راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده­ها آمیخته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی، جامعة پژوهش اساتید برجستة حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة ورزش مدارس و همچنین، معلمان ورزش نخبة کشوری بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شد.13 مصاحبه با 13 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ساخته شد و این پرسشنامه با 22 گویه و در قالب سه راهکار آموزشی، راهکار فردی و راهکار سازمانی در بین معلمان ورزش استان کرمانشاه توزیع شد. تعداد جامعه آماری در بخش کمی، 1100 نفر و نمونة آماری با توجه به جدول مورگان 873 در نظر گرفته شد، که در نهایت، 795 پرسشنامه کامل عودت داده شد. روش نمونه­گیری بخش کمی طبقه­ای- تصادفی بود. از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده­ها استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه­گیری و مدل ساختاری از نرم­افزارهای SPSS، Smart PLS وMaxQDA  استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب، راهکارهای آموزشی (875/0)، فردی (844/0) و سازمانی (801/0) از مهم­ترین راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


امیدی قنبری، رضا، و درخشان، ناهید (1396). تحلیل عوامل تأثیرگذار در کیفیت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش. سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، اردیبهشت ماه 1396، تهران.
بنار، نوشین، رمضانی­نژاد، رحیم، و همتی­نژاد، مهرعلی (1382). بررسی هدف دانش­آموزان از فعالیت­ در کلاس­های تربیت بدنی مدارس راهنمایی و دبیرستان رشت. حرکت، 11، 112-107.
پویان‌فر، علیرضا (1384). روش تدریس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی. چاپ اول، تهران: انتشارات اداره‌کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.
رضوی، محمدحسین، روحانی، زهرا، و فیروزآبادی، علیرضا (1393). تحلیلی بر عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس. پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(19)، 80-69.
رمضانی­نژاد، رحیم، پناهی، مهریه، میریوسفی، سیدجلیل، و نیازی، سیدمحمد (1391). مقایسة نیازهای جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش­آموزان دختر مدارس ایران در درس تربیت بدنی و ورزش. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3)، 98-79.
رنجبرنژاد، رعنا (1398). تربیت­بدنی و ورزش در مدارس. چاپ اول، تهران: انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی.
زندی، بهمن، و فراهانی، ابوالفضل (1387). مطالعة تطبیقی وضعیت تربیت بدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای آمریکا و کانادا. علوم حرکتی و ورزش، 6(12)، 109-97.
عرب عامری، الهه، و کوثری، سعید (1395). تربیت بدنی در مدارس. چاپ دوم، تهران: انتشارات حتمی.
فتحی آذر، اسکندر، هاشمی، تورج، ادیب، یوسف، واحدی، شهرام، و طباطبایی، محمد (1395). تأثیرآموزش ترکیبی بربازده‌های یادگیری در قرآن با توجه به اثرات تعدیلی رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان. تعلیم و تربیت، 32(127)، 153-131.
مظفری، سیدامیراحمد، معین­فرد، محمدرضا، پورسلطانی، حسین، مشرف جوادی، بتول، و اسماعیلی، محمدرضا (1388). توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در سه پایة اول مدارس ابتدایی کشور از نظر معلمین و مدیران. علوم حرکتی و ورزش، 7(14)، 139-119.
مقرب­اللهی، زهرا (1391). روش‌های نوین تدریس. موج، 4(5)، 77-48.
ملیجی، مرتضی، علی‌عسگری، مجید، آقایی، نجف، و جوادی‌پور، محمد (1397). مطالعة تطبیقی برنامة درسی دورة پیش‌دبستانی ایران و چند کشور منتخب از منظر درس تربیت‌بدنی. پژوهش در ورزش تربیتی، 14، 299-277.
مهدی­پور، عبدالرحمن، شفیع­نیا، پروانه، پرهام، غلامعلی، و خانمحمدی، رحمت­الله (1388). توصیف موانع اجرای روش­های فعال تدریس تربیت­بدنی از شناسایی و دیدگاه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی نواحی چهارگانة شهر اهواز. پژوهش در علوم ورزشی، 23، 110-99.
نسترن بروجنی، الهام، نسترن بروجنی، ایمان، و هنری، حبیب (1395). شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و مقایسة دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4(14)، 94-83.
وزارت آموزش و پرورش (1398). گزارش عملکرد معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برگرفته از www.medu.ir.
یاعلی، رسول، تیموری، نسرین، و باقری، سارا (1398). تأثیر روش آموزش (خطی و غیر خطی) بر انگیزة مشارکت دانش‌آموزان در درس تربیت‌بدنی. مطالعات روان­شناسی ورزشی، 30، 220-205.
یعقوبی، یاسمن، و قلی­پور مقدم، فرخ (1391). بررسی ویژگی­های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشکدة پرستاری- مامایی و پیراپزشکی لنگرود. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 4(2)، 40-34.
Cai, J., & Wang, T. (2010). Conceptions of effective mathematics teaching within a cultural context: perspectives of teachers from China and the United States. Math Teacher Education, 13, 265–287.
Chen, J., Wu, D., Cheng, J., Fu, B., Zhang, L., & Lu, A. (2017). Application of MOOC teaching in sports course teaching practice. Mathematics, Science and Technology Education, 13(12), 8089-8097.
Chen, S., & Xiao, R. (2017). Influence factors and strategies of teacher-student interactive behaviors in sports class teaching. Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 7025-7036.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Darling-Hammond, L., & Youngs, P. (2002). Defining “highly qualified teachers:” what does “scientifically-based research” actually tell us? Educational Researcher, 31(13), 13-25.
Fauee, O., Jamalis, M., Yusef, A, Zarina, M., & Omar, Dev. (2009). College student's perception on physical education classes during school days. Social Sciences, 7(4), 69-76.
Fullan, L. (1999). The management of sport (Its foundation and application). Temple University.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2008). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research (3rd Ed.). New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2011). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Academy of Marketing Science, 40(3), 414–433.
Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of 800 meta-analyses on achievement. London: Routledge.
Husain, M. Z., Hasan, A., Wahab, N. B. A., & Jantan, J. (2015). Determining teaching effectiveness for physical education teacher. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 733–740.
Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M. (2003). A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. Consumer Research, 30(2), 199–218.
Kaiser, G., & Vollstedt, M. (2007). Teachers’ views on effective mathematics teaching: commentaries from a European perspective. ZDM Math Educ, 39, 341–348.
Meng, L., Muñoz, M. A., & Wu, D. (2016). Teachers’ perceptions of effective teaching: a theory-based exploratory study of teachers from China. Educ Psychol, 36, 461–480.
Niu, J. (2017). The present situation and the development research of sports teaching in China's colleges and universities. 2017 International Conference on Advanced Education, Psychology and Sports Science.
Quennerstedt, M., Ohman, M., & Eriksson, Ch. (2008). Physical education in Sweden a national evaluation. School of Health and Medical science, Orebro University. Education Online, 1-17.
Raiola, G., & Di Tore, P. A. (2017). Motor learning in sports science: Different theoretical frameworks for different teaching methods. Sport Science, 10(1), 50-56.
Shang, H. (2018). Research on innovation teaching of physical education in college. proceedings of the 2018 2nd international conference on management. Education and Social Science (ICMESS 2018), 124.
Smith, Mark A, St. Pierre, Peter, (2009). Secondary students' perceptions of enjoyment in physical education: an American and English perspective, Physical Educator, 66(4), 81-89.
Song, H. (2019). Application of the Concept of "Constructivism" in the Teaching of Physical Education Theory Taking the Theoretical Course of Leisure Sports Major as an Example. Proceedings of the 3rd International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2019), 299.
Watkins, D. A. & Zhang, Q. (2006). The good teacher: a cross-cultural perspective. In D. McInerney, M. Dowson, & S. van Etten (Eds.), Effective schools (pp. 185-204). Greenwich: Connecticut Information Age Publishing.
Witcher, A. E. Onwuegbuzie, A. J. & Minor, L. C. (2001). Characteristics of effective teachers: perceptions of preservice teachers. Research in the Schools, 8(2), 5-45.
Yıldırım, S. & Yıldırım, H. H. (2019). Conceptions of Turkish mathematics teachers about the effectiveness of classroom teaching. Mathematical Education in Science and Technology, 50(8), 1152-1165.