امکان‌سنجی بومی‌سازی و موقعیتی‌سازی برنامه درسی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات برنامة درسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

  هدف پژوهش حاضر‌ امکان‌سنجی بومی‏سازی و موقعیتی‏سازی برنامة درسی در مدارس ابتدایی است. روش پژوهشتوصیفی از نوعپیمایشیبوده است.جامعة آماری، شامل همة معلمان، مدیران و دانش‌آموزانپایه‌‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهرستان بابلاست که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 289 نفر معلم، 75 نفر مدیر و 1108 نفر دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته بومی‏سازی و موقعیتی‌سازی برنامة درسی ویژه مدیران، معلمان و دانش‌آموزان به‌کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش‎های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های رتبه‌های علامت‌دار تک‌نمونه‌ای، ویل­کاکسون و یو‌مان ویتنی) اجرا شد. نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان و مدیران بومی‌سازی و موقعیتی‌‌سازی برنامة درسی در همة ابعاد امکان‌پذیر است. همچنین بین دیدگاه مدیران و معلمان در دو بعد خط‌مشی‌ ‌و آگاهی معلمان از نقش‌شان، تفاوت معناداری وجود دارد. اما در سه بعد (اجرا و تلاش معلمان، محتوا و فعالیت یادگیری و چالش‌ها) تفاوت معناداری وجود ندارد. ‌بنابراین، براساس نتایج ضرورت ایجاد فرصت‌های موقعیتی‌سازی برنامة درسی از سوی آموزش و پرورش به ویژه در مدارس ابتدایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ایجاد فرصت‌های موقعیتی‌سازی می‌تواند یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آن‌ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


باقری، شهلا (1387). علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومی‌سازی: انتقادات و راهکارها، فصلنامة حوزهو دانشگاه روش‌شناسی علوم انسانی، 14(54)، 66-47.
پیری، موسی، عطاران، محمد، کیامنش، علیرضا، و حسین‌نژاد، غلامرضا (1390). برنامه‌ریزی درسی مدرسه‌محور راهبردی برای تمرکز‌زدایی از نظام برنامه‌ریزی درسی. برنامة درسی، 1(1)، 25-1.
حاجی‏تبار فیروزجائی، محسن، و میرعرب رضی، رضا (1395). تحلیل وضعیت موجود بومی‏سازی برنامة درسی در مدارس ابتدایی. اولین همایش ملی بومی‏سازی برنامةدرسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، علیرضا، عبدالملکی، صابر، و خدارحمی، مریم (1395). تبیین بومی‌سازی تدریس: با تأکید بر نقش معلم. اولین همایش بومی‌سازی برنامة درسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
صحراکار، سهیلا (1395). تبیین تجارت جهانی از بومی‌سازی برنامة درسی. اولین همایش بومی‌سازی برنامة درسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
نجفی، حسن، و صادقی، علیرضا (1395).‌ شناسایی کیفی چالش‌های بومی‌سازی برنامة درسی در ایران،‌ اولین همایش بومی‌سازی برنامة درسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
African Network for Agriculture, Agro-forestry and Natural Resources Education (December 2010) Improving relevance through contextualized learning resources. Retrieved from www.anafeafrica.org on 28/07.2012
Baker, E. D., Hope, L., & Karandjeff, K. (2009). Contextualized teaching & learning: a faculty primer. A review of literature and faculty practices with implications for california community college practitioners. Academic senate for California community colleges.
Becker, M., McElvany, N., & Kortenbruck, M. (2010). Intrinsic and extrinsic reading motivation as predictors of reading literacy: A longitudinal study. Educational Psychology, 102(4), 773.
Berns, R. G., & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy (Vol. 5). Columbus, OH: National Dissemination Center for Career and Technical Education.
Bond, L. P. (2004). Using contextual instruction to make abstract learning concrete. Techniques, 79(1), 30-30.
Bringas, H. A. (2014). Localization -contextualization slide share. Retrieved July 30, 2014, from www.slideshare.net/lenferndz/localizationcontextualization.
Cejas, E. A. C. (2019). Contextualized and localized lessons: Its effectiveness in teaching grade 11-understanding society, Culture and Politics. https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=U0084-3105201914173600. 1-90.
Gappi, L. L. (2011). Relationship between learning style preferences and academic performance of the students. Educational Research and Technology, 4, 70-76.
Gillespie, M. (2002) EFF Research principles: a contextualized approach to curriculum and instruction- EFF Research to practice Note-3; Retrieved from www. Nifl.gov on 26/07/2012 . 
Henrieta, A. B. (2014). Localization and contextualization. Grade 9 Mass Training. University of the Cordilleras.
Jeffrey, O. B. (2015). Localization and contextualization of science activities inenhancinglearners’performancelearners’performancejedyl_0120@yahoo.com CapasIntegrated SchoolAgoo, La Union, Philippines +63909-6409-240 Adviser: Dr. Tessie Q. Peralta, Ph.
Kenea, A. (2014). The practice of curriculum contextualization in selected primary schools in rural Ethiopia. Journal of Education and Practice5(10), 49-56.
Kim Alvin, D. L. (2017). Contextualization and localization: acceptability of the developed activity sheets in science 5 integrating climate change adaptation. Proceedings of the International Conference on Climate Change, 1, pp. 20-24.
Massam, W. E. (2019). Investigating effects of contextualized science curricular experiences on students’ learning and their teachers’ teaching in Tanzania. Doctoral Dissertation, University of British Columbia.
Mouraz, A., & Leite, C. (2013). Putting knowledge in context: Curriculum contextualization in history classes. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal, 6(3), 1-11.
Perin, D. (2011). Facilitating student learning through contextualization. CCRC Working Paper No. 29. Community College Research Center, Columbia University.
Pridmore, P. (2007). Adapting the primary‐school curriculum for multigrade classes in developing countries: A five‐step plan and an agenda for change. Curriculum Studies39(5), 559-576.
Rodelio, M. G., Rico, R, Gloria, F. D., & Julie, R. (2017). Contextualized and Localized teaching as a technique in teaching basic statistics. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 4(1), 62-67.
Silverman, S. L., & Casazza, M. E. (2000). Learning & development: Making connections to enhance teaching. Higher and Adult Education Series: ERIC.
Taylor, E. W. (2004). The theory and practice of transformative learning: A critical review. Education, (374), Retrieved on August 14, 2014 from ERIC Database.
Taylor, P. (2003). Making learning relevant: Principles and evidence from recent experiences. In DavidAtchoarena and Lavinia Gasperini (eds) Education for Rural Development-Towards new policyResponses, Ajoint study conducted by FAO and UNESCO, Paris.
UNESCO Asia/Pacific.( 2002). Building the capacities of curriculum specialists for educational reform. Final Report of the Regional Seminar: Vientiane, Laos (2002). Bangkok: UNESCO.
Winston Edward, M. (2019). Investigating effects of contextualized science curricular experiences on students’ learning and their teachers’ teaching in Tanzania. Vancouver: University of British Columbia Library.