طراحی الگوی جامع نقش‌های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی و اعتباریابی آن از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائة مدل نقش­های پرورشی معلمان برای دورة ابتدایی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش کیفی-اسنادی و روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. جامعة مورد نظر را کلیة اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژگان تخصصی در حوزة پرورش در پایگاه­ های علمی معتبر، سایت ­های مرتبط علمی- پژوهشی و انتشاراتی داخل و خارج تشکیل داد و نمونه ­گیری به دو صورت انجام گرفت؛ ابتدا با بررسی­ های اکتشافی اولیه نمونه­ های معدودی یافت شد که با استفاده از نمونه ­گیری گلوله ­برفی با مراجعه به فهرست منابع و اعلام در پژوهش­ های مشابه، محقق به سمت پژوهش­ های بیشتر هدایت شد که 4356 سند به دست آمد که از طریق نمونه ­گیری هدفمند به 108 سند تقلیل یافت. در نهایت، 169 خرده‌مقوله در زیر 16 مقولة میانی جایابی شدند. سپس، مقولات میانی در چهار مقولة اصلی به نام­ه ای خودپرورشی معلم، پرورش ذهن، پرورش اجتماعی و پرورش عاطفی-رفتاری دسته­ بندی شدند. برای سنجش پایایی، از ضریب هولستی (89 درصد) بهره گرفته شد. برای اعتباریابی مدل از نظر متخصصان که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب شده بودند؛ مقدار عددی CVR (بالای 51 درصد) و مقدار میانگین عددی قضاوت ­ها (مساوی یا بیشتر از 57/1) انجام شد. در پایان، به بحث و نتیجه­ گیری پیرامون یافته ­ها و کاربست­ های آن توسط معلم با ارائۀ مدل مفهومی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


منابع

امینی، محمد (1397). روش­های شناختی در تربیت اصلاحی از دیدگاه احادیث. پژوهش­نامة علوم حدیث تطبیقی، 5 (9)، 138-101.
آقازاده، احمد (1383). مسائل آموزش و پرورش ایران، تهران: سمت.
استرنبرگ، رابرت (1398). روان­شناسی شناختی. ترجمة کمال خرازی و الهه حجازی، تهران: سمت.
بهرنگی، محمدرضا (1388). رهنمودهای تدریس براساس الگوهای یادگیری، مدیریت بر آموزش انتظامی، 2(1)، 16-10.
بهرنگی، محمدرضا (1393). پیش‌گفتار مترجم بر ترجمۀ کتاب الگوهای تدریس2004. تهران: کمال تربیت.
بهرنگی، محمدرضا، کردلو، محسن (1396). تأثیر تدریس علوم بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت بر آموزش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(1)، 114-91.
بیابانگرد، اسماعیل (1381). تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی، تازه­های علوم شناختی، 4(4). 1-10.
جویس، بروس، ویل، مارشال، و کالهون، امیلی (1383). الگوهای تدریس 2004. ترجمة محمدرضا بهرنگی، تهران: کمال تربیت
حجتی، سید محمدباقر (1396). آداب تعلیم و تعلم در اسلام. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. (نگارش جدیدی بر کتاب المنیه المرید فی الآداب مفید و السمتفید، توسط شیخ‌زین‌الدین عاملی‌جبعی [شهیدثانی]، 1364، مکتب الإعلام الإسلامی)
حجتی، سیدمحمدباقر (1364). پرورش عقل. پیوند، 68، 562-559.
خرازی، کمال (1387). آموزش و پرورش شناختی. مجلة پژوهشی-آموزشی و اطلاع­رسانی مدارس، (4). 23-18.
رحیمیان، محمدحسن (1367). پرورش عقل. پاسدار اسلام، 84، 43-36.
رفیعی محمدی، علی‌محمد (1397). بیست اصل در تربیت: اصول برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان. تهران: نشر رسول اعظم (ص).
رنانی، محسن (1395). تربیت توسعه و آموزش و پرورش، روزنامة اعتماد، شمارة 3608.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (1396). پرورش مهارت­های ارتباطی و مشارکتی. چاپ اول، دفتر تألیف کتاب­های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (1397). پرورش مهارت‌های شناختی و خلاق کودک. چاپ اول، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه­ای و کاردانش. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
سالاری­فر، محمدحسین، و مظاهری، محمدعلی (1389). رابطة فراشناخت و استعاره با خودنظم جویی. تازه­های علوم شناختی، 12(4). 68-60.
شریفی­درآمدی، پرویز (1386). آموزش و پرورش عاطفی-اجتماعی و نقش هوش هیجانی. تعلیم و تربیت آموزش و پرورش، 4(90)، 30-9.
صادقی­فسایی، سهیلا، و عرفان­منش، ایمان (1394). مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی. راهبرد فرهنگ، 29، 90-62.
فرامرز قراملکی، احد، برخورداری، زینب، و موحد، فائزه (1395). اخلاق حرفه­ای در مدرسه. تهران: شهید مهدوی.
لطف‌آبادی، حسین (1384). نقد نظریه‌های رشد اخلاقی پیاژه و کلبرگ و باندورا و ارائة الگویی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش آموزان ایران. مجلة نوآوری های آموزشی، 11 (4)، 110-79.
وزارت آموزش و پرورش (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. تهران: وزارت آموزش و پرورش؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش.
وزارت آموزش و پرورش (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت آموزش و پرورش؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش.
وزارت آموزش و پرورش (1391). برنامة درسی ملی. تهران: وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.
هاشمی، زهرا، و خیر، محمد (1387). بررسی رابطة ابعاد فراشناخت عاطفی و جهت‌گیری هدف. پژوهش­های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز، 3(11)، 146-123.
Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44(4), 709-716.
Alexander, R. (2018). Developing dialogic teaching: genesis, process, trial. Research Papers in Education, 1–38. 
Atkinson, V. (2016). Book review: Fostering habits of mind in today’s students: A new approach to developmental education by Fletcher, J., Najarro, A., & Yelland, H. Fletcher J. Najarro A.Yelland H. (2015). Fostering habits of mind in today’s students: A new approach to developmental education. Sterling, VA: Stylus. 320 pp. 28.95 (Paperback). ISBN 978-1-62036-180-1. Community College Review, 45(1), 71–73. 
Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. In W.M. Kurtines & J.L. Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development (Vol. 1, pp. 45–103). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An argentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
Bennathan M., & Boxall, M. (2000). Nurture groups: Effective intervention in primary schools. London: David Fulton.
Bennathan, M. & Boxall, M. (1998). The Boxall Profile: Handbook for teachers. London: Nurture Group Network
Boorn, C., Hopkins Dunn, P., & Page, C. (2010). Growing a nurturing classroom. Emotional and Behavioural Difficulties, 15(4), 311–321. 
Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Sadness and depression. London: Hogarth Press.
Bowlby, J. (1988). A secure base. NY: Basic Books.
Boxall, M. (2002). Nurture Groups in Schools. London: Paul Chapman Publications.
Bransford, J. (1999). How people learn: Brain, mind, experience, and school. Washington, DC: National Academy Press.
Breed, B., Mentz, E., & Van der Westhuizen, G. (2014). A metacognitive approach to pair programming: influence on metacognitive awareness. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 12(1), 33-60.
Bricker, D., & Squires, J. (1999). Ages & stages questionnaires: A parent-completed, child-monitoring system. Baltimore: Brookes.
Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, Massachusetts, London. England: Belkapp Press.
Bruner, J. S. (1996). The culture of education. Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
Chipman, S. F., Segal, J. W. & Glaser, R. (1985). Thinking and learning skills: Vol.2: Research and open questions. Teaching Thinking: A Connitive- Behavioral Perspective; Donald Meichenbaum.London: Waterloo. Routledge; Taylor & Francis Group.
Claxton, G., Costa, A., & Kallick, B. (2016). Hard thinking about soft skills. Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development, N.E.A 73(6), 60-64.
Cooper, P., & Lovey, J. (1999). Early intervention in emotional and behavioural difficulties: the role of Nurture Groups. European Journal of Special Needs Education, 14(2), 122-131.
Cooper, P., & Whitebread, D. (2007). The effectiveness of nurture groups on student progress: evidence from a national research study, Emotional and Behavioural Difficulties, 12(3), 171-190.
Cooper, P., Arnold, R., & Boyd, E. (2001). The effectiveness of nurture groups: Preliminary research findings. British Journal of Special Education, 28(4), 160-166.
Cooper, P., Tiknaz, Y. (2005). Progress and challenge in Nurture Groups: evidence from three case studies British Journal of Special Education, 32(4), 211-222.
Costa, A. (1991). The Search for Intelligent Life. In A. Costa, (Ed.) Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking: pp. 100-106 Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Costa, A., & Kallick, B. (2009). Leading and Learning with Habits of Mind: 16 Characteristics for Success. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Costa, A., & Kallick, B. (2019). Nurturing Habits of Mind in Early Childhood: Success stories from classrooms around the world. Habits of Mind website is available at www.habitsofmindinstitute.org /resources/what-is-habits-of-mind/
Doyle, R. (2003). Developing the nurturing school: Spreading nurture group principles and practices in to mainstream classrooms. Emotional and Behavioural Difficulties, 8(4), 26-31.
Doyle, R. (2004). A Social Development Curriculum: applying nurture group principles and practices to support the developmental needs of socially and emotionally vulnerable children within mainstream classrooms. British Journal of Special Education, 31(1), 24-30.
Doyle, R. (2005). I hate you. Please help me”: A case study from a classic Boxall nurture group, Journal of Pastoral Care Issue, 23(2), 3-11.
Doyle, R. (2013). The impact of a nurture group on a school: A longitudinal case study. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of East Anglia, School of Education and Lifelong Learning. Norwich, England.
Dozois, D. A., Dobson, K., & Rnic, K. (2019). Historical and Philosophical Bases of the Cognitive-Behavioral Therapies. Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies, Fourth Edition, Guilford Publications.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906 - 911. 
Flavell, J. H. (2000). Development of children’s knowledge about the mental world. International Journal of Behavioral Development, 24(1), 15–23. 
Flavell, J. H. (2004). Theory-of-mind development: Retrospect and prospect. Merrill-Palmer Quarterly, 50(3), 274–290.
Flavell, J. H., & Flavell, E. R. (2004). Development of children’s intuitions about thought-action relations. Cognition and Development, 5(4), 451–460. 
Flavell, J. H., Green, F. L., Flavell, E. R., & Lin, N. T. (1999). Development of children’s knowledge about unconsciousness. Child Development, 70(2), 396–412. 
Glatthorn, A., & Baron, J. (1985). The good thinker. In A. L. Costa (Ed.), Developing Minds: A Resource Book for Teaching Thinking. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Golman, D. (2006). Social intelligence: The new science of human relationships. New York: Bantam Books.
Grisham-Brown, J., & Hemmeter, M. L. (2017). Blended practices for teaching young children in inclusive settings. Second Ed., Baltimore: Brookes.
Honig, A. (2010). Little kids, big worries; stress-busting tips for early childhood classrooms.. Baltimore: Brookes.
Ibe, H. N. (2009). Metacognitive strategies on classroom participation and student achievement in senior secondary school science classrooms. Science Education International, 20(1/2), 25-31.
Kegan, R. (1994). In over our heads: The mental complexity of modern life. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
Kendall, P. C., & Hollon, S. D. (1979). Cognitive-behavioral interventions theory, research, and procedures. New York: Academic Press
Kozulin, A. (2015). The impact of cognitive education training on teachers’ cognitive performance. Cognitive Education and Psychology, 14(2), 252–262. 
Latham, G. (1997). Behind the schoolhouse door eight skills every teacher should have. Educational Resources information Center (ERIC). 1-17.
Lawanto, O., Butler, D., Cartier, S., Santoso, H., Goodridge, W., Lawanto, K., & Clark, D. (2013). Pattern of task interpretation and self-regulated learning strategies of high school students and college freshmen during an engineering design project. STEM Education: Innovations and Research, 14 (4), 15-27.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Psychology, 28, 563-575.
Lucas, S. (1999). The Nurturing School: the impact of nurture group principles and practice on the whole school. Emotional and Behavioural Difficulties, 4(3), 41-49.
Marzano, R., & Costa, A. (1998). Question: Do standardized tests measure general cognitive skills? answer: no. Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development. N.E.A, 73(6), 66-71.
Mather, N., Goldstein, S., &  Eklund, K. (2015). Learning disabilities and challenging behaviors; using the building blocks model to guide intervention and classroom management. US: Brookes.
Meichenbaum, D. (1977). Cognitive behavior modification: An integrative approach. New York: Plenum Press.
Meichenbaum, D., & Asarnow, J. (1979). Cognitive-behavioral modification and metacognitive development: implications for the classroom. Cognitive-behavioral Interventions, 11–35.
Mellou, E. (1996). Can creativity be nurtured in young children?. Early Child Development and Care, 119(1), 119–130. 
Morley, S. (2009). Metacognitive identities: Examining sixth-grade students thinking during academic reading. Doctoral Dissertation, Education Department of Literacy Education, Northern Illinois University.
Moyles, J. (1989). Just Playing? The role and status of play in early childhood education. Maidenhead: Open University Press.
Murray, C., & Greenberg, M. T. (2001). Relationships with teachers and bonds with school: Social emotional adjustment correlates for children with and without disabilities. Psychology in the Schools, 38(1), 25–41.
Nelsen, P. J. (2014). Intelligent dispositions: Dewey, habits and inquiry in teacher education. Teacher Education, 66(1), 86-97.
Quill, K., & Brusnahan, I. (2017). Do-watch-listen-say, social and communication intervention for autism spectrum disorder. Second Edition, Baltimore: Brookes.
Sanders, T. (2007). Helping children thrive at school: The effectiveness of nurture groups. Educational Psychology in Practice, 23(1), 45-61.
Schraw, G., Crippen, K. J., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111-139.
Schunk, D. (2008). Metacognition, self-regulation, and self-regulated learning: research recommendations. Journal Educational Psychology Review, 20 (4), 463-467
Seth-Smith, F., Levi, N., Pratt, R., Fonagy, P., Jaffey, D. (2010). ‘Do nurture groups improve the social, emotional and behavioural functioning of at risk children?. Educational and Child Psychology, 2(1), 21-34.
Siegel, D., & Bryson. T. P. (2020). The power of showing up; how parental presence shapes who our kids become and how their brains get wired. New York Times bestsellers: Ballantine Books.
Soto, N. (2016). The role of metacognition in promoting science learning and self-regulation. Master Thesis, Science Education, California State University, Long Beach.
Squires, J., Bricker, D., & Twombly, E. (2004). Parent-completed screening for social emotional problems in young children: The effects of risk/disability status and gender on performance. Infant Mental Health Journal, 25(1), 62-73.
Squires, J., Bricker, D., Heo, K., & Twombly, E. (2001). Identification of social-emotional problems in young children using a parent-completed screening measure. Early Childhood Research Quarterly, 16(4), 405–419.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vygotsky, L. S. (1993). The collected works of L. S. Vygotsky: Vol. 2. The fundamentals of defectology. New York: Plenum.
Wadsworth, B. J. (2004). Piaget's theory of cognitive and affective development: Foundations of constructivism. New York: Longman.
Webster-Stratton, C. (1999). How to promote children's social and emotional competence. London, UK: P.Chapman.
Webster-Stratton, C., & Reid, M. J. (2003). Treating conducts problems and strengthening social emotional competence in young children (ages 4-8 years): The Dina Dinosaur treatment program. Emotional and Behavioral Disorders, 11(3), 130-143.
Webster-Stratton, C., & Reid, M. J. (2004). Strengthening social and emotional competence in young children—The foundation for early school readiness and success: Incredible Years Classroom Social Skills and Problem-Solving Curriculum. Infants and Young Children, 17(2), 96-113.
Whitcomb, S., & Damico, D. P. (2016). Merrell's Strong Start—Pre-K. A Social and Emotional Learning Curriculum, Second Edition. Baltimore: Brookes.
WHO and UNICEF, (2018). supported by The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH), the ECD Action Network, and many other partners. Nurturing care for early childhood development a global framework for action and results.
Windschitl, M., & Thompson, J. J. (2013). The Modeling Toolkit; Making student thinking visible with public representations, The Science Teacher, 80(6), 63-69.
Wood D., Bruner J. D. J. D., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Child Psychology and Psychiatry, 17, 89–100.