دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-138 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اشتیاق به مدرسه

صفحه 56-70

عادل زاهد؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ مهدی معینی‌کیا