دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1392 
نقش مؤلفه های هوش معنوی و توانمندسازی روان‌شناختی در ابعاد رفتار مدنی سازمانی

صفحه 98-123

سیدحسین موسوی؛ محسن طالب زاده نوبریان؛ محمدمهدی میرلو؛ سمیه اسدزاده