بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

2 اموزش و پرورش مشاور

3 مشاور ااموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان انجام شده است. گروه نمونه شامل 200 دانشجو(121 دختر و 79 پسر) بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.در این پژوهش از2 پرسشنامه ابعاد هویت (AIQ-IV ( و و هویت –نسخه چهارم) AIQ-IV و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران،1985) استفاده شد. داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t استودنت و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد هویت و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت از زندگی در دو گروه دختران و پسران به طور معنی داری تنها از طریق بعد هویت فردی قابل پیش بینی بود..اما در دختران این بعد، پیش بینی کننده ی قوی تری بود. در مقایسه ی دو جنس تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در ابعاد هویت (فردی،ارتباطی،اجتماعی و جمعی ) وجود نداشت، اما در متغیر رضایت از زندگی نمرات دختران بطور معناداری بالاتر از پسران بود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، احمد (1389) . روانشناسی نوجوانان وجوانان ، تهران : نشر مشعل.
بیابانگرد ، اسماعیل (1389). روانشناسی نوجوانان ،تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بیانی،علی اصغر؛کوچکی،عاشور محمد؛گودرزی،حسنیه (1386).اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی ((SWLS.
جنکینز، ریچارد(1381) .هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، نشر شیرازه،.
جوکار ، بهرام؛لطیفیان،مرتضی ( 1388) . رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان های شیراز و یاسوج ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره 25 ، شماره 4 ، 48-28.
دارابی،جعفر(1383).بررسی و تعیین نوع هویت فردی،ملی و مذهبی در نوجوانان،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
شاهینی،نجمه؛آسایش،حمید؛قبادی،مهرداد؛صادقی،جواد(1389).بررسی همبستگی حمایت اجتماعی،احساس تنهایی و رضایت از زندگی،مجله پژوهنده،سال هفدهم،شماره 6،306-302.
 
سید میرزایی ،سید محمد؛قهرمان ،آرش (1388) .بررسی پیش بینی کننده‌های اجتماعی رضایت از زندگی در بین دانشجویان نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال ششم ، شماره.25-1
.
شکرکن، حسین ؛ نجاریان، بهمن ؛ امیدیان ، مرتضی ( 1380 ) . بررسی هویت درابعاد اعتقادی و روابط بین فردی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران،مجله علوم تربیتی و روانشناسی،دوره 8،شماره 2،98-73.
شیخی،منصوره؛هومن،حیدرعلی؛احدی،حسن،سیاه منصور،مژگان(1389).مشخصه های روان سنجی مقیاس رضایت از زندگی،فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی،سال اول،شماره 4،25-7.
غضنفری،فیروزه (1385).بررسی مقایسه ای بهزیستی دانشجویان دختر و پسر بر حسب ارزیابی از هویتاجتماعی و فردی،فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هشتم،شماره32 ،130-123.
کهولت،نعیمه؛جوکار،بهرام(1391).ارائه مدل علی برای شادی بر اساس ابعاد هویت با واسطه جهت گیری هدف،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،سال سیزدهم،شماره 2،94-81.
 
گودرزی،محمود؛حمایت طلب،رسول(1384).مقایسه میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران،نشریه حرکت،شماره 25،52-23.
لطف آبادی،حسین(1379).روانشناسی رشد(2)،تهران: انتشارات سمت.
میکائیلی،فرزانه(1389).بررسی رابطه هویت با رضایت از زندگی در نوجوانان و نقش عملکرد خانواده فصلنامه خانواده و پژوهش - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - علمی پژوهشی سال 7 شماره 2،124-103.
 
 
 
 
 
Abubakar,A, Aldhafr.S ,Vijver.F.(2014) The social roots of health and well-being, Chapter: Ethnic identity and its relationship to life satisfaction and mental health among Omani youth, Publisher: Nova Publishers, New York, Editors: F. Sarracino & M. Mikucka, pp.1-16
Archer, S. L. (1989). The status of identity: Reflections on the need for intervention. Journal of Adolescence, 12(4), 345-359.
 
Archer , S . L . ( 1992 ) . 'A feminist s approach to identity  research ' In    G . R . Adams , T . P . Gullotta , & R . Montemayor ( Eds ) ,    Adolescent identity formation ( Advances in adolescent   development , vol 4) . Newbury park   , CA : sage.
Berzonsky, M. D., & Kuk, L. S., (2005) Identity styles, psychological maturation, and cademic performance. Personality and Individual Differences, N 39, p. 237- 247.
 
Bromnick, R.D. Swallow, B.L. (1999) . I like being who am i: A study of young peoples’ Educational Studies (Carfau Publishing), Jul 99. Vol. 25.Issue 2 , P 117, 12 P, 4 Charts.
 
Campbell, A., P. E. Converse and W. L. Rodgers (1976). The Quality of American Li fe
New York: Russel Sage Foundation
 
Cheek, J.M., Smith, S., & Tropp, L.R. (2002). Relationa identity orientation: A Fourth scale for AIQ. Annual Meeting of Society for Personality and Social Psychology, Boston
Diener, E, Suh, E.M., Lucas, R.E.,& Smith, H. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302
 

Diener, E., Emmons, R., Larsen, R., Griffin, S., (1985). The Satisfaction with Life Scale, Journal of Personality Assessment, Vol. 49, pp. 71-750.

 

Dubow, E. F. (2000).Initial Investigation of Jewish Early Adolescents’ Ethnic Identity, Stress and Coping. Journal of Early Adolescents, Nov 2000,Vol 20, Issue 4, P 418, 24P.

Huffstetler,  Beverly Carol, "Sense of Identity and Life Satisfaction in College Students. " PhD diss., University of Tennessee, 2006. http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/1684.

 
 Keyes, C.L.M., Shmotkin , D., & Ryff, C.D. (2002).
Optimizing well-being: The empirical encounter of
two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (6), 1007-1022
 
Lent, R. W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment Journal of Counseling Psy chology, 51, 482–509.
 
 
Lewis, H.L. (2003) Differences in Ego Identity among College Students across Age, Ethnicity, and Gender. Identity: An International Journal of Theory and Research, 3, 159-189.
 
Marcia, J.E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of
Personality and Social Psychology, 3, 551-558.
 

Marcia, J.E., & Friedman, M.L. (1970). Ego identity status in college women. Journal of Personality, 38, 249-263.Berzonsky, M.D & Kuk, L.S, (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance, Personality and Individual Differences, 39,

 

 

Mivilli,M. L (2ooo). Exploring the Relationship Between Racial-Cultural Identity and Ego identity Among African American and Mexican American. Journal of Multicultural Counseling and Development, Oct 2000, Vol 28, Issue 4, P 208, 17P. 3 charts.
 
Murphy, J.G., McDevitt-Murphy, M.E., & Barnett, N.P. (2005). Drink and be merry? Gender, life satisfaction and alcohol consumption among college students. Psychology of Addictive Behaviors, 19(2), 184-191.
 
Pavot., W., & Diener, E. D. (1993) . Review of
Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment , 2.164-
_172.
Phelps, R.E., Potter, C.G., Slavich, R., & Day, J. F. (1996). Roommate satisfaction and
ethnic pride in same-race and mixed-raced university roommate pairs. Journal of
College Student Development, 37(4), 377-388.
Randazzo, M., & Carrie, F. (2001). Ethnic identity, personality, and academic achievement: A study of cultural and psychological factors affecting success in college (Doctoral dissertation, California School of Professional Psychology, 2001). Dissertation Abstracts International, 61(11-B), 6175.
 

 Robert, B. W. & Robens,R,W.(2000)TheIntersection of Personality Tiriates and Major Life Goals. Personality and Social Psychology Bulletin, Oct 2000,Vol 26,Issue 10.P 1284.13P.

 
Tsou, M., & Liu, J. (2001). Happiness and domain satisfaction in Taiwan. Journal of Happiness Studies, 2, 269–288.
 
Thimm, J.C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 383-380
 
Valois, R.F., Zullig, K.J., & Drane, J.W. (2004). Physical activity behaviors and perceived life satisfaction among public high school adolescents. Journal of School Health, 74(2), 59-65.van Hoorn, Andre. (2007). A Short Introd uction to Subjective Well-Being: Its Measurement, Correlates and Policy Us es. Background paper prepared for OECD Conference on Measuring Progress of Societies. Istanbul, June 27-30.
 
Veenhoven, R. (1996). The Study of Life Satisfaction, In: Saris, W.E., Veenhoven, R., Scherpenzeel, A.C. & Bunting, B., (eds) A Comparative Study of Satisfaction with Life in Europe. Eotvots University Press, pp. 11-48.
 
Waterman, A.S. (1985). Identity in the context of adolescent psychology. In A. Waterman (Ed.), Identity in adolescence: Processes and contents (pp. 5-24). San Francisco: Jossey-Bass.
 
Waterman, A. S. (1990). Personal expressiveness: Philosophical and psychological foundations. Journal of Mind and Behavior, 11(1), 47-73.