انطباق برنامة ‌درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، انطباق برنامة ­درسی تربیت‌ بدنی قصدشده، اجراشده و کسب‌شده در پایة پنجم ابتدایی بیرجند است. پژوهش کاربردی بوده و به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش دانش‌آموزان پایة پنجم ابتدایی مدارس دولتی بیرجند بودند که تعداد آنان 3690 نفر بود. که براساس جدول مورگان با حجم نمونه 300 نفر تعیین شد و نمونة مورد نظر به روش تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از 2 پرسشنامة محقق‌ساختة برنامة درسی اجراشده و برنامة ‌درسی کسب‌شده تربیت‌ بدنی پایة پنجم ابتدایی استفاده شد. بررسی و تأیید روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی و تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ انجام گرفت. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ در نرم‌افزار اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج مشخص کرد که میان برنامة ‌درسی اجرا‌شده با برنامة ‌درسی قصدشده، و برنامة درسی کسب‌‌شده با برنامة ‌درسی قصدشده انطباق لازم وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


اسمعیلی، محمدرضا، امیرتاش، علی‌محمد، و مشرف جوادی، بتول (1385). مطالعة تطبیقی برنامة ‌درسی تربیت ‌بدنی دورة ابتدایی ایران و کشورهای منتخب جهان. مجلة حرکت، 28(28)، 86-69.
اصلانخانی، محمدعلی، فتحی واجارگاه، کوروش، و قلعه‌نوعی، علیرضا (1381). مقایسة دیدگاه‌های مدیران، معلمان تربیت ‌بدنی و دانش‌‌آموزان دربارة جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت ‌بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه. حرکت، 12(12)، 17- 5.
پیله‌ور مؤخر، الهام، علائی، محمد، و پیمانی‌زاده، حسین (1393). شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی ورزش دانش‌آموزی استان خراسان رضوی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 3(9)، 112-95.
تاراسی، ذبیح‌الله، رضایی‎تبار، سمیه، صادقی، رضا، و ظفری، اردشیر (۱۳۹۰). توصیف و مقایسة میزان تحقق اهداف تربیت ‌بدنی در دانش آموزان پسر در پایه‌های تحصیلی دورة متوسطه. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، پژوهشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی.
حبیبی، عین‌اله (1388). بررسی نحوة اجرا و مشکلات درس تربیت ‌بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطة شهرستان ورزقان از دیدگاه مدیران، معلمان تربیت ‌بدنی و دانش‌آموزان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران، تهران.
خسروی‌زاده، اسفندیار، سنه، افسانه، و حقدادی، عایده (1390). وضعیت برنامة درسی تربیت ‌بدنی در مدارس متوسطة استان مرکزی. مطالعات برنامة درسی ایران، 6(23)، 183-162.
رضایی، رضا، رحیمی، هدایت‌اله، و سعادت، یداله (۱۳۹۵). بررسی مشکلات موجود درس تربیت ‌بدنی در مدارس از دیدگاه مدیران مدارس. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تأکید بر پژوهش‌های نوین، بهشهر، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه.
رضایی، نوازاله (1390). میزان تفاوت برنامة درسی قصد شده، اجراشده و آموخته‌شدة درس تربیت ‌بدنی سوم راهنمایی ناحیة 4 شیراز در سال تحصیلی 89-90. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
شبابی‌فر، فوزیه (۱۳۹۶). بررسی نیازهای آموزشی و الگوهای برنامه‌ریزی درسی تربیت ‌بدنی و ورزش در مدارس. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
صالحی عمران، ابراهیم، جوادی‌پور، محمد، و محمدی‌زاد، سمیه (1394). بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت ‌بدنی مدارس دورة ابتدایی. مجلة مدیریت و توسعة ورزش، 4(2)، 135-124.
فتحی واجارگاه، کوروش (1395). اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: علم استادان.
فراهانی، ابوالفضل (1388). تربیت ‌بدنی عمومی 1. تهران: انتشارات پیام نور.
کشکر، سارا، دادرس، محمد، و قیصری، راحله (1392). ارزیابی کتاب معلم تربیت ‌بدنی (راهنمای تدریس) دورة ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 1(3)، 70-63.
محمدی، مهرداد، صداقتی، سعید، و ملک‌زاده، رضا (۱۳۹۵). توصیف موانع و مشکلات برنامه‌های تربیت‌ بدنی از دیدگاه کارشناسان آموزش ‌و پرورش ایران. چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
مقصودی سرتشنیزی، خلیل (1394). مقایسة برنامة درسی رسمی، تجربه‌شده و پنهان درس تربیت ‌بدنی دانش‌آموزان پسر دورة اول متوسطة شهرکرد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی.
مهرمحمدی، محمود، شریف، مصطفی، امیرتیموری، محمدحسن، میرشمشیری، مرجان، فتحی واجارگاه، کوروش، نصر اصفهانی، احمدرضا، خوی‌نژاد، غلامرضا، کیامنش، علیرضا، صادق‌زاده قمصری، علیرضا، موسی‌پور، نعمت‌الله، و امیرلوحی، سیدحسن (1393). برنامة درسی نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. مشهد: آستان قدس رضوی.
نظری، حسین، میرشاه جعفری، ابراهیم، نصر، احمدرضا، و مرندی، سیدمحمد (۱۳۹۷). ارزیابی میزان رضایت معلمان از برنامه‌های درسی تربیت‌ بدنی مقاطع ابتدایی و متوسطة ایران. چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت ‌بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
Brown, R. A. (2007). Curriculum consonance in technology education classrooms: The official, intended, implemented, and experienced curricula. Doctoral Dissertation, Indiana University.‏
Brynteson, P., & Sinning, W. E. (1973). The effects of training frequencies on the retention of cardiovascular fitness. Medicine and Science in Sports, 5(1), 29-33
Castelli, D. M., Hillman, C. H., Buck, S. M., & Erwin, H. E. (2007). Physical fitness and academic achievement in third-and fifth-grade students. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29(2), 239-252.‏
Chang, W. (2014). An exploration of intended, enacted, and experienced TCSL e-learning curriculum in a Taiwan Master’s program, Doctoral Dissertation, RMIT University.‏
Chun, D., Eburne, N., & Donnelly, J. (2005). A Comparison of Health Education and Physical Activity Practice in Four Regions of the Hawaiian Island of Oahu. International Electronic Journal of Health Education, 8, 57-69.‏
Emine, Ç. I. L., & Çepni, S. (2014). The association of intended and attained curriculum in science with program for international students’ assessment. International Education Studies, 7(9), 1-‏14.
Gordon, B., Dyson, B., Cowan, J., McKenzie, A., & Shulruf, B. (2016). Teachers’ perceptions of physical education in Aotearoa/New Zealand Primary Schools. New Zealand Journal of Educational Studies, 51(1), 99-111.‏
Hardman, K. (2008). Physical education in schools: A global perspective. Kinesiology: International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology, 40(1), 5-28.‏
Harvey, S., Kirk, D., & O'Donovan, T. M. (2014). Sport education as a pedagogical application for ethical development in physical education and youth sport. Sport, Education and Society, 19(1), 41-62.‏
Kilborn, M., Lorusso, J., & Francis, N. (2016). An analysis of Canadian physical education curricula. European Physical Education Review, 22(1), 23-46.‏
Kul, M., Yilmaz, S. H., & YasartĆrk, F. (2018). An investigation of professional problems of physical education and sports teachers and effects of these problems on their performance and motivation. Higher Education Studies, 8(4), 23-34.‏
Leask, B. (2009). Using formal and informal curricula to improve interactions between home and international students. Studies in International Education, 13(2), 205-221.‏
Lee, S. M., Burgeson, C. R., Fulton, J. E., & Spain, C. G. (2007). Physical education and physical activity: results from the School Health Policies and Programs Study 2006. School Health, 77(8), 435-463.‏
Linda Rikard, G., & Banville, D. (2006). High school student attitudes about physical education. Sport, Education and Society, 11(4), 385-400.‏
Marshall, J., & Hardman, K. (2000). The state and status of physical education in schools in international context. European Physical Education Review, 6(3), 203-229.‏
Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action?. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Nazari, H., Jafari, E. M., Nasr, A. R., & Marandi, S. M. (2017). School physical education curriculum of Iran from experts' perspective:" What It Is and Should Be". Environmental and Science Education, 12(5), 971-984.‏
Nazari, H., Jafari, S. E. M., Isfahani, A. R. N., & Marandi, S. M. (2017). Evaluation of current condition of physical education curriculum of Iranian high schools and the prescribed strategies to improve its overall situation based on expertise ideas and viewpoints. Higher Education Studies, 7(3), 80-85‏.
Ojo, A. L. (2015). Teaching physical education in Nigerian secondary schools is a barrier: An implication for future generation, a case study of ado metropolis secondary schools in Ekiti State, Nigeria. Int. J. Educ. Learn. Dev, 3, 38-53.‏
Özkara, A. B. (2018). Physical education in eu schools and turkey: A comparative study. Comparative Professional Pedagogy, 8(2), 101-106.‏
Phaeton, M. J., & Stears, M. (2017). Exploring the alignment of the intended and implemented curriculum through teachers' interpretation: a case study of a-level biology practical work. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(3) ,723-740.
Su, S. W. (2012). The various concepts of curriculum and the factors involved in curricula-making. Language Teaching & Research, 3(1) ,153-158.
Trost, S. G., & van der Mars, H. (2009). Why we should not cut PE. Educational Leadership, 67(4), 60-65.‏
UNESCO. (1978). International charter of physical education and sport.‏
Van den Akker, J. J., Kuiper, W., & Hameyer, U. (Eds.). (2003). Curriculum landscapes and trends. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.‏
Woods, R., & Hauser, L. (2013). University preparation of K-12 social justice leaders: Examination of intended, implemented, and assessed curriculum. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 24, 16-34.‏
Zhu, X., Ennis, C. D., & Chen, A. (2011). Implementation challenges for a constructivist physical education curriculum. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(1), 83-99.‏