دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های دیداری- فضایی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ویژه آموزش‌های مجازی

صفحه 7-35

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ سیده وحیده علوی؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی


بررسی کیفیت تدریس معلمان دورة ابتدایی استان ایلام

صفحه 211-181

علی بیرمی پور؛ یوسف عسکری؛ حجت الله درفش


ارزیابی کیفیت مؤلفه‌های طرح هدایت تحصیلی نوین براساس مدل کانو

صفحه 358-309

داود طهماسب زاده شیخلار؛ الهه جعفری؛ رضا میرعرب رضی


ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

صفحه 384-359

زهرا اسفیجانیان؛ مهدی محمدی؛ جعفر عباداله عموقین؛ سیدحسین افتخار افضلی


مدل ساختاری توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی (مورد: استان همدان)

صفحه 404-385

پروین قربانیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ محمد رضا اردلان


طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان

صفحه 478-437

آرزو احمدآبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


طراحی مدل حمایت حرفه‌ای از نومعلمان: یک مطالعة ترکیبی

صفحه 510-479

احسان زارعی؛ حسین زینلی پور؛ نعمت الله موسی پور؛ عبدالوهاب سماوی


طراحی الگوی مشغولیت تحصیلی: اعتباریابی به روش ترکیبی

صفحه 664-643

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر