بررسی و مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز مادة 28 دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دکتری فلسفة تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

توجه به ارزشیابی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های زیرنظام تربیت ‌معلم، ایجاب می‌کند عملکرد دانشگاه فرهنگیان، بر اساس استانداردها در سطح ملی ارزیابی شود. هدف این پژوهش، مقایسة عملکرد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموزان مادة 28 دانشگاه فرهنگیان بر اساس ملاک‌های مورد انتظار مبتنی بر چارچوب ارزشیابی آموزش دنیلسون با چهار دامنة برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، محیط کلاس درس، آموزش و مسئولیت‌های حرفه‌ای بود که با روش علّی- مقایسه‌ای انجام شد. جامعة آماری شامل 46851 نفر از نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته و 14467 نفر مهارت‌آموز مادة 28 کشور و حجم نمونه، 380 نفر از هر گروه بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بازبینة مشاهدة کلاسی و بررسی کارپوشة آموزشی بود. داده‌ها، با روش تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد نومعلمان دانش‌آموختة کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان از نومعلمان مادة 28، در همه 22 مؤلفه از چهار دامنة عملکرد، میانگین بیشتری داشتند که در 14 مؤلفه، تفاوت معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


انصاری، عبدالله (1395). پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش ‌و پرورش؛ برنامة اقدام. مطالعات راهبردی بسیج، 19(70)، 188- 159.
رضایی، منیره (1399). شناسایی و تعیین شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان با ابتناء بر اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبارسنجی آن‌ها. تعلیم و تربیت، 36، 82-63.
زندوانیان، احمد (1385). ارزیابی جامع مراکز تربیت ‌معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزشیابی CIPP. علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران، 3(2)، 163- 137.
سلمانی، محمدحسین (1392). تعریف استانداردهای ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی در سیستم ارزیابی معلمان مؤسسات آموزش زبان انگلیسی ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
صافی، احمد (1387). سیر تحول تربیت ‌معلم در آموزش ‌و پرورش معاصر ایران: گذشته، حال و آینده. تعلیم و تربیت، 96، 200-173.
عباباف، زهره، فراستخواه، مقصود، و قدوسی، فائزه (1399). شایستگی­های معلمی از نگاه کنشگران عرصة تربیت: نقاط اشتراک و تمایز. تعلیم و تربیت، 36، 106-83.
عسکری متین، سجاد، و کیانی، غلامرضا (1397). الگوی معیار صلاحیت حرفه‌ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران. تعلیم و تربیت، ۳۴(۲)، 30-9.
فرمهینی فراهانی، محسن (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: نشر اسرار دانش.
کابینی­مقدم، سلیمان (1390). بررسی عملکرد معلمان حق­التدریس و رسمی در آموزش ‌و پرورش استان گیلان. روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، 2(3)، 28– 13.
گراوند، منیژه، و عباس‌پور، عباس (1391). مقایسة اثربخشی معلمان جذب‌شده از مراکز تربیت معلم وحق‌التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران. روا‌ن‌شناسی تربیتی، 24(8)، 118-100.
محمدپور، ابراهیم، احمدحیدری، پرستو، بذرافکن، الهه، کریم‌زاده، کلثوم و شافعی، گلاله (1397). مقایسة شایستگی‌های حرفه‌ای معلّمان دانش‌آموخته از دانشگاه فرهنگیان با معلّمان دانش‌آموخته از سایر دانشگاه‌ها: یک مطالعة مقایسه‌ای در استان کردستان. توسعة حرفه‌ای، 8، 108 -91.
نادری، عزت‌الله، و سیف نراقی، مریم (1373). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
واحدی کوجنق، حسین، کریمی، ناصر، رضایی، رسول، و اسماعیل‌پور، ایوب (1397). مقایسة صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت ‌معلم سابق و سایر دانشگاه‌ها. فناوری آموزش، 49، 90-83.
وداد، سیاوش (1385). کارایی فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت ‌معلم با سایر فارغ‌التحصیلان در سال تحصیلی 89-88. طرح پژوهشی اداره‌کل آموزش ‌و پرورش استان خراسان رضوی، چاپ‌نشده.
وزارت آموزش ‌و پرورش (1390) .سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش. تهران: وزارت آموزش ‌و پرورش؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش ‌و پرورش.
وزارت آموزش ‌و پرورش (1390) .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسامی ایران. تهران: وزارت آموزش ‌و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش ‌و پرورش.
Danielson, C. (2013). The framework for teaching evaluation instrument. Teachscape.
DeRosa, L. (2016). Beginning teachers: The connection between expectations and job satisfaction. Doctoral Dissertation, Education in Educational Leadership, Education Southern New Hampshire University.
Fontanilla, H. S. (2015). Comparison of beginning teachers' and experienced teachers' readiness to integrate technology as measured by TPACK Scores. Doctoral Dissertation, Available from https://digitalcommons.brandman.edu/edd _dissertations/78.
Jacob, B. A., Rockoff, J. E., Taylor, E. S., Lindy, B., & Rosene, R. (2018), Teacher applicant hiring and teacher performance: Evidence from DC public schools. Public Economics, 166, 81-97.
Krystyniak, M. (2017). Charlotte Danielson’s framework for teaching teacher evaluation: Postings and assurances. Covenant House Academy.
Santiago, P. (2009). Teacher evaluation: A examples of conceptual framework and country practices. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes, OECD.