دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-546 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی شایستگی‌های متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دوره آموزش ابتدایی

صفحه 17-46

جواد پورکریمی؛ علی سیفی؛ فرشته قائمی؛ مهدی نامداری پژمان


شناسایی مؤلفه‌های فرامنطقه‌ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام

صفحه 377-402

ناصر کرمی؛ رضا کچوئیان جوادی؛ مجید قدمی؛ علی محبی


ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 427-448

سعیده افضلی؛ علی رضا صادقی؛ نعمت الله موسی پور؛ مصطفی قادری


ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 449-476

رسول جماعتی؛ امیرحسین مهدیزاده؛ رضوان حکیم زاده؛ علی رضا عراقیه؛ بتول فقیه آرام