ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة الگویی برای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی دورة دوم متوسطة نظری با رویکرد ذی‌نفعان و اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شد. این پژوهش یک راهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که به‌صورت مطالعة موردی در شهر شیراز انجام گرفت. جامعة آماری، ذی‌نفعان مدارس غیر دولتی شامل کارشناسان مشارکت‌های مردمی ادارة آموزش و پرورش و ارکان پنج‌گانة مدارس در دورة دوم متوسطة نظری بود. انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک ملاک‌محور صورت گرفت. در بخش کمّی از نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای با حجم نمونة 333 نفر استفاده شد. ابزار پژوهش بخش کیفی، مصاحبة باز با مشارکت‌کنندگان و بررسی کتابخانه‌ای اسناد بالادستی و مدارک کلیدی آموزش و پرورش، و ابزار پژوهش بخش کمّی پرسشنامة محقق‌ساخته بر اساس یافته‌های بخش کیفی بود. تحلیل داده‌های کیفی به روش تحلیل مضمون و تحلیل داده­های بخش کمّی با تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. یافته‌های بخش کیفی نشان داد 9 معیار و 28 شاخص در رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی دورة دوم متوسطة نظری منظور شد. نتایج تحلیل عاملی مربوط به بخش کمّی نشان داد مسیرهای منتهی به معیارهای رتبه‌بندی مدارس غیر دولتی در الگوی پیشنهادی، مثبت و معنادار بودند. بار عاملی تک‌تک معیارها مطلوب و مقدار تی نیز بالاتر از 96/1 به‌دست ‌آمد و الگوی رتبه‌بندی ارائه‌شده تأیید شد. همچنین از دیدگاه ذی­نغعان، سه معیار خدمات آموزشی و پرورشی، بروندادها و ارگونومی دانش­آموزان به ترتیب، در اولویت‌های بالاتری قرار داشتند. در نتیجه، شاخص­های آن‌ها می­توانند سهم زیادی در نظام رتبه­بندی مدارس داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


حسنی، رفیق، جمالی، اختر، تقی­پور ظهیر، علی، و رهگذر، مهدی (1396). ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطة کشور. تحقیقات مدیریت آموزشی، 8(32)، 63-41.
خانی­زاد، رحیم، و منتظر، غلامعلی (1396). ارزیابی تطبیقی نظام­های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان. سیاست علم و فناوری، 9(3)، 43-31.
دل­زنده، علی، ذوالفقارزاده، حسن، و جعفری­ها، رضا (1394). بازتعریف مدرسة محله و جایگاه آن در محوریت تعاملات فرهنگی- اجتماعی، محلة اسلامی. کنفرانس بین­المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
عبدالهی­چهارده چریکی، میترا، و شاهی، سکینه (1396). بررسی تأثیر جهانی­شدن بر روی برنامة درسی: مطالعة موردی معلمان آموزش و پرورش کلان‌شهر اهواز. علوم تربیتی، 24(1)، 226- 203.
فلسفی­نژاد، محمدرضا، دلاور، علی، زندی، فرزاد، فرخی، نورعلی، و عباس­پور، عباس (1396). شناسایی منابع و تجهیزات مؤثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در کردستان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8(1)، 88-71.
مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390). شورای عالی انقلاب فرهنگی. دبیرخانة شورای عالی آموزش و پرورش.
مرادی، مجید (1395). نقش تئوری مشروعیت و تئوری ذی‌نفعان در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. مدیریت مالی و حسابداری، 2(4)، 186-174.
معدن­دار آرانی، عباس (1393). بررسی نقش نهادها، سازمان‌ها و افراد در توقف مدارس غیر دولتی از نظر مؤسسان و کارشناسان: بازسازی معنایی. نوآوری‌های آموزشی، 13(51)، 96-73.
معدن­دار آرانی، عباس، کاکیا، لیدا، و مؤذنی، بتول (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توقف فعالیت مدارس غیر دولتی و ارائة راهکار برای آن. تعلیم و تربیت، 115، 126- 109.
مهدیخانی، حامد (1394). ارائة الگویی به‌منظور ارزیابی عملکرد و رتبهبندی مدارس متوسطة دورة ۲ با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصة ترکیبی ANP-DEMATEL در محیط فازی (مطالعة موردی: آموزش و پرورش شهرستان میانه). پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
مهرپور، مریم، سلیمانی، نادر، احمدی، غلامعلی، و صباحی، پرویز (1398). شناسایی عوامل مؤثر در نظام رتبه­بندی مدارس متوسطه دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(21)، 232-217.
میرکمالی، سیدمحمد، و سعادتی‌تبار، فهیمه (1394). بررسی میزان رضایت ذی‌نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. آموزش و توسعة منابع انسانی، 2(7)، 123-101.
نیک­نژاد، امین، و زارع ­کاسب، معصومه (1390). ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان. کار و جامعه، 132 و 133، 99-93.
Anderson, T., Blom, E., & Lindsay, C. (2020). Identifying high-performing schools for historically underserved students. Urban Institute.
Berends, M, Primus, A., & Springer, M. G. (2019). Handbook of research on school choice. Routledge.
Boaventura, J. M. G., Bosse, D. A., de Mascena, K. M. C., & Sarturi, G. (2020). Value distribution to stakeholders: The influence of stakeholder power and strategic importance in public firms. Long Range Planning, 53(2), 101883, 1-18.
Bonilla, M. L., Lopez, E., & McMillen, D. (2020). House prices and school choice: Evidence from Chicago's magnet schools’ proximity lottery. Regional Science, 60(1), 33-55.
Delaney, J. M., & Devereux, P. J. (2021). High school rank in math and english and the gender gap in STEM. Labour Economics.
Delprato, M., & Chudgar, A. (2018). Factors associated with private-public school performance: Analysis of TALIS-PISA link data. Educational Development, 61, 155-172.
Ee, J., Orfield, G., & Teitell, J. (2018). Private schools in american education: A small sector still lagging in diversity. Working Paper. Civil Rights Project-Proyecto Derechos Civiles.
Fahrurrazi, F., Rohiat, R., Somantri, M., & Turdja’i, T. (2021, January). Biplot analysis for marking the quality of schools which compatible with national examination score. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1731, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
Granziera, H., & Perera, H. N. (2019). Relations among teachers’ self-efficacy beliefs, engagement, and work satisfaction: A social cognitive view. Contemporary Educational Psychology, 58, 75-84.
Horan, W., & O’Regan, B. (2021). Developing a practical framework of sustainability indicators relevant to all higher education institutions to enable meaningful international rankings. Sustainability, 13(2), 1-15.
Kim, Y. (2018). The effects of school choice on achievement gaps between private and public high schools: Evidence from the Seoul high school choice program. Educational Development, 60, 25-32.
 Lazareva, O., & Zakharov, A. (2020). Teacher wages and educational outcomes: Evidence from the Russian school system. Education Economics, 28(4), 418-436.
Oktarina, N., Widodo, J., Murwatiningsih, M., & Murniawaty, I. (2019). Electronic agenda (e-agenda) systems for keeping school archives in Indonesia: Is there a case in managing of archive through manual agenda system? KnE Social Sciences, 320-333.
Pasquier, U, Few, R, Goulden, M. C, Hooton, S, He, Y., & Hiscock, K. M. (2020). “We can’t do it on our own!”—Integrating stakeholder and scientific knowledge of future flood risk to inform climate change adaptation planning in a coastal region. Environmental Science & Policy, 103, 50-57.
Pineo, H., & Moore, G. (2021). Built environment stakeholders’ experiences of implementing healthy urban development: an exploratory study. Cities & Health, 1-15.
Requier, F, Fournier, A, Rome, Q., & Darrouzet, E. (2020). Science communication is needed to inform risk perception and action of stakeholders. Environmental Management, 257, 109983.
Samonas, S., Dhillon, G., & Almusharraf, A. (2020). Stakeholder perceptions of information security policy: Analyzing personal constructs. Information Management, 50, 144-154.
Sepulveda, F., Bledsoe, C., Zipperlen, M., & Rose, R. (2019). Analysis of accountability ratings for elementary schools texas, usa: considering the school growth and students’ demographics. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(12), 240-257.
White, C. J., & Van Dyk, H. (2019). Theory and practice of the quintile ranking of schools in South Africa: A financial management perspective. South African Journal of Education, 39(Supplement 1), s1-19.
Zardasti, L., Yahaya, N, Noor, N. M., & Valipour, A. (2020). Quantifying reputation loss of pipeline operator from various stakeholders’ perspectives–Part 1: Prioritization. Loss Prevention in the Process Industries, 63, 104034.