ارزیابی محتواهای رسمی موجود در شبکۀ شاد از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران

2 مدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زاهدان، ایران

چکیده

یکی از قابلیت‌های کاربردی در شبکة  آموزشی دانش­آموزان (شاد)، محتواهای ­رسمی است که محتواهای آموزشی ویژة معلمان و دانش‌آموزان برای تمامی دروس و مقاطع ­تحصیلی را شامل می‌شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی بخش محتواهای رسمی دورة ابتدایی موجود در شبکة شاد، از دیدگاه معلمان ابتدایی پرداخته است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی (تجربة ­زیسته) بود. جامعة ­آماری، تمامی معلمان دورة ابتدایی شهرستان میرجاوه در سال ­تحصیلی 1400-1399 شامل 120 معلم، و نمونه شامل 40 معلم بودند که به­صورت هدفمند انتخاب شدند. بعد از رعایت اصل ­تنوع و رسیدن به اشباع­ نظری، در نهایت، از مصاحبة 34 معلم شرکت­کننده، فیش­برداری صورت گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها مصاحبة عمیق نیمه­ساختاریافته بود. ابزار تحلیل داده­های­کیفی حاصل از مصاحبه استفاده از فرایند کدگذاری بود که با انجام سه مرحله کدگذاری بر روی فیش­برداری­های حاصل از مصاحبه، مهمترین محاسن و محدودیت­های محتواهای رسمی شبکة شاد از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی مشخص شد. در نتیجة تحلیل ­داده­ها، هفت مقوله برای محاسن محتواهای شبکة شاد، شامل متناسب­بودن محتوا با سن و نیاز فراگیران، در دسترس­بودن و ماندگاری، جذاب و مؤثربودن، ارائه توسط معلمان­ مجرب و نمونة ­کشوری، باکیفیت بودن محتوا، ارائة آموزش محتواهای ­یکسان در سطح کشور، ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به­ نفس در فراگیران به­دست آمد. همچنین هفت مقوله برای محدودیت‌های محتواهای شبکة ­شاد، شامل سطح بالای برخی محتواها، بی‌توجهی به جزییات در محتواها، نبود تعامل دوطرفه، عدم تمرکز فراگیران، بی‌توجهی به تفاوت‌های فردی، کندی سرعت دانلود محتواها و نبود محتواهای کاربردی در زندگی فراگیران به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها


بادله، علیرضا (1396). تأثیر محتوای الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی، روان‌شناسی تربیتی، 13(44)، 151-131.
خادمی، یوسف، و ستاری، صدرالدین (1400). ارزیابی و اولویت‌بندی انواع تعامل و مشارکت در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(3)، 107-87.
زنگنه، حسین، پورجمشیدی، مریم، ولایتی، الهه، و ابوالقاسمی، ابراهیم (1394). مدیریت بار شناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی، فناوری آموزش و یادگیری، 1(4)، 124-105.
سعید پور، مرضیه، و زنگنه، حسین (1395). طراحی محیط‌های یادگیری زایشی حضوری و الکترونیکی،.  فناوری آموزش و یادگیری، 2(8)، 55-23.
ضرابیان، فروزان (1397). بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی. پژوهش‌های برنامة درسی، 8(2)، 69-48.
عباسی، فهیمه، حجازی، الهه، و حکیم‌زاده، رضوان (1399). تجربة زیسته معلمان دورة ابتدایی از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد): یک مطالعة پدیدارشناسی. تدریس‌پژوهی، 8(3)، 24-1.
عباسی، مریم، بصیری، ایرج، و آزادی، فاطمه (1397). نقش کاربرد محتوای الکترونیکی در تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی. پویش در آموزش علوم انسانی، 4(213)، 11-1.
فتحی واجارگاه، کوروش (1396). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات علم استادان.
کاظمی قره‌چه، مهوش، و امین‌خندقی، مقصود (1393). ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(4)، 93-75.
مرادی، امیر (1399). تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکة شاد در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع ویروس کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه، همایش ملی مجازی بومی‌سازی، به روزرسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمان‌های آموزشی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، شهریورماه 1399.
هاشمی، سیداحمد (1398). رابطة نگرش معلمان در خصوص استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطة اول. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(4)، 187-173.
Bates, T. (2020). Crashing into online learning: A report from five continents – and some conclusions. https://tonybates.ca/2020/04/26/crashing-into-online-learning-areport-from-five-continentsand-some-conclusions/. ‏
Carrillo, C., & Assuncao, F. M. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487.
Huber, S. G., & Helm, C. (2020). COVID-19 and schooling: evaluation, assessment and accountability in times of crises—reacting quickly to explore key issues for policy, practice and research with the school barometer. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 32(2), 237-270.‏
Konig, J., Jager-Biela, D., & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. European Journal of Teacher Education, 43(4), 608-622.
Rasmitadila, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed., Sage Thousand Oaks, and CA.
Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. D. C., Burgos-Videla, C., & Morales-Cevallos, M. B. (2020). Trends in educational research about e-learning: A systematic literature review (2009–2018). Sustainability, 12(12), 5153.‏