رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی پیش­بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قرچک بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان قرچک بوده که حدودا 1400 نفر بودند.حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول مورگان 300 نفر می­باشد که به شیوه خوشه­ای و سپس تصادفی اقدام به انتخاب نمونه شد. روش پژوهش حاضر، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود، و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش تحصیلی (AMS) 28 سؤالی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پینتریج ودی روت) 44 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و بین مؤلفه­های انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


رحیمی، مهتاب. (1389). مقایسه میزان اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش سخنرانی در عملکرد تحصیلی درس علوم پایه چهارم ابتدایی منطقه 15 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
سواری عرب­زاده، مهدی و همکاران. (1392). ساخت و تعیین ویژگی­های روان سنجی پرسشنامه­ی خودتنظیمی تحصیلی. مجله روان شناسی مدرسه. تابستان 92. دوره 2. شماره 2، صص 54-62.
سیف، دیبا. (1390). تهیه و اعتباریابی مقیاس راهبردهای خودتنظیمی ریاضی و رابطه مؤلفه­های آن با هوش، هدف گرائی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی، مجله روانشناسی58، سال 15، شماره2، تابستان90.
سیف، علی اکبر. (1389). روانشناسی تربیتی نوین، تهران: دوران.
سیف، علی اکبر. (1386). روان شناسی پرورشی روان شناسی یادگیری و آموزش. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات آگاه.
صبحی قراملکی، ناصر. (1391). پیش بینی انگیزه­ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان، روانشناسی مدرسه، 1 (3)، صص 49-63.
صمدی، معصومه. (1383). بررسی خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان و والدین.مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی. سال 34. شماره 1، صص 27-34.
قدم­پور، عزت و سرمد، زهره. (1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله­ی روان شناسی 26.سال هفتم شماره 2، صص 126-112.
کجباف، محمد باقر. (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی، تازه­های شناختی، سال 5، شماره1، 85-93.
مهرمحمدی، محمود. (1385). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در اطلاعات و ارتباطات. تهران: آییژ.
ویسی، مریم. (1388). مقایسه صفت­های شخصیتی سیستم­های بازداری فعال­سازی رفتاری در افراد دوزبانه و یک زبانه، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.
یاسمی­نژاد، پریسا و همکاران. (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران، پژوهش­های آموزش و یادگیری، دانشور رفتار، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیستم دوره جدید شماره3، 19-28.
یعقوبی و همکاران. (1392). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی، طرح پژوهشی دانشگاه آزاد.
یوسفی، علی رضا و همکاران. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9 (1)، 61-88.
Hong. Eunsoo- Peng. Yong & Rowell. LL. (2009). Homework self regulation grade gender achievement level difference. Journal of Educational psychology, v: 19 .issue 2, 269-279.
Owino Ongowo, R. & Kahungu Hungi, S. (2014). Motivational Beliefs and Self Regulation in Biology Learning: Influence of Ethnicity, Gender and Grade Level in Kenya, journal of Creative Education, Issues: 8, vol. 5, N. 4, 218-227.
Paris , S G., Winogred, P. (2007). The role of self - regulated learning in contextual honking: principles and practices or teacher reparation.  http// www. ciera.o r ell i b ra rvla rch ieve/.
Schunk, D. (2001). Social- cognitive theory and self- regulated learning . in B. Zimmerman.B . self- regulated learning academic achievement: Theoretical perspective. Mahwah NJ:Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Turner, J .H . (2005). Entrepreneurial environments and the emergence of achievement motivation in adolescent males. Sociometry, no:33. 147–165
Usher, E. L. & Pajares, F. (2014). Sources of Self efficacy in mathematics : A validation study. Journal of Contemporary Educational Psychology, issues: 1, vol: 34. 89–101.
Zimmerman. B.&Martinez pons. M. (1990). Student difference in self regulated learning Relating grade sex and giftedness to self efficacy and strategy use. Journal of Educational psychology, no:82. 51-59.