شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدة ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکدة ادبیات، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش به شیوة کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا کیفی صورت گرفته است. 19 نفر از خبرگان، مدیران و معاونان منابع انسانی، و نومعلمان استخدام‌شدة 5 سال اخیر نظام آموزش و پرورش به روش گلوله برفی انتخاب و با آن‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده­ها از فن تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با رویة کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد روایی کدهای به دست آمده از طریق بررسی همکاران و پایایی نیز از طریق ضریب توافق کندال محاسبه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها نشان داد سازوکارهای توسعة نومعلمان ­شامل نشست­ های درون و برون‌مدرسه­ای، مسیر پیشرفت شغلی تخصصی، فنون طراحی مشاغل، تسهیم دانش، یادگیری عملی، شبکه ­سازی، مدیریت عملکرد، خودتوسعه ­ای، جانشین‌پروری، آموزش، کار تیمی و مسیر پیشرفت شغلی عمودی است. پرداخت مبتنی بر عملکرد و شایستگی، مزایا، توجه به نیازهای سطح بالا (معنوی) و توجه به نیازهای سطح پایین (مادی) مهمترین سازوکارهای نگهداشت نومعلمان بودند. نظام آموزش و پرورش برای تحقق برنامه­ها و سیاست­های تحول باید برای توسعه و نگهداشت معلمان تازه‌کار مستعد، سازوکارهای نظام­مند و هدف‌محوری تعریف، اجرا و ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حسن (1401). طراحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه و نگهداشت معلمان دورة متوسطة شهر اردبیل. توسعة حرفه­ای معلم. 6 (4)، 75-55.
احمدی، حسن، زاهدبابلان، عادل، مرادی، مسعود، و خالق‌خواه، علی (1396). عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دورة دوم متوسطة مدارس دولتی آموزش و پرورش شهر اردبیل در راستای سیاست­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش. مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن، 7 (23)، 111-95.
بلاغت، سیدرضا، و نوری، سمیه (1397). بررسی عوامل مرتبط با نگهداری معلمان زبان عربی در مدارس متوسطة شهر زاهدان. همایش ملی دستاوردهای جهان نوین در آموزش، دورة اول، روان‌شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان مؤسسة آموزش عالی علامه خویی.
جعفری، حسن، ابوالقاسمی، محمود، قهرمانی، محمد، خراسانی، اباصلت، و قبادیان، مسلم (1397). عوامل محتوایی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران. کودکان استثنایی. ۱۸(۲)، 77-86.
حسینی، سیده ملیحه، آیتی، محسن، و شکوهی‌فرد، حسین (1397). تأثیر سامانة مدیریت دانش بر توسعة حرفه‌ای معلمان پایة ششم ابتدایی شهرستان بیرجند. توسعة حرفه‌ای معلم. 1(3)، 17-1.
خدیوی، اسداله، سیدکلان، سیدمحمد، حسن‌پور، توفیق، احمدی، حسن، و تره‌باری، حافظ (1397). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان (مطالعة موردی: پردیس­های استان اردبیل). آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 11(42)، 161-185.
شاطری، کریم، ابیلی، خدایار، رضاییان، علی، قلی‌پور، آرین، و مرادفام، شعله (1394). عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (12)، 78-51.
عزیزی شفیق، امینه (1395). مدیریت عملکرد و نقش آن در توسعة منابع انسانی، ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری­های باز، تهران، ایران.
محمدی، محمد، شریف زاده، فتاح (1396). طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در بخش دولتی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 15 (4)، 159-133.
میرکمالی، سیدمحمد، پورکریمی، جواد، فراستخواه، مقصود، و نامداری پژمان، مهدی (1396). طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجوـ معلمان در دانشگاه فرهنگیان. مطالعات برنامه­ریزی آموزشی. 6(12)، 65-88.
یاسینی، علی، و پناه، امین (1398). سنجش و ارزیابی کیفیت برنامه های آموزش و توسعة نومعلمان با استفاده از مدل تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (IPA). مدیریت بر آموزش سازمان­ها، 8(1)، 325-189.
 
Abdulakimovna, S. S. (2021). Teachers self-development as a criterion for increasing professional competence. World Bulletin of Social Sciences, 3(10), 58-60.‏
Admiraal, W., Schenke, W., De Jong, L., Emmelot, Y., & Sligte, H. (2021). Schools as professional learning communities: what can schools do to support professional development of their teachers?. Professional Development in Education, 47(4), 684-698.
Bush, T., Coleman, M., Wall, D., & West-Burnham, J. (2018). Mentoring and continuing professional development. In Mentors in schools (pp. 121-143). Routledge.‏
Bustin, R. (2022). Mentoring as a professional development opportunity. In Mentoring Geography Teachers in the Secondary School (pp. 75-87). Routledge
Castro, A., Hoffman, A., Becker, J. D., Naff, D., Willis, P. S., & Kane, A. (2022). Teacher retention policy coherence: An analysis of policies and practices across federal, state, and division levels
Dietz, D., & Zwick, T. (2020). The retention effect of training: Portability, visibility, and credibility1. Human Resource Management, 3(4), 1-32.‏
Dille, K. B., & Røkenes, F. M. (2021). Teachers’ professional development in formal online communities: A scoping review. Teaching and Teacher Education, 105, 103431.‏
Dupriez, V., Delvaux, B., & Lothaire, S. (2016). Teacher shortage and attrition: Why do they leave?. British Educational Research Journal, 42(1), 21-39.
Fessehatsion, P. W., & Peng, P. (2021). Exploring teachers' retention and attrition in middle and secondary schools in eritrea: perspectives of currently serving teachers. Research in Education and Science, 7(1), 227-244.
Gairín-Sallán, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2012). Teacher professional development through knowledge management in educational organisations. In Organizational learning and knowledge: Concepts, methodologies, tools and applications (pp. 1297-1315). IGI Global.‏
Gjedia, R., & Gardinier, M. P. (2018). Mentoring and teachers’ professional development in Albania. European Journal of Education, 53(1), 102-117.‏
Ivaniuk, H., Venhlovska, O., Antypin, Y., & Vovchok, Y. (2020). Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers. Journal of History Culture and Art Research, 9(4), 77-86.‏
Karlberg, M., & Bezzina, C. (2020). The professional development needs of beginning and experienced teachers in four municipalities in Sweden. Professional Development in Education, 2(3), 1-18.‏
Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Elo, S. (2020). The trustworthiness of content analysis. In The Application of Content Analysis in Nursing Science Research. London: Springer; 41-48.‏

Legg-Jack, D., & Ndebele C. (2022). The impact of mentoring in the development of pre-service teachers from a university in South Africa. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 21(3), 88-105.‏

Mathwasa, J., & Duku, N. (2015). Teachers at crossroads: Teacher professional development through the performance appraisal system at primary school level in the bulawayo metropolitan province: An assessment. Social Sciences, 45(3), 221-235.
O’Dowd, R., & Dooly, M. (2022). Exploring teachers’ professional development through participation in virtual exchange. ReCALL, 34(1), 21-36.
Pandey, S. R., & Sharma, M. R. (2022). Mentoring and professional development: a gateway to professionalism. Social Work and Science Education, 3(2), 168-178.‏
Pariente, N., & Tubin, D. (2021). Novice principal mentoring and professional development. Mentoring and Coaching in Education, 10(3), 370-386 .‏
Rais, S., & Rubini, B. (2022). Increasing teacher creativity through strengthening transformational leadership, teamwork, and work engagement. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(1), 232-241.
Ribaeus, K., Enochsson, A. B., & Löfdahl Hultman, A. (2022). Student teachers’ professional development: early practice and horizontal networks as ways to bridge the theory-practice gap. Early Childhood Teacher Education, 43(1), 2-16.‏
Robroo, I. (2021). Development of the e-collaborative learning model to enhance the teamwork of preservice teachers. Ilkogretim Online20(4).‏
Song, H., Gu, Q., Zhang, Z. (2020). An exploratory study of teachers’ subjective wellbeing: understanding the links between teachers’ income satisfaction, altruism, self-efficacy and work satisfaction. Teachers and Teaching. 26(1), 3-31.
Spanorriga, C., Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2018, June). E-mentoring and novice teachers’ professional development: Program design and critical success factors. In EdMedia+ Innovate Learning (pp. 1315-1324). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).‏
Yulianti, K., Denessen, E., Droop, M., & Veerman, G. J. (2022). School efforts to promote parental involvement: the contributions of school leaders and teachers. Educational Studies, 48(1), 98-113.‏‏
Zavelevsky, E., Lishchinsky, O. S. (2020). An ecological perspective of teacher retention: An emergent model. Teaching and Teacher Education, 88 (2), 1-11.‏