واکاوی دیدگاه‌ها و عملکرد معلمان در زمینة تکلیف‌دهی به دانش‌آموزان در پایه‌های دورة اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 معلم ابتدایی، آموزش و پرورش شهرستان کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی دیدگاه‌ها و روش‌های معلمان برای تکلیف‌دهی به دانش‌آموزان دورة اول ابتدایی است. روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه است. جامعة آماری را آموزگاران خبره دورة اول ابتدایی در شهرستان کاشان تشکیل می‌دهند که 33 نفر از ایشان به روش نمونه‌گیری هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها ابتدا به صورت جزء به جزء و در نهایت، به روش کدگذاری کل‌گرایانه تحلیل شد. پایایی در کدگذاری داده‌ها با روش توافق درون‌کدگذار بررسی شد که بر مبنای شاخص کل‌گرایانه برای کدهای منتخب از 65/0 تا 75/0 برآورد شد. تحلیل‌ها نشان داد معلمان در شش زمینة مرتبط، به‌طور سازنده‌ای از تکلیف منزل بهره‌گیری می‌کنند: 1. به عنوان راهبردی برای یادگیری کامل‌تر؛ 2. به عنوان راهبردی برای مشارکت؛ 3. به عنوان راهبردی برای ارزیابی تکوینی و بهبود تدریس؛ 4. به عنوان راهبردی برای آموزش مجزا؛ 5. به عنوان راهبردی برای بازخوردهی؛ و 6. به عنوان راهبردی برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی. یافتة تکمیلی و مهم پژوهش حاضر اینست که تفاوت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای در روش معلمان برای تکلیف‌دهی وجود دارد؛ زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف بسیار متفاوت است، گاه برای تکلیف‌دهی از روش‌های نامتعارف استفاده می‌شود، گاهی معلمان ماهیت تکالیف را به دلیل اعمال فشار از سوی والدین، مدیر مدرسه، حتی سایر معلمان تغییر می‌دهند؛ و رویکرد منسجمی در زمینة ارزیابی تکالیف ندارند.

کلیدواژه‌ها


بیرامی، مجتبی، حسن‌آبادی، حمیدرضا، و کاووسیان، جواد (1395). شیوه‌ها و موانع ارائة بازخورد معلمان به دانش‌آموزان در برنامة ارزشیابی توصیفی (مورد مطالعه: مدرسه‌های ابتدایی استان البرز). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6 (16)، 42-7.
حجازی، الهه، کیامنش، علیرضا، و نقش، زهرا (1395). رابطة مدت زمان انجام تکلیف و پیشرفت ریاضی: کاربرد مدل‌یابی چندسطحی برای تحلیل داده‌های تیمز 2011. نوآوری‌های آموزشی، 15(60)، 74-61. 
حسین‌پور، شهره، زین‌آبادی، حسن‌‌رضا، علیمردانی، اکرم، و کرد فیروزجایی، فهیمه (1395). تأملی بر رفتارهای ضدتولیدی معلمان در تدریس: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر تهران. تعلیم و تربیت، 32(1)، 144-117.
شیربیگی، ناصر، و وکیلی، ناهید (1392). بررسی نگرش دانش‌آموزان به تکلیف درسی و ارتباط آن با راهبردهای مدیریت تکالیف. مطالعات آموزش و یادگیری، 5(2)، 112-87.
مروتی، ذکراله، شهنی‌ییلاق، منیجه، مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز، و کیانپور قهفرخی، مهناز (1392). رابطة علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک‌شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گیری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز. دستاوردهای روان‌شناختی، 4(1)، 122-91.
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398الف). تکالیف مهارت‌محور به جای مشق شب، (کد مطلب: 701915).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398ب). هدایت تکالیف شب به فرایند یادگیری توام با لذت. (کد مطلب: 707454).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398ج). از حافظه‌محوری به سمت تعلیم و تربیت مهارت‌محور برویم. (کد مطلب: 701915).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398د). مشق شب کتاب‌های کمک‌آموزشی را به دانش‌آموزان تحمیل می‌کرد. (کد مطلب: 753750).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398ز). شیوه‌نامة اجرای طرح تکالیف مهارت‌محور (مشق زندگی) (ویژة دانش‌آموزان دورة اول ابتدایی). (نامه شماره 161605، 12/8/1398).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398و). مشق شب حذف نشده/تکالیف مهارت‌محور جایگزین مشق شب. (کد مطلب: 753016).
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. (1398ﻫ). ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی در ساعات فوق برنامه. (کد مطلب: 753753).
Antonetti, J. V., & Garver, J. R. (2015). 17,000 classroom visits can’t be wrong: Strategies that engage students, promote active learning, and boost achievement. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
Blazar, D., & Kraft, M. A. (2017). Teacher and teaching effects on students’ attitudes and behaviors. Educational Evaluation and Policy Analysis, 39(1), 146-170.
Borich, G. D. (2017). Effective teaching methods: research-based practice (9th ed.). Boston: Pearson Education.
Burden, Paul. R., & Byrd, David, M. (2019). Methods for Effective Teaching: Meeting the Needs of All Students. (Eighth Edition). New York: Pearson.
Cooper, H., & Valentine, J. C. (2001). Using research to answer practical questions about homework. Educational Psychologist, 36(3), 143-153.
Czerniawski, G., & Kidd, W. (2013). Homework for learning 300 practical strategies. Berkshire, McGraw-Hill Education: Open University Press.
Danielson, Ch. (2013). The framework for teaching evaluation instrument. Available at: www.danielsongroup.org.
DeRosa, D. A., & Abruscato, J. (2019). Teaching children science: A discovery approach (9th ed.). New York: Pearson.
Eisner, E. W. (1979). The use of qualitative forms of evaluation for improving educational practice. Educational Evaluation and Policy Analysis, 1(6), 11-19.
Estes, T. H., & Mintz, S. L. (2016). Instruction: A model's approach (7th ed.). Boston: Pearson Education.
Gergen, K. J. (2009). Relational being: Betond self and community. London: Oxford University Press.
Good, T. L., & Brophy, J. E. (2007). Looking in classrooms (10th ed.). Boston: Perason Education.
Gordon, W. R., Taylor, R. T., & Oliva, P. F. (2019). Developing the curriculum: Improves outcomes through systems approaches (9th ed.). New York: Pearson.
Grodner, A., & Rupp, N. G. (2013). The Role of Homework in Student Learning Outcomes: Evidence from a Field Experiment. The Journal of Economic Education, 44 (2): 93-109.
Hughes, M., & Greenhough, P. (2004). Learning from homework: A case study. in: louise poulson & mike wallace (Edirors). Learning to Read Critically in Teaching and Learning. London: Sage.
Johnson, B., R., & Christenson, L. (2016). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (6th ed.). Los Angeles: Sage.
Josselson, R. (2013). Interviewing for qualitative inquiry: A relational approach. London: The Guilford Press.
Kauchak, D., & Eggen, P. (2017). Introduction to teaching: Becoming a professional (6th ed.). Boston: Pearson Education.
Kraft, Matthew. A., Blazar, David., & Hogan, Dylan. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: A meta-analysis of the causal evidence. Review of Educational research, 88 (4): 547-588.
Lynch, R., Hurley, A., Cumiskey, O.., Nolan, B., & McGlynn, B. (2018). Exploring the relationship between homework task difficulty, student engagement and performance. Irish Educational Studies, 38(1), 1-15.
Maulana, R., Helms-Lorenz, M., & Van de Grift, W. (2016). Validating a model of effective teaching behaviour of pre-service teachers. Teachers and Teaching, 23(4), 1-23.
Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
Morrison, G. S., Woika, M. J., & Breffni, L. (2019). Fundamentals of early childhood education (9th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.
Nunez, J. C., Suarez, N., Rosario, P., Vallejo, G., Cerezo, R., & Valle, A. (2015). teachers’ feedback on homework, homework-related behaviors, and academic achievement. Educational Research, 108(3), 204-216.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Los Angeles: SAGE Publications.
Rosenshine, B., & Stevens, R. (1986). Teaching functions. In: M. C. Wittrock (Edt.), Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillan.
Slavin, R. E. (2017). Educational psychology: Theory and practice. New York: Pearson.
Strandberg, M. (2013). Homework-- Is there a connection with classroom assessment? A review from Sweden. Educational Research, 55(4), 325-346.
Thirumurthy, V. (2014). Homework, homework everywhere: Indian parents' involvement with their children's homework. Childhood Education, 90(2), 83-90.
Tymms, P., Merrell, Ch., & Bailey, K. (2017). The long-term impact of effective teaching. School Effectiveness and School Improvement, 29(2), 242-261.
Westlund, I. (2007). Reconstructed task orientation and local time governance in compulsory schools: The Swedish case. British Journal of Sociology of Education, 28(6), 783-796.
Wortham, S. C., & Hardin, B. (2020). Assessment in Early Childhood Education. New York: Pearson.