شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی شهر تهران: یافته‌های یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی زمینه‌های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی شهر تهران و با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل همة دست‌اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و آموزش و پرورش بود که در ارتباط با موضوع تعامل بین مدارس و دانشگاه‌ها، دارای سابقة اجرایی یا علمی بودند. 26 نفر از طریق نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبة نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از کدگذاری استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی پژوهش، از تأیید مصاحبه‌شوندگان برای کنترل روایی پژوهش بهره گرفته شده است و در ارتباط با پایایی نیز، توافق یا همخوانی بین دوکدگذار در کدگذاری چهار مصاحبه، محاسبه شده است. ضریب توافق بهدست‌آمده، 85/0 بوده که حاکی از توافق و همخوانی بالا و نیز ضریب پایایی مناسب است. یافته‌های پژوهش نشان داد مدارس متوسطه و دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی شهر تهران می‌توانند، در سه زمینة کلی توسعة مشارکت، پژوهش، و توسعة حرفه‌ای و 50 زمینة جزئی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


خورسندی طاسکوه، علی (1385). نظام ارتباطی آموزش در ایران آموزش متوسطه وآموزش عالی با تأملی بر علوم انسانی. تهران: نشر پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کرسول، جان دبلیو (1391). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. علیرضا کیامنش، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Fahey, K. (2011). Still learning about leading: A leadership critical friends group. Research on Leadership Education, 6, 1–35.
Galassi, J. P., White, K. P., Vesilind, E. M., Bryan, M. E. (2001). Perceptions of researchfrom a second-year, multisite professional development schools partnership. Educational Research, 95, 75-83.
Goodlad, J., Mantle-Bromley, C., & Goodlad, S. (2004). Education for everyone: Agenda for education in a democracy. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Halasz, G. (2016). School-university partnership for effective teacher learning, Issues Paper for the seminar co-hosted by ELTE Doctoral School of Education and Miskolc-Hejőkeresztúr KIP Regional Methodological Centre May 13, 2016.
Handscomb, G., Gu, Q., & Varley, M. (2014). School-university partnerships: Fulfilling the potential. Literature Review. National Co-ordinating Centre for Public Engagement. Bristol.
Henry, A., Peel Betty, B., Peel, E., & Baker, M. (2002). School/university partnerships: A viable model. Educational Management, 16(7), 319–325.
Jackson, L. M., Pancer, S. M., Pratt, M. W., & Hunsberger, B. E. (2000). Great expectations: The relation between expectancies and adjustment during the transition to university. Applied Psychology, 30(10), 2100-2125.
Kutty, F. M. (2014). First-generation student transition to university: an exploratory study into the first-year experience of students attending university Kebangsaan Malaysia. The University of Southampton.Unpublished Thesis.
Ladson-Billings, G., & Gomez, M. L. (2001). Just showing up: Supporting early literacy through teachers’ professional communities. Phi Delta Kappan, 82, 675–680.
Lewy, A. (1991). National and school-based development. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.
MacDonald, M. F., & Dorr, A. (2010). Inside school-university partnerships: Successful Collaborations to Improve High School Student Achievement,
Matoba, M., & Sarkar Arani, M. R. (2006). Ethnography for teachers’ professional development: Japanese approach of investigation on classroom activities, In N. Popov, C. Wolhuter, C., Heller, & M. Kysilka (Eds.), Comparative education and teacher training (pp. 116–125). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.
Matoba, M., Shibata, Y., & Sarkar Arani, M. R. (2007). School-university partnerships: A new recipe for creating professional knowledge in school. Educ Res Policy Prac, 6, 55–65.
Matoba, M., Shibata, Y., Yamakawa, N., & Adachi, H. (2004). Kyouikujissenmondai no Kyoudoutekikenkyutaisei noKouchiku [Construction of the Cooperative Research System for Educational Practice Problems]. Graduate School of Education and Human Development, 50(2), 109–128.
McLaughlin, C., Black-Hawkins, K., & McIntyre, D. (2004). Researching teachers, researching schools, researching networks. A Review of the Literature University of Cambridge
Noel Rief, A. (2011). Co-Constructing Community, School, and University Partnerships for URBAN School Transformation: Year two. Doctoral Dissertation, Education, Faculty of HE USC ROSSIER School of education University of Southern California.
Opolot-Okurut, C., & Bbuye, J. (2014). School-university collaboration initiative: Benefits and challenges in Uganda. Educational Research, 2(10), 843-849.
Peel, H., & Walker, B. (1995). The teacher’s role in site –based management. Kappa Delta Pj, 32(1), 2-5.
Rickards, F. (2014) Focus on learners: education experts to Government.http://education.unimelb.edu.au/about_us/clinical_teaching [accessed 15 May 2014].
Schutz, A. (2006). Home is a prison in the global city: The tragic failure of schoolbased community engagement strategies. Review of Educational Research, 76(4), 691-743.
Smedley, L. (2001) Impediments to Partnership: A literature review of school-university links. Teachers and Teaching, 7, 189-209.
Smith, A. (2009). Perceptions of a university school collaborative partnership. Doctoral Dissertation, Department of educational studies in psychology, Research Methodology and Counseling in the Graduate School of The University of Alabama.
Tong, J. L. Y. T., & Ahmad, A. (2017). High school-university disconnect: a complex issue in Malaysia. Educational Management, 32(5), 851-865.
Van Rooij, E. C. M., & Jansen, P. W. A. (2019). Our job is to deliver a good secondary school student, not a good university student, Secondary school teachers, beliefs and practices regarding university preparation. Educational Research, 88, 9-19.
Walsh, M. E., & Backe, S. (2013). School–University Partnerships: Reflections and Opportunities. Peabody Journal of Education, 88(5), 594-607.
Walsh, M., Brabeck, M., Howard, K., Sherman, F, Montes, C., & Garvin, T. (2000). The Boston College-Allston/Brighton partnership: Description and challenges. Peabody Journal of Education, 75(3), 6–32.
Warren, S. (2014). The impact of school district – university collaborative research on a full-inclusion preschool program. Education and Social Science, 1(1), 1-6.
Whyte, A., & Ellis, N. (2004). The power of a network organization: A model for school-university collaboration. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(2), 137-151.
Wilson, C., Clark, R. & Heckman, P. (1989). Breaking new ground: Reflections on the school - university partnership in the national network for education renewal (Occasional Paper No. 8). Seattle: University of Washington, Center for Educational Renewal.