دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1401، صفحه 1-673 

مقاله پژوهشی

الگوی برنامه درسی تربیت رسانه‌ای دانشجو معلمان بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 7-38

سمیه گلکاری؛ محسن آیتی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ عباس تقی زاده


تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری: رویکرد سازنده‌گرا

صفحه 97-120

سیدکاظم بنی هاشم؛ مهدی بدلی؛ خدیجه علی آبادی؛ سعید پورروستایی اردکانی


تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگی‌های شغلی

صفحه 299-324

زهرا نیکخواه فرخانی؛ سکینه نعمتی داغیان؛ مرضیه ملامحمد زمانی؛ محمد شیخ زاده


جستاری در ویژگی‌های سقراط در جایگاه معلمی الهام‌بخش

صفحه 487-521

فاطمه رمضانی؛ احسان یاوری؛ محمدحسین حیدری


تدوین الگوی توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 523-546

مسیح اله بخشی جهرمی؛ اسمعیل کاووسی؛ مجتبی معظمی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس نقش شاهدان قلدری در مدرسه

صفحه 696-675

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ حسین حافظی؛ مهدی حسنوند عموزاده