پیش‌بینی انگیزه پیشرفت نوجوانان بر اساس ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و مکانیزم‌های مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط میان ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و پاسخ­‌های مقابله‌ای با انگیزه پیشرفت نوجوانان با هدف ارائه مدل پیش‌­بینی است. نخست،تعداد240 نفر در مطالعۀ همبستگی با استفاده از روش نمونه­‌گیری تصادفی خوشه­‌ای انتخاب شدند؛ سپس برای سنجش فرضیه­‌ها از مقیاس ادراک ریسک بنتین و پرسشنامة درآمیختگی افکار و پرسشنامة پاسخ­های مقابله­‌ای و همچنین از پرسشنامة انگیزة پیشرفت هرمنس استفاده شد. برای تحلیل نتایج از همبستگی و رگرسیون گام­‌به­‌گام استفاده شد. یافته­‌ها نشان می­‌دهد در رگرسیون گام­‌به­‌گام میان درآمیختگی فکر-رویداد با انگیزة پیشرفت رابطه وجود دارد. پاسخ­‌های مقابله­‌ای رابطة قوی­تری با انگیزة پیشرفت نشان داده است. نتایج نشان می­‌دهد نوجوانانی که از راهبردهای مقابله‌­ای مسئله­‌مدار استفاده می­‌کنند و درآمیختگی فکر-رویدادِ بیشتر البته نه در حد اختلال وسواس دارند، از انگیزة پیشرفت بیشتری نیز برخوردارند و دارای پیشرفت تحصیلی برتری هستند.

کلیدواژه‌ها


بساک­نژاد، سودابه؛ زرگر، یدالله و حاتمی­سربرزه، معصومه (1391). «اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر درآمیختگی فکر-عمل، روان­شناسی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر». مجلة علمی-پژوهشی عصر پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری. 3 (4)، 32-23.
حبیبی، م و عاشوری، آ (1392). «رابطة راهبردهای مقابله با تنش و سلامت روان با نگرش به اعتیاد نوجوانان». مجلة تحقیقات علوم رفتاری. 12 (2)، 1-10.
خرم­دل، ک؛ نشاط­دوست، ح؛ مولوی، ح؛ امیری، ش و بهرامی، ف (1389). «اثربخشی درمان فراشناختی ولز بر درآمیختگی افکار بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری». مجلة علوم رفتاری. 8 (4)، 307-315.
زارع، ح و محمدزاده، ر. (1391). «نقش صفات شخصیتی در پیش­بینی انگیزة پیشرفت دانشجویان». مجلة             دست­آوردهای روان­شناختی (علوم تربیتی و روان­شناسی). دانشگاه شهید چمران اهواز، 4 (1)،117-138.
زارع، ح و اعراب شیبانی، خ (1390). «بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه سبک های تصمیم­گیری در دانشجویان ایرانی»، پژوهش­های روان­شناختی، 2(28)، 112.
زارع، ح و عبدالله­زاده، ح (1391). مقیاس­های اندازه­گیری در روان­شناسی شناختی. تهران. انتشارات آییژ.
زارع، ح و عبدالله­زاده، ح (1393). کاربرد آزمون­ها در روان­شناسی شناختی. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور.
زارع، ح و فضیلتی، م (1393). حافظه و هیجان. تهران. انتشارات آییژ.
سلطانی مجد، ا؛ تقی زاده، م ا و زارع، ح (1393). «اثربخشی آموزش گروه مهارت های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان». پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری. 4(2)، 7.
زارع، ح؛ رستگار، ا(1393). «مدل علّی پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان­های تحصیلی». دوفصلنامة شناخت اجتماعی. 3 (2) 6، 19- 32.
صفاری نیا، م؛ زارع، ح و حسنی، ل (1391). «بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش­آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان بانه». دوفصلنامة علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی.1(1)، 66- 76 .
علیپور، ا؛ هاشمی، ت و باباپور، جلیلی (1389). «رابطة بین راهبردهای مقابله­ای و شادکامی دانشجویان». فصلنامة علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 5 (18).
علیزاده، ف؛ فروزان، ف و رضوی، م ح. (1393). «مقایسة ادراک ریسک دانشجویان شرکت­کننده در فعالیت­های ورزشی». پژوهش در ورزش دانشگاهی. 6، 51-68.
فرهمندمهر، ر؛ علیلو،م م و پورشریفی، ح (1392). «اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی-اجباری». مجلة علمی­پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 22 (2)، 1054-1068.
قاسم­زاده، س؛ پیوسته­گر، م؛ حسینیان، س؛ موتابی، ف و بنی هاشمی، س (1390). «اثربخشی مداخلة شناختی-رفتاری بر پاسخ­های مقابله­ای و راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان». مجلة علوم رفتاری. 4 (1)، 35-43.
کریمی ثانی، پ و احیایی، ک (1391). «اثربخشی گروه درمانی رویکرد یکپارچة توحیدی بر تغییر پاسخ­های مقابله­ای دختران مضطرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر». مجلة زن ومطالعات. 4 (15)، 167-182.
مرادی پردنجانی، ح؛ جعفری، پ؛ قاسمی، م؛ صادقی، س و حیدری، ح(1393). «تبین رابطه انگیزة پیشرفت، مرکز کنترل و ریسک­پذیری با خلاقیت». فصلنامة علمی­پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 3 (4).
موسی­نژاد جدی، ا و علیلو، م م (1392). «رابطة باورهای وسواسی با درآمیختگی فکر-عمل در نوجوانان». فصلنامة روان­شناسی بالینی. 3 (11)، 78-90.
ناظمی، ف و صفاری­نیا، م (1394). «بررسی ارتباط سبک­های تصمیم­گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی». فصنامة علمی­پژوهشی ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی. 4 (4)، 89-117.
 
 
Abolghasemi A, Javanmiri L. (2012). [The role of social disability, mental health and self-efficacy in predicting academic achievement of female students]. Journal of School Psychology. 1(2): 6-20. [Persian].
Alsandro, M; Marta, R; Gyang, N., el (2015).measuring the perception of risk and its effect on the health of the environment. Search article survey original. 270- 278.
Andreea, S. & Grenguta, O. (2015).Test Anxiety and Achievement Goal Orientations of students at a Romanian University. Procardia-Social and behavioral Sciences, 108, 1673-1679.
Benthin, A.; Solvic, P. & Severson, H. (1993). A psychometric study of adolescent risk perception, Journal of adolescence, 16,153168.
Benthin, A.; Slovic, P. & Serverson, H. (1993).A psychometric study of adolescent risk perception. Journal of Adolescnce, 16, 153.
Jihyun, Lee (2016). Attitude toward school does not predict academic achievement. Learning and Individual Differences, 52; 1-9
Neumark-Sztainer D.; Story M.; Hannan P. J. & Croll J. (2002). Overweight status and eating patterns among adolescents: where do youths stand in comparison with the healthy people 2010 objectives? Am J Public Health; 92(5): 844-51.168.
Chinaveh, H. (2014). A comparison of Type- A and Type- B learners in the perception of stress level and use of coping Responses in the campus. Original research Article Procardia- social and behavioral sciences. 143(14), 384- 388.
Donovan, J. E. & Jessor, R. (1985). Structure of problem behavior in adolescent and young adulthood. Journal of consulting and clinical psychology, 53,890-904.
Original Research Article

Dingde Xu, Li Peng, Chunjiang Su, Shaoquan Liu, Xuxi Wang, Tiantian Chen. (2016). Influences of mass monitoring and mass prevention systems on peasant households’ disaster risk perception in the landslide-threatened Three Gorges Reservoir area, China. Habitat International. 58, 23-33

Harmans, H. J. M. (1970).A questionnaires Measures of Achievement Motivation.Journal ofApplied Psychologe.Vol:54.N:4,353-363.
Herres, J. (2015).Adolescent coping profiles differentiate reports of depression and anxiety symptoms.Journal of Affective Disorders, volume 186(10), 312-319.
Lazarus, R. S. & Launier, R. (1978). Stress-related transactions between person and environment. In: L.A. Pervin & M. Lewis (EDs), Internal and External determinations of behavior (pp.287-327).
Lerner JS, Li Y, Valdesolo P, Kassam K. (2015). Emotion and decision making. Annu. Rev. Psychol. 66: In press.
Loxton, N. J., Dawe, S., & Cahill, A. (2011). Does negative mood drive the urge to eat? The Contribution of negative mood, exposure to food cues and eating style. Appetite, 56, 368- 374.
Marteau, T. M.; Ogilvie, D.; Roland, M.; Suhrcke, M. & Kelly, M. P. (2011). Judging nudging: Can nudging improve population health?. BMJ, 342
Narula, T.; Ramprasad, C.; Ruggs, E. N. & Hebl, M. R. (2013). Increasing Colonoscopies? A Psychological Perspective on Opting In Versus Opting Out. Health Psychology.
Ostafin, B. D., & Brooks, J. J. (2011). Drinking for relief: Negative affect increases automatic alcohol motivation in coping- motivated drinkers. Motivation and Emotion, 35, 285- 295.
Mahmoodi H.; Isazadegan A.; Emani Saribaglo J. & Ktabi A (2013). [The relationship between achievement goals and academic performance through the mediation of thinking styles among gifted and ordinary students]. Researches of cognitive and behavioral sciences. 3(1): 49-68. [Persian]
McClelland, D. C. & Koestner, R. (1992). The achievement motive. In Charles P. Smith (ed). Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis: 143-152.New York, NY: Cambridge University press.
Melanie, J. & Zimmer. G. (2015). Emotional sensitivity before and after coping with rejection: A longitudinal study. Journal of Applied Developmental Psychology, 41, 28-37.
Wells, A. & Matthews, G. (1994). Attention and emotion: A clinical perspective: Hove: Elbum.
Wells, A. )2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester wiley and sons: 13-8