ساخت و اعتباریابی پرسش نامه رفتارهای مخرب کلاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

رفتارهای مخرب کلاسی، یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است و تاکنون در مورد آن تحقیقات بین‌المللی کمتری صورت گرفته است، بنابراین، برای شناخت بهتر آن به ابزارهای مناسبی مورد نیاز است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامة محقق‌ساخته رفتارهای مخرب کلاسی در بین دانشجویان است. کلیة اساتید هیئت علمی و حق‌التدریس دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1397، جامعة آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بوده‌اند که از بین آنان 120 نفر (87 مرد و 33 زن) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده‌ها با کمک پرسشنامة محقق‌ساخته به دست آمد و برای تجزیه و تحلیل آن‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پرسشنامة رفتارهای مخرب کلاسی از 11 مادة تک‌عاملی تشکیل شده و از پایایی و روایی نسبتاً خوبی برخوردار است. با توجه به اینکه پرسشنامة محقق‌ساختة تحقیق حاضر از نوع خود جدید است، بنابراین، به پژوهشگران علاقمند به رفتارهای مخرب کلاسی پیشنهاد می‌شود از این ابزار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


رحیم‌زاده، زهرا، و موسوی، سیدامیر (1398). راهکارهای کاهش رفتارهای مخرب کلاسی در دانش‌آموزان پایة هشتم. آفاق علوم انسانی، 28، 46-35.
رفیعی وردنجانی، لیلا، پروین، ندا، شفیعی، زهرا، و صفدری‌ده چشمه، فرانک (1395). بررسی رفتار نامحترمانه در محیط‎‌های آموزشی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکدة پرستاری و مامایی شهرکرد. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 3(2)، 37-25.
سواری، کریم، و فرزادی، فاطمه (1398). اثرات علیّ مدیریت آموزشی و رفتاری استادان بر کاهش رفتارهای مخرب کلاسی به واسطة خودکارآمدی. توسعة آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،10، 101-90.
نامداری، پریسا، نظری، هدایت، طراحی، محمد جواد، و محمدی، محمدرضا (1387). میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم‌آباد‏. یافتة علوم پزشکی خرم‌آباد، 10(4)، 49-44.
Aldrup, K., Klusmann, U., Lutke, O., Golner, R., & Trautwein, U. (2018). Student misbehavior and teacher well-being: Testing the mediating role of the teacher-student relationship. Learning and Instruction, 58, 126-136.
Aloe, A. B., Amo, L. C., & Shanahan., M. E. (2014). Class management, self efficacy & burnout. Educ Psychol Rev, 26, 101-126.
Arbuckle, C., & Little, E. (2004). Teachers’ perceptions and management of disruptive classroom behaviour during the middle years (years five to nine). Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 4, 59–70.
Briesch, A. M., Briesch, J. M., & Chafouleas, S. M. (2015). Investigating the usability of classroom management strategies among elementary school teachers. Positive Behavior Interventions, 17(1), 5-14.
Charles, C. (2008). Building classroom discipline (9 ed.). New York, Pearson Education, Chang, M.L. (2013). Toward a theoretical model to understand teacher emotions & teacher burnout in the context of student misbehavior: Appraisal, regulation and coping. Motivation & Emotions, 37(4), 799-817.
Demir, S. (2009). Teacher perceptions of classroom management and problematic behaviors in primary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 584–589.
Ding, M., Li, Y., Li, X., & Kulm, G. (2010). Chinese teachers' attributions and coping strategies for student classroom misbehaviour. Asia Pacific. Education, 30, 321-337.
Ding, M., Li, Y., Li, X., & Kulm. G. (2008). Chinese teachers’ perceptions of students’ classroom misbehavior. Educational Psychology, 28, 3, 305–324.
Finn, J, Fish, R. M., & Scott, L. A. (2009). Educational sequelae of high school misbehavior.  Educational Research, 101(5), 259-274
Ho, I. T. (2004). A comparison of Australian and Chinese teachers attributions for student problem behaviors, Educational Psychology, 24(3), 375–391.
Hong, J. Y. (2012). Why do some beginning teachers have the school & others stay? Teachers, teaching, 18(4), 417-440.
Hwung, A. (2016). Peer misbehavior effects in the classroom. CMC Senior Theses. Paper 1345. http://scholarship.claremont.edu/cmc_theses/1345.
Johnson, H. L., & Fullwood, H. L. (2006). Disturbing behaviors in the secondary classroom: how do general educators perceive problem behaviors? J Instructional Psychology, 33(1), 20–39.
Kathryn, L. (2010). Teachers’ perceptions of classroom management factors that contribute to stress and likeliness to seek consultation from school counselors. Master's Theses, Counselor Education.
Koutrouba, K. (2013). Student misbehaviour in secondary education: Greek teachers' views and attitudes. Educational Review, 65(1), 1-19.
Leung, J., & Ho, C. (2001). Disruptive classroom behavior perceived by Hong Kong primary school teachers. Educational Research, 16(2), 223–237.
Little, E. (2005). Secondary school teachers’ perceptions of students’ problem behaviors. Educational Psychology, 25(4), 369-377.
Lopes, J., & Santos, M. (2013). Teachers’ beliefs, teachers’ goals and teachers’ classroom management: A study with primary teachers. Revista de Psicodidáctica. Psycho Didactics, 18, 5-24.
Martínez Fernández, M. B., Chacón Gómez, J. C., Martín Babarro, J., DíazAguado Jalón, M., & Martínez Arias, R. (2017). Teachers’ perceived disruption at school and related variables from teachers and school functioning. The Spanish Journal of Psychology, 20(2), 12-19.
Menikdiwela, K. R. (2020). Student misbehavior: An Exploratory study based on sri lankan secondary school teachers’ perceptions. Education and Practice, 11(17), 103-113.
Oruche, U. M., Draucker., C., Alkhattab., H., Knopf., A., & Mazurcyk., J. (2014). Interventions for family members of adolescents with disruptive behavior disorders. Child Adolesc Psychiatr Nurs, 27(3), 99–108.
Pane, D. M. (2010). Viewing classroom discipline as negotiable social interaction: A communities of practice perspective. Teaching and Teacher Education, 26, 87-97.
Postholm, M. B. (2013). Classroom Management: What does research tell us? European Educational Research Journal, 12, 389-402.
Schwab, S., Eckstein, B., & Reusser, K. (2019). Predictors of non-compliant classroom behaviour of secondary school students. Identifying the influence of sex, learning problems, behaviour problems, social behaviour, peer relations and student-teacher relations. Research in Special Educational Needs, 19(3), 220-231.
Shen, J., Zhang, N., Zhang, C., Caldarella, P., Richardson, M. J., & Shatzer, R. H. (2009). Chinese elementary school teachers’ perceptions of students’ classroom behaviour problems, Educational Psychology, 29(2),187–201.
Sueb, R., Hashim., H., Said Hashim., K., & Mohd Izam., M. (2020). Excellent teachers’ strategies in managing students misbehavior in the classroom. Asian Journal of University Education (AJUE), 16(1), 46-55.
Sun, R. C. F., & Shek, D. T. L. (2012). Student classroom misbehavior: An exploratory study based on teachers’ perceptions. The Scientific World Journal, 1–8.
Teo,T.,Sing, C.C., Hung, D. & Beng, L.C. (2008). Beliefs about teaching and uses of
technology among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 163–174.
Thompson ,B. (2009). Disruptive behaviours in Barbadian classrooms: implications for universal secondary education in the Caribbean. Eastern Caribbean Studies, 34(3), 39–58.
Tsouloupas, C., Carson, R. L., & McGregor, S. K. (2014). The development of high school teachers efficacy in handling student misbehavior. Educational Research, 107(3), 230-240.
Wang, H., Hall, N. C., & Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
Wheldall, K., & Merrett, F. (1988). Which classroom behaviours do primary school teachers say they find most troublesome? Educational Review, 40(1), 13–27.