شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان در نظام تربیت معلم کشور با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

حفظ کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در نظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر و مؤلفه‌های آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش نظریة داده‌بنیاد بود. جامعة پژوهش ‌شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزة تربیت معلم بودند که در زمینة موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند. انتخاب مشارکت‌کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه­گیری گلوله‌برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده‌ها انجام گرفت. داده‌ها با ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و مطالعة متون حاوی نظرات مشارکت‌کنندگان در وبگاه‌ها و رسانه‌ها جمع‌آوری شد. برای استخراج چارچوب ابعاد و مؤلفه‌های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. با استفاده از تحلیل مضمون، چارچوب اولیه شامل 122 مضمون پایه و 18 مضمون سازمان‌دهنده حول مضمون فراگیر ابعاد جذب، نگهداری و توانمندسازی دانشجومعلمان سازماندهی شد، این مضامین مرتبط و در هم تنیده و پویا بودند، به گونه‌ای که یک دانشجومعلم اگر بخواهد در چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان طراز جمهوری اسلامی ایران بگنجد، باید این شایستگی‌ها را در کنار هم داشته باشد و آن‌ها را با هم رشد و توسعه دهد. نظام آموزشی تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان نیز باید شرایط و زمینه‌های مناسب با این چارچوب سازمان‌دهی‌شده را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


 
الماسی، حجت‌الله، زارعی‌زوارکی، اسماعیل، نیلی، محمدرضا، و دلاور، علی (1396). ارزشیابی برنامة درسی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر. تدریس‌پژوهی، 5(1)، 24-1.
پوراشرف، یاسان‌الله، و طولابی، زینب (1388). رویکرد کیفی بر عوامل مؤثر بر میل به ماندگاری با انگیزة معلمان. تعلیم و تربیت، 98، 176-153.
حجازی، اسد (1398). راهنمای کارورزی دانشجومعلمان تربیت معلم در کانادا. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
خورشیدی، عباس (1390). انواع مطالعات پژوهشی در علوم رفتاری. تهران: انتشارات یسطرون.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش.
زارع‌صفت، صادق (1396). واکاوی تجربه‌های زیستة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان؛ طراحی الگوی مفهومی. نظریه و عمل در برنامة درسی، 5 (9)، 68-37.
سپهوند، رضا (1393). نقش روش‌های سرمایه‌گذاری سازمان بر ارزش‌آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه‌های انسانی. مطالعات مدیریت بهبودو تحول، 23(76)، 140-117.
شاهی‌بیک، آزاده، و هاشمی، لیلا (1386). مهندسی مجدد از طریق فناوری اطلاعات. تهران: نشر ورا.
صحبت‌لو، علی و همکاران (1390). طراحی کلان برنامة درسی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
طهماسبی، رضا، قلی‌پور، آرین، جواهری‌زاده، ابراهیم (1391).  مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(17)، 26-5.
عباسی، لطف‌الله (1393). مروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان. دفتر مطالعات اجتماعی (گروه آموزش و پرورش).
کبیری، مسعود (1397). مقایسة سیاست‌های جذب، تأمین و تربیت معلمان دورة ابتدایی براساس یادگیری دانش‌آموزان. نوآوری‌های آموزشی،179(680)، 60-37.
موسی­پور، نعمت­الله (1398). بررسی تجربیات به دست آمده از اولین دورة کارآموزی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف برای بررسی برنامة کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان. گزارش پژوهش، تهران: دانشگاه فرهنگیان.
Drobne, S., Janež, P., Bogataj, M., & David, B. (2019). Taxation and revenues of central places as the regulator of available human resources in manufacturing - related to the bid rent curve. IFAC-PapersOnLine, 52(1), 2674-2679.
King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. Los Angeles: SAGE.
Kulophas, D., Ruengtrakul, A., & Wongwanich, S. (2016). The relationships among authentic leadership, teachers’ work engagement, academic optimism and school size as moderator: A conceptual model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191(2), 2554-2558.
Nunley, J. M., Pugh, A., Romero, N. & Seals Jr, R. A. (2016). College major, internship experience, and employment opportunities: Estimates from a résumé audit. Labour Economics, 38, 37-46.