رهبری مورد اعتماد (آوولیو و همکاران، 2007)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن (1993) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، شاخص­ های برازش و ضرایب مسیر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ ها نشان می­ دهد رهبری مورد اعتماد بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رهبری مورد اعتماد به صورت غیرمستقیم ازطریق عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تأثیر معناداری دارد؛ درنتیجه، مدل مفهومی ارائه­ شده از برازش آماری مناسبی برخوردار است؛ بدین معنا که مدل تبیین تعهد سازمانی بر اساس رهبری مورد اعتماد و عدالت سازمانی، با داده ­های تجربی برازش دارد.

کلیدواژه‌ها


افجه، سید علی­اکبر (1380). «رهبری و مدیریت اسلامی». مجلة دانش و توسعه. شمارة 13. صص 27-42.
اولیایی، زهرا (1393). بررسی رابطة ابعاد چهارگانة عدالت سازمانی با تعهد سازمانی میان کارمندان آموزش و پرورش تهران. پایان­نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
پیران نژاد، علی(1392). «رهبری اصیل، سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه­ها؛ مطالعة موردی دانشگاه‌های پیام نور استان‌های تهران و البرز». مدیریت در دانشگاه اسلامی؛ سال دوم، شمارة 2.
دانایی­فرد، حسن و مؤمنی، نونا (1387). «تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی (ع) استراتژی تئوری داده­بنیاد متنی». مطالعات انقلاب اسلامی؛ دورة 4، شمارة 14. 75-110.
دوستی، مرتضی؛ خطیبی، امینی و خلیلی، علی­اصغر (1392). «بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان مازندران». پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی؛ سال سوم، شماره 5: 71-59.
عبدالهی، بیژن؛ یوسلیانی، غلامعلی و حاتمیان، جمال (1393). «رابطة مؤلفه­های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دورة ابتدایی». اندیشه­های نوین تربیتی، دورة­ 10، شمارة 2. 91-118.
قاسمی، بهروز (1388). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سپاهان.
مومنی، مونا؛ خائف الهی، احمد علی؛ اکبریان، رضا و دانایی­فرد، حسن (1390). «نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)». اندیشة مدیریت راهبردی، سال پنجم، شمارة 10، صص 139-123.
هرسی، پال. و پلانچارد، کنث (1393). مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی. ترجمة علی علاقه­بند. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 
Allen, N. J & Meyer, J. P. (1991). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
Atkinson, T. N. & Pilgreen, T. (2011). Adopting the Transformational Leadership Perspective in a Complex Research Environment. Research Management Review, 18(1), 42-63.
Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Walumbwa, F. O.; Luthans, F. & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leader’s impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15(6), 801-823.
Avolio, B. J. (2005). Leadership Development in Balance: Made/Born. Mahwab, NJ: Erlbaum.
Begley, P. T.  (2001). “In pursuit of authentic school leadership practices”, International Journal of Leadership in Education, Vol. 4 No. 4, pp. 353‐66. [CrossRef] [Infotrieve]
Belcourt, M., Bohlander, G. & Snell, S (2008). “Managing Human Resource”. 5th Canadian Edition. Thomson-nelson.
Chen, C. C. (2010). The mediating effect of employees' experience of inclusion and the moderating effect of individual work values on the relationship of authentic leadership style and organizational commitment (Doctoral dissertation, Alliant International University, Marshall Goldsmith School of Management, San Diego).
Cohen-Charash, Y. & Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta-analysis. Organizational behavior and human decision processes, 86(2), 278-321.
Cropanzano, R. & Molina, A. (2015). Organizational justice. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 17. 379-384.
Crow, M. M.; Lee, B.C. & Joo, J. J. (2011). Organizational commitment among South Korean police officer. An International journal of police strategies & management. 35, 402-423.
Elamin A. M. & Alomaim N. (2011). Does Organizational Justice Influence Job Satisfaction and Self-Perceived Performance in Saudi Work Environment, International Management Review, 7 (1): 38-49.
Emuwa, A. (2015). Examining the Endorsement of Authentic Leadership, Organizational Commitment, and Perceived Leader Effectiveness among Nigerian Employees (Doctoral dissertation, Regentt University).
Furmanczyk, J. (2010) the cross-cultural leadership aspect. Journal of intercultural Management, 2(2), 67-82.
Gardner, W. L.; Cogliser, C. C.; Davis, K. M. & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership1145. A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-
Gardner, W. L.; Cogliser, C. C.; Davis, K. M. & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145.
Gelens, J., Dries, N., Hofmans, J., & Pepermans, R. (2013). The role of perceived organizational justice in shaping the outcomes of talent management: A research agenda. Human Resource Management Review, 23(4), 341-353.
Goldman, B. & Kemis, M. (2002). The role of authenticity in healthy psychological functioning and subjective well-being. Annals of the American Psychotherapy Association, 5, 18-20.
Karriker, J. H. & Williams, M. L. (2009). Organizational justice and organizational citizenship behavior: Mediated multifocal model. Journal of Management, 35 (1): 112 – 125.
Kiersch, C. E. (2012). A multi-level examination of authentic leadership and organizational justice in uncertain times (Doctoral dissertation, Colorado State University).
Klein, H. J.; Molloy, J. C. & Brinsfield, C. T.)  2012(. Reconceptualizing workplace commitment to redress a stretched construct: revisiting assumptions and removing confounds. Academy of Management Review 37 (1), 130–151.
Klein, H. J. & Park, H. (2015). Organizational Commitment. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 17, 334-340.
Kwon, I. G. & Banks, D. W.  (2004). Factors related to the organizational and professional commitment of internal auditors, managerial Auditing Journal, 19, 5, 606.220
Leroy, H.; Palanski, E. & M, Simons, T. (2012). Authentic leadership and behavioral integrity as divers of follower commitment and performance. Springer science business media B.V, 107: 255-264.
Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum Press.
Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review, 11, 299-326.
Philip P. J.; Kumar R. & Choudhary N. (2012). Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justice at Work Place, Proceeding Ninth AIMS International Conference on Management, January 1-4. 1215-1221.
Philip P. J.; Kumar R. & Chaudhary N. (2012). Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Justice at Work Place, Proceeding Ninth AIMS International Conference on Management, January 1-4. 1215-1221.
Pool, S. & Pool, B. (2007). "A Management Development Model: Measuring Organizational Commitment: A Study Among Software Professionals in India". Human Resource Management Review, N. 14 (4), P.46-87.
Stewart Wherry, H. M. (2012). Authentic leadership, leader-member exchange, and organizational citizenship behavior: A multilevel analysis.
Tatum, B. C. & J. Eberlin. R. (2007). Leadership, ethics, and Justice in Strategic Decision Making. Business Strategy Series, 8(4), pp. 303-310.
Tilstra, D, A. (2010). Charismatic leadership as Team leaders: An evaluation focused on pastoral leadership. Journal of Religious leadership, 9 (2), 27-52.
Walumbwa F. O.; Wang P.; Wang H.; Schaubroeck J. & Avolio B. J. (2010). "Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors"; The Leadership Quarterly, 21, pp.901-914.
Walumbwa, F. O.; Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Wernsing, T. S. & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure†. Journal of management, 34 (1), 89-126.
Zapata- Phelan, C. P.; Colquitt, J. A.; Scott, B. A. & Livingston, B. (2009). Procedural justice, interactional justice, and task performance: The mediating role of intrinsic motivation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 93-105.