مطالعة رابطة باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، آموزش و پرورش ناحیة3 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة رابطة باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که در نیمة دوم سال تحصیلی 96- 1395 انجام شد. جامعة آماری مورد مطالعه همة دانشجویان دورة کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اسلام‌آباد غرب به تعداد ۱۸۳۴ نفر بود که ۳۴۰ از دانشجویان به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، اما در مجموع، ۳۲۸ نفر از شرکت‌کنندگان پرسشنامه را پاسخ دادند. علاوه بر پرسشنامة مشخصات دموگرافیک، برای سنجش نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی از پرسشنامة میشرا با 22 گویه با ضریب پایایی 81/0، به منظور شناسایی سبک‌های یادگیری از پرسشنامة سبک‌های یادگیری کلب با روایی 85/0، و به منظور سنجش ابعاد باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان از پرسشنامة باورهای معرفت‌شناسی شومر با ضریب پایایی 74/0استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، میانه، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد و تحلیل‌های استنباطی مانند آزمون تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون و مجذور کای استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک‌های یادگیری و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود ندارد. همچنین، بین باورهای معرفت‌شناختی و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی رابطة معنادار وجود ندارد. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی بدون درنظرگرفتن باورهای معرفت‌شناختی و سبک‌های یادگیری آنان مثبت بوده که این نشان از انعطاف‌پذیری بالای این نوع آموزش است.

کلیدواژه‌ها


ایزدی، صمد، و محمدزاده ادملایی، رضا (1386). بررسی رابطة سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان. دانشور رفتار، 14(27)، 28-15.
پیمان، هادی، صادقی‌فر، جمیل، علی‌زاده، مریم، یعقوبی، منیره، محمدحسن نهال، منیره، یمانی نیکو، و دل‌پیشه، علی (1390). سبک‌های یادگیری دانشجویان سال اول دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. آموزش در علوم پزشکی، 11(9)، 1358-1350.
حیدری، الهام، مرزوقی، رحمت‌اله، و رفعت‌جو، زهرا (1399). تبیین الگوی علی سبک‌های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیر رسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(3)، 58-47.
خدابنده اویلی، عباس، سبحانی‌نژاد، مهدی، و فرمهینی فراهانی، محسن (1393). شناسایی و تحلیل ابعاد باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۳، ۲۰(۱)، 100-79.
رضایی، محمدهاشم، و پاک‌سرشت، محمدجعفر (۱۳۸۷). تأثیر دیدگاه‌های معرفت‌شناسی بر فعالیت‌های یاددهی یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4(4)، 36-9.
زندی، بهمن، گرامی طیبی، مرضیه، روشن، بلقیس، و کاکوجویباری، علی اصغر (1394). بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(11)، 40-25.
شعبانی ورکی، بختیار، و حسین قلی‌زاده، رضوان (۱۳۸۹). تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان. دانشور پزشکی، 6(24)، 38-23.
صادقی محلی، نسیم، ارسلانی، نرگس، راد، مجتبی، نعمتی‌فرد، تابان، خاکی سوره، فلاحی، و خشکناب، مسعود (1400). مقایسة چالش‌های آموزش مجازی در پرستاری در دورة قبل و بعد از کرونا؛ یک مرور سیستماتیک. مرور سیستماتیک در علوم پزشکی، 2(1)، ۱۰۳-۸۱.
صالحی، الهام، حجازی، یوسف، و حسینی، سیدمحمود (۱۳۹۴).رابطة بین سبک یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی، تحقیقات اقتصاد وتوسعة کشاورزی ایران، ۴۶(۳)، ۴16-۴09.
فرهادی ربابه (1384). آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات. پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۱(۱)، 66-49.
ملکی، اعظم، فقیه‌زاده، سقراط، تاران لایق، زینب، و نجفی، لیلا (۱۳۹۴). نگرش اعضای هیئت علمی به آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸(۳)، ۱64-۱59.
هوشمندان مقدم فرد، زهرا، و شمس، علی (1395). رابطة خلاقیت و سبک‌ یادگیری با پیشرفت‏ تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه زنجان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 36(8)، 43-30.
وطن‌پرست، محبوبه، رویانی، زهرا، و قاسمی حسین (1394). نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک‌های یادگیری (مقالة کوتاه). گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 12(3)، ۵44-۵37.
یعقوبی، جعفر، ملک محمدی، ایرج، ایروانی، هوشنگ، و عطاران، محمد (1387). ویژگی­های مطلوب دانشجویان و اعضای هیئت علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران، دیدگاه دانشجویان دورة مجازی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 1(1)، 173-159.
Ahmady, S., Shahbazi, S., & Heidari, M. (2019). Transition to virtual learning during the coronavirus disease-2019 crisis in Iran: Opportunity Or challenge?. Disaster Med Public Health Prep.1-2.https://doi.org/10.1017/dmp.2020.142.
Barnard-Bark, L., & Lan, W. Y. (2009). Epistemological beliefs across faculty experts and student non-experts. Further and Higher Education, 33(3), 289-300.
Bassett R. M., & Arnhold, N. (2020). Education for global development [Internet]: World Bank Blogs. Available from: https://blogs. worldbank.org/education/covid-19s-immenseimpact equity-tertiary-education.
Blinco, K., Mason, J., Mclean, N., & Wilson, S. (2004). Trends and issues in e-learning infrastructure development. A White Paper for alt-i-lab 2004 prepared on behalf of DEST (Australia) and JISC-CETIS(UK) (cited 2015,feb. 7). from: http//www.imsglobal.org.
Bosman, A., & Schulze, S. (2018). Learning style preferences and mathematics achievement of secondary school learners. South African Journal of Education, 38(1), 1-8.
Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of Grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35, 75-87.
Conn, S. S., English, J., Scheffler, F., & Hall, S. (2010). Using undergraduate information systems student epistemic belief data in course design: a research-based approach to improve student academic success. 2010 ISECON Proceedings; Information Systems Educators Conference. (V 27, n 1325). Nashville Tennessee, USA.
Elgatait, H., & Eddin, A. (2015). E-learning experience in promoting the development of epistemological beliefs amongst tripoli university students. International Journal of Internet of Things, 4(1A), 35-44.
Foronda, C. L., Shubeck, K., Swoboda, S. M., Hudson, K.W., Budhathoki, C., Sullivan, N., et al. (2016). Impact of virtual simulation to teach concepts of disaster triage. Clinical Simulation in Nursing, 12(4), 137-144.
Gaziano, J., & Liesen L. (2010). Student attitudes toward online learning. Available from: www.docstoc.com/docs/124653173/Student Attitudes-Toward-Online-Learning.
Gu, Y., Zou, Z., & Chen, X. (2017). The effects of vSIM for nursing™ as a teaching strategy on fundamentals of nursing education in undergraduates. Clinical Simulation in Nursing, 13(4), 194-197.
Halsne, A., & Gatta L. (2008). Online versus traditionally-delivered instruction: a descriptive study of learner characteristics in a community college setting. Available from:http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring51/halsne51.html.
Harerimana, A., Mtshali, N. G., Hewing, H., Maniriho, F., Borauzima-Kyamusoke, E., Mukankaka, A., et al. (2016). E-learning in nursing education in Rwanda: benefits and challenges, an exploration of participants’ perceptive. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), 5(2), 29.
Harteis, C., Gruber, H., & Hertramph, H. (2010). How epistemic beliefs influence e-learning in daily work-life. Educational Technology & Society, 13(3), 201–211.
Harteis, C., Gruber, H., & Lehner, F. (2006). Epistemological beliefs and their impact on work, subjectivity and learning. In S.Billett, M. Somerville, & T. Fenwick (Eds.), Work, subjectivity and learning, New York: Springer.
Hofer, B. K. (2004). Exploring the dimensions of personal epistemology in differing classroom: Student interpretations during the first year of college. Contemporary Educational Psychology, 29, 129-163.
Hofer, B., & Pintrich, P. R. (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Ilonga, A., Ashipala, D. O., Tomas, N. (2020). Challenges experienced by students studying through open and distance learning at a higher education institution in Namibia: Implications for strategic planning. International Journal of Higher Education, 9(4), 12.
Iqbal, S. (2013). Impact of learning styles on e- learning environment: an empirical study. Research in Computer Application & Management, 5, 64-70.
Irinoye, O., Ayamolowo, S., & Kazeem-Tijnai, O. (2016). Part-time undergraduate nursing students’ perception and attitude to ICT supports for distance education in nursing in Nigeria. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 4(2), 14.
Ismail, I., Idus, R. M., Baharum, H., Rosli, M., AbuZiden, A.(2011). The learners attitudes towards using different learningmethods in e-learning portal environment. Emerg Technol Learn, 6(3), 49-52.
Juškevičienė, A., & Kurilovas, E. (2014). On recommending web 2.0 tools to personalise learning. Informatics In Education, 13, 17-31.
Kar, D., Birbal, S., & Bhim, C. M. (2014). Attitude of university students towards E-learning in West Bengal. American Journal of Educational Research, 2(8),669-673.
Klinger, B. G. (2003). The relationship between learning styles of adult learners enrolled in online courses at Pace University and success and satisfaction with online learning. Doctoral Dissertation, Walden University.
Kohan, N., Soltani Arabshahi, K., Mojtahedzadeh, R., Abbaszadeh, A., Rakhshani, T., & Emami, A. (2017). Self- directed learning barriers in a virtual environment: a qualitative study. Adv Med Educ Prof, 5(3), 116-123.
Liaw, S. S. (2002). An internet survey for perception for computer and World Wide Web: Relationship, prediction, and difference. Computers in Human Behavior, 18(1), 17-35.
Mailizar, M., Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers’ views on E-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: the case of Indonesia. Eurasia J. Math. Sci. Technol. Educ, 16(7), em186.
Mellat, N., & Lavasani, G. (2011). The role of epistemological beliefs, motivational constructs and Information processing strategies in regulation of learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 1761-1769.
Mishra, S., & Panda, S. (2007). Development and factor analysis of an instrument to measure faculty attitude towards e-learning. Asian Journal of Distance Education, 5(1), 27-33.
Morin, K. H. ( Nursing education after COVID-19: Same or different? J Clin Nurs. 2020. https://doi.org/10.1111/jocn.15322
Nassoura, A. B. (2012). Students’ acceptance of mobile learning for higher education in Saudi Arabia. American Academic & Scholarly Research Journal, 4(2), 1-5.
Odeshi -Adewole, E. (2014). Attitude of students towards e-learning in South-West Nigerian Universities: An application of technology acceptance model. Library Philosophy and Practice, Paper 1035.http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac
Onyema, E. M., Eucheria, N. C., Obafemi, F. A., Sen, S., Atonye, F. G., Sharma, A., et al. (2020). Impact of coronavirus pandemic on education. Education and Practice, 11(13),14.
Organization, W. H. Iran (Islamic Republic of) Situation: WHO; (2020) [Available from: https:// covid19.who.int/region/emro/country/ir.
Özer, M. (2020) The contribution of the strengthened capacity of vocational education and training system in Turkey to the fight against Covid-19. Higher Education (Turkey):7. https://doi.org/10.2399/yod.20.726951
Paulsen, M. B., & Feldman, K. A. (1999). Student motivation and epistemological beliefs. In: Theal, M. (eds.), Motivating Faculty and Students: Improving Practice for Improved Performance. New Directions for Teaching and Learning, Number 77, Jossey-Bass, San Francisco.
Rogowsky, B. A., Calhoun, B. M., & Tallal, P. (2020). Providing instruction based on students’ learning style preferences does not improve learning, Frontiers in Psychology, 11, 164-185
Schommer, M. (١٩٩٣). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34, 355-370.
Seif, M. H., Sarmadi, M. R., Ebrahimzadeh, I., Zare, H. (2012). A model for predicting intention to use e-learning based on epistemological beliefs. Life Science Journal, 9(2), 926-929.
Stoel, G., Logtenberg, A., Wansink, B., Huijgen, T., VanBoxtel, C., & Drie, J. (2017). Measuring epistemological beliefs in history education: An exploration of naïve and nuanced beliefs. International Journal of Educational Research, 83, 120-134.
UNESCO (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
UNESCO. UNESCO [Internet]: UNESCO. (2020). [cited 7 May 2020]. Available from: https://en.unesco.org/news/universities-tackleimpact- covid-19-disadvantaged-students.
Uprichard, K. (2020). E-learning in a new era: enablers and barriers to its implementation in nursing. British Journal of Community Nursing, 25(6), 272-275.
Wageeh, B., Pillay, H. K., & Raj, L. (1999). Matching cognitive style to computer based instruction: An approach for enhanced learning in electrical engineering. European Journal of Engineering Education, 24(4), 371-383.
Zabadi, A. M., & Al-Alawi, A. H. (2016). University students’ attitudes towards e-learning: University of Business & Technology (UBT)-Saudi Arabia-Jeddah: A case study. International Journal of Business and Management, 11(6), 286-295.
Zapalska, A., & Brozik, D. (2006). Learning styles and Online Education. Campus-Wide Information Systems, 23(5), 325-335.